Pravastatin | ATC: C 10 AA 03
tabl.; 20 mg, 30 szt. tabl.; 40 mg, 30 szt.
...HMG ? CoA Kod ATC: C10AA03 Mechanizm dzia?ania: Prawastatyna jest inhibitorem wspó?zawodnicz?cym z reduktaz? 3-hydroksy-3metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), enzymu katalizuj?cego wczesny etap biosyntezy cholesterolu, i w dwojaki sposób obni?aj?cego...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...Amareg GmbH Donaustaufer Stra?e 378 93055 Regensburg Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Poland Wydrukowana ulotka dla pacjenta produktu leczniczego musi zawierac nazwe i...u doros?ych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne TMZ ulega samoistnej hydrolizie w fizjologicznym pH do aktywnego zwi?zku 3metylo(triazeno-1-yl)imidazolo-4-karboksyamidu (MTIC). MTIC samoistnie hydrolizuje do 5-aminoimidazolo-4-karboksyamidu...