O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...jednostek / butelka 150ml: 200 i 250 jednostek / butelka Bia?y nieprzejrzysty pojemnik z polipropylenu z nakr?tk? z zabezpieczeniem typu Twist-off. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20 17896 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02.03.2011 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...tabletek oraz w opakowaniu zbiorczym zawieraj?cym 100 tabletek (2 butelki po 50 tabletek). Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...tabletek oraz w opakowaniu zbiorczym zawieraj?cym 100 tabletek (2 butelki po 50 tabletek). Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blistry z folii PVC/Aluminium. Opakowanie zawiera 3, 6 lub 10 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...ostro?no?ci podczas przechowywania Brak specjalnych zalece? dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 6.5. Rodzaj i zawarto?? opakowania Blistry PVC/Al, w tekturowym pude?ku. Opakowania zawieraj? 2, 3 lub 6 tabletek powlekanych. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...i zawarto?? opakowania Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o...
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Bia?e, nieprzezroczyste blistry PVC/PVdC/Al; opakowanie zewn?trzne tekturowe zawiera 14, 28, 30, 50, 56 lub 100 tabletek. Nie wszystkie opakowania musz? si? znajdowa? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o., Emilii Plater 53...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Bia?e, nieprzezroczyste blistry PVC/PVdC/Al.; opakowanie zewn?trzne tekturowe zawiera 14, 28, 30, 50, 56 lub 100 tabletek. Nie wszystkie opakowania musz? si? znajdowa? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o., Emilii Plater 53...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...zabezpieczaj?c? i ?rodkiem poch?aniaj?cym wilgo?. Blistry: 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100 tabletek powlekanych. Butelki: 30, 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...poni?ej 30 o C. Chroni? od ?wiat?a. Przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania 8 Blister Al/PVC. 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii...
kaps. dojelitowe, twarde; 30 mg, 28 szt.
...szczelnie zamkni?tym oryginalnym opakowaniu. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Butelka HDPE, z zakr?tk? polipropylenow? ze ?rodkiem poch?aniaj?cym wilgo? w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 7, 14, 28 lub 56 kapsu?ek. 10 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowywania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14695 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.06.2008 r. Data ostatniego przed?u?enia pozwolenia: 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123 ratio Sp. z o.o. ul...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Meloxicamum 123ratio, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Ka?da tabletka zawiera 66,22 mg laktozy w postaci...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 28 szt.
...usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16539 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04.03.2010 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 14 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. Blister Alu/Alu Opakowanie zawiera: 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 lub 500 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania i usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
...z polipropylenow? (PP) zakr?tk? zabezpieczaj?c? przed dost?pem dzieci i ?rodkiem poch?aniaj?cym wilgo?, zawieraj?ca 28 tabletek, w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...3x30) lub 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 15 8. NUMER...
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Brak specjalnych zalece? dotycz?cych przechowywania. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania 20, 60, 100 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Aluminium, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113...
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Brak specjalnych zalece? dotycz?cych przechowywania. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania 30, 60, 90 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Aluminium, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
...50, 56, 60, 90, 98, 100, 50x1 (blister dzielony) tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...294 i 300 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8...