O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Pravastatin | ATC: C 10 AA 03
tabl.; 20 mg, 30 szt. tabl.; 40 mg, 30 szt.
...HMG ? CoA Kod ATC: C10AA03 Mechanizm dzia?ania: Prawastatyna jest inhibitorem wspó?zawodnicz?cym z reduktaz? 3-hydroksy-3metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), enzymu katalizuj?cego wczesny etap biosyntezy cholesterolu, i w dwojaki sposób obni?aj?cego...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...Amareg GmbH Donaustaufer Stra?e 378 93055 Regensburg Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Poland Wydrukowana ulotka dla pacjenta produktu leczniczego musi zawierac nazwe i...u doros?ych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne TMZ ulega samoistnej hydrolizie w fizjologicznym pH do aktywnego zwi?zku 3metylo(triazeno-1-yl)imidazolo-4-karboksyamidu (MTIC). MTIC samoistnie hydrolizuje do 5-aminoimidazolo-4-karboksyamidu...