O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...st??enia maksymalne wyst?puj?ce po podaniu dawki doustnej 5 mg, nie mia?a wp?ywu na aktywno?? izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4. 8 Ze wzgl?du na s?aby metabolizm i brak mo?liwo?ci...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...interakcji. Wyniki bada? in vitro wykaza?y, ?e olopatadyna nie hamuje reakcji metabolicznych przebiegaj?cych z udzia?em izoenzymów 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P- 450. Wyniki te wskazuj?, ?e nie...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Prague 7 Republika Czeska Tel...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...Ab Tel: +39 06 502601 Puh/Tel: + 358 (0)9 8545250 ?????? Sverige Takeda Pharma A/S Takeda Pharma AB ???: +45 46 77 11 11 Tel: +46 8 731 28 00...na farmakokinetyk? pochodnych sulfonylomocznika. Badania u ludzi, nie wykaza?y indukcji g?ównych, najcz??ciej indukowanych izoenzymów cytochromu P450: 1A, 2C8/9 i 3A4. W badaniach in vitro nie stwierdzono hamuj?cego wp?ywu na którykolwiek z...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...przez CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 lub CYP2C9, a glukuronid febuksostatu jest tworzony g?ównie przez UGT 1A1, 1A8 i 1A9. Eliminacja Febuksostat jest wydalany zarówno przez w?trob?, jak i nerki. Po podaniu doustnym dawki...4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Pharmaprim AB Tel: +372 667 5001 Tlf: +468355933 ?????? Österreich MENARINI HELLAS AE A. Menarini Pharma GmbH. ???: +30 210 8316111-13 Tel: +43...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Anastrozol in vitro hamuje aktywno?? izoenzymów CYP 1A2, 2C8/9 i 3A4. Badania kliniczne z antypiryn? i warfaryn? wykaza?y, ?e anastrozol w dawce...dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Anastrozol in vitro hamuje aktywno?? izoenzymów CYPs 1A2, 2C8/9 i 3A4. Badania kliniczne z antypiryn? i warfaryn? wykaza?y, ?e anastrozol w dawce...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8 NUMER POZWOLENIA...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...1 0 1 2 3 4 5 6 7 CZAS - godziny CZAS - godziny CZAS - godziny Rys. 1A Rys. 1B Rys. 1C Rys. 1: ?rednie dzia?anie hipoglikemizuj?ce w ci?gu 6 godzin u 20...403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100 Italia...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...skojarzonym dzia?aniem cz??ciowo agonistycznym w stosunku do receptora dopaminowego D i serotoninowego 5HT oraz antagonistycznym 2 1a w stosunku do receptora serotoninowego 5HT2a. Antagonistyczne w?a?ciwo?ci arypiprazolu wykazano na zwierz?cym modelu hiperaktywno?ci dopaminergicznej...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Aripiprazole +pharma jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros?ych i u m?odzie?y w wieku 15 lat i starszej. Aripiprazole +pharma jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych...cz??ciowo agonistycznym w stosunku do receptora dopaminowego D i serotoninowego 5HT oraz antagonistycznym w stosunku 2 1a do receptora serotoninowego 5HT . Antagonistyczne w?a?ciwo?ci arypiprazolu wykazano na 2a zwierz?cym modelu hiperaktywno?ci dopaminergicznej, a...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Mylan Pharma, 5...cz??ciowo agonistycznym w stosunku do receptora dopaminowego D i serotoninowego 5HT oraz antagonistycznym w stosunku 2 1a do receptora serotoninowego 5HT . Antagonistyczne w?a?ciwo?ci arypiprazolu wykazano na 2a zwierz?cym modelu hiperaktywno?ci dopaminergicznej, a...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...cz??ciowo agonistycznym w stosunku do receptora dopaminowego D i serotoninowego 5HT oraz antagonistycznym w stosunku 2 1a do receptora serotoninowego 5HT . Antagonistyczne w?a?ciwo?ci arypiprazolu wykazano na 2a zwierz?cym modelu hiperaktywno?ci dopaminergicznej, a...25 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Lek Pharmaceuticals d.d. Verov?kova 57 1526 Ljubljana S?owenia Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C 02...
inj. [roztw.]; (400 mg+ 10 mg)/2 ml, 6 amp.+ 6 amp. rozp.
...lekami na etapie metabolizmu. ?eby wykluczy? ryzyko interakcji wynikaj?cych z zahamowania metabolizmu, rekombinowane ludzkie enzymy CYP3A4, 1A2, 2E1, 2C9 i 2D6 inkubowano z krystalicznym siarczanem glukozaminy w st??eniach dochodz?cych do 3 mM...roztwór nale?y zu?y? bezpo?rednio po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt.
...in vitro arypiprazol wykazuje silne powinowactwo do receptorów dopaminowych D i D , serotoninowych 5HT 2 3 1a i 5HT oraz umiarkowane powinowactwo do receptorów dopaminowych D , serotoninowych 5HT i 5HT , 2a 4...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE?...
tabl. powl.; 10 mg, 25 szt. tabl. powl.; 25 mg, 25 szt.
...z substratami enzymu CYP2D6. Hydroksyzyna w st??eniu 100 µM nie wykazuje dzia?ania hamuj?cego na izoenzymy 1A1 i 1A6 UDP-glukuronylotransferazy, w ludzkich mikrosomach w?trobowych. Hamuje ona izoenzymy 2C9, 2C19 i 3A4 cytochromu...produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE...
syrop; 10 mg/5 ml, 1 but. 200 ml
...z substratami enzymu CYP2D6. Hydroksyzyna w st??eniu 100 µM nie wykazuje dzia?ania hamuj?cego na izoenzymy 1A1 i 1A6 UDP-glukuronylotransferazy, w ludzkich mikrosomach w?trobowych. Hamuje ona izoenzymy 2C9, 2C19 i 3A4 cytochromu...produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Teriflunomide | ATC: L 04 AA 31
tabl. powl.; 14 mg, 28 szt.
...roku, w porównaniu do poprzednich 2 lat. Skuteczno?? Teryflunomid porównywano ze skuteczno?ci? podskórnie podawanego interferonem beta-1a (w zalecanej dawce 44 ?g trzy razy w tygodniu) 324 zrandomizowanym pacjentom w badaniu (TENERE...w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne teryflunomidu. Ze ?rednich przewidywanych parametrów farmakokinetycznych obliczonych na podstawie analizy farmakokinetyki populacyjnej (ang. population pharmacokinetic, PopPK) z wykorzystaniem danych dotycz?cych zdrowych uczestników i pacjentów z MS wynika, ?e osi?gni?cie st??enia...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...mikrogramów (6 milionów j.m.) interferonu beta-1a. Po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku (woda do wstrzykiwa?) fiolka zawiera 1,0 ml roztworu. St??enie interferonu beta-1a wynosi 30 mikrogramów/ml. 30 mikrogramów produktu...12 00 +36 1 899 9883 ?eská republika Malta Biogen Idec Czech Republic s.r.o. Pharma. MT Ltd. +420 255 706 200 +356 21337008 Danmark Nederland Biogen Idec Denmark A/S...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...Polska Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +34 91 387 32 80 Tel.: +48 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos...istotnego klinicznie dzia?ania lewodopy na klirens rasagiliny. Badania metabolizmu prowadzone in vitro wykaza?y, ?e cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) jest g?ównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm rasagiliny. Jednoczesne podawanie rasagiliny i cyprofloksacyny (inhibitora CYP1A2...
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt.
...receptora ?-adrenergicznego Kod ATC: G04CA02 Tamsulosyna jest antagonist? receptorów adrenergicznych ? Produkt leczniczy jest stosowany 1A. wy??cznie w leczeniu schorze? gruczo?u krokowego. Mechanizm dzia?ania Tamsulosyna wi??e si? wybiórczo i kompetycyjnie z...leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 0,4 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 0,4 mg, 90 szt.
...receptorami adrenergicznymi typu ? i ? , które powoduj? rozkurcz mi??ni g?adkich gruczo?u krokowego i cewki moczowej. 1A 1D W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Tamsulosyna zwi?ksza maksymalny wyp?yw moczu poprzez rozkurcz mi??ni g?adkich gruczo?u krokowego i...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska 8. NUMER...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...metabolizmu w?trobowego z udzia?em izoenzymu 1A2 cytochromu P450 (CYP). Inn? g?ówn? drog? metabolizmu bendamustyny jest sprz?ganie z glutationem. W badaniach in vitro bendamustyna nie hamuje CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...w?trobowego z udzia?em izoenzymu 1A2 cytochromu P450 (CYP). Inna wa?na droga metabolizmu bendamustyny obejmuje sprz?ganie z glutationem. W warunkach in vitro bendamustyna nie hamuje aktywno?ci izoenzymów CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Intas Pharmaceuticals Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1 mg/5 ml, 4 fiol.
...odpowiada 3,0?6,0 x 10 7 j.m. (jednostek mi?dzynarodowych). *czynnik martwicy nowotworów alfa-1a (TNF?-1a) produkowany metod? rekombinacji DNA w komórkach E.coli. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da...Ltd. Tlf: +45 39 15 88 88 Tel: +44 1344 424 600 Deutschland Nederland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +49 (0) 800 77 90 900 Tel...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 0,6 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...na w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne bosutynibu (patrz punkt 4.5). Nie zaobserwowano metabolizmu bosutynibu w przypadku enzymów CYP: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 czy 3A5. Eliminacja Po podaniu doustnie jednej dawki...Tel.: +36-1-488-37-00 ?eská republika Malta Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel.: +420-283-004-111 Tel. +356 21220174 Danmark Nederland Pfizer ApS Pfizer BV...
prosz. do inhal. [kaps. twarde]; 10 µg/dawk?, 30 szt. (+ inhal.)
...przyj?tej dawki. Bromek tiotropiowy, nawet w st??eniach wi?kszych ni? lecznicze, nie hamuje aktywno?ci izoenzymów CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 lub 3A w mikrosomach w?troby ludzkiej. Eliminacja Efektywny okres pó?trwania...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA...
Vernakalant | ATC: C 01 BG 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...ustrojow?, niewielki stopie? wi?zania z bia?kami, brak hamowania aktywno?ci innych badanych enzymów systemu CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 lub 2E1) oraz brak hamowania aktywno?ci glikoproteiny P w ocenie transportu digoksyny. 4...belux@merck.com msd_lietuva@merck.com BG HU ???? ???? ? ???? ???????? ???? MSD Pharma Hungary Kft. ???.: +359 2 819 3737 Tel.: +361 888 53 00 info-msdbg@merck...
Vortioxetine | ATC: N 06 AX 26
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...7 HT , cz??ciowym agonist? receptora 5-HT , agonist? receptora 5-HT oraz inhibitorem transportera 1D 1B 1A 5-HT, prowadz?c do modulacji neuroprzeka?nictwa w kilku uk?adach, w tym g?ównie w uk?adzie serotoniny...o. Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +420 225 275 600 Tel: +36 1 4369980 Danmark Malta Lundbeck Pharma A/S H. Lundbeck A/S Tlf: +45 4371 4270 Tel: + 45 36301311 Deutschland Nederland...