Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...szt. (3 blistry po 30 szt.) 90 szt. (5 blistrów po 18 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6 B 03?236 Warszawa 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4430 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl.; 30 mg, 60 szt.
...w tekturowe pude?ka. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8 ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6 B 03-236 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15011 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03?236 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18425 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 100 mg, 50 szt.
...2 blistry po 25 tabletek) w blistrach Aluminium/PCV W pude?ku tekturowym 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. i 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY DOPUSZCZENIE POZWOLENIE NA DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6 B, 03-236 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/ 1394 Klozapol, 25 - mg, tabletki Pozwolenie nr R/ 1395 Klozapol, 100...
Nitrendipine | ATC: C 08 CA 08
tabl.; 10 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 10 mg, 60 szt. (4 blistry) tabl.; 20 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 20 mg, 60 szt. (4 blistry)
x1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO t znas -03- 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nitrendypina Anphaxm, 10 mg, tabletki Nitrendypina Anpharm, Z0 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg nitrendypiny (IVitrendipinum). Substancje pomocnicze: 52,97 mg lub 49 mg laktozy wjednej tabletce. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. 10 mg: tabletki niepowlekane...
tabl. powl.; 5/1,25 mg, 30 szt.
...10 x 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 5.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6 B 03-238 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12982 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 35 mg, 120 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 35 mg, 60 szt.
...po 18 szt. 120 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu - 4 blistry po 30 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8461 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 31 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz?onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nast?puj?cymi nazwami: Austria Coversum-Arginin 10 mg...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 32 Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz?onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nast?puj?cymi nazwami: Austria Coversum-Arginin 5 mg...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt.
...92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 38 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa lub EGIS Pharmaceuticals PLC Mįtyįs kirįly u. 65 H-9900 Körmend W?gry W celu uzyskania szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do...
tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt.
...92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 39 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa lub EGIS Pharmaceuticals PLC Mįtyįs kirįly u. 65 H-9900 Körmend W?gry W celu uzyskania szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do...
tabl. powl.; 5/10 mg, 30 szt.
...92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja 39 lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa lub EGIS Pharmaceuticals PLC Mįtyįs kirįly u. 65 H-9900 Körmend W?gry W celu uzyskania szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do...
tabl. powl.; 5/5 mg, 30 szt.
...92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy 39 Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa lub EGIS Pharmaceuticals PLC Mįtyįs kirįly u. 65 H-9900 Körmend W?gry W celu uzyskania szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Les Laboratoires Servier Industrie, 905, route de Saran ? 45520 Gidy, Francja Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road ? Arklow ? Co. Wicklow, Irlandia ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, Polska Laboratorios Servier, S.L., Avda. de los Madrońos, 33 -28043 Madryt, Hiszpania Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i...
tabl. powl.; 10/2,5 mg, 30 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15656 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Agomelatine | ATC: N 06 AX 22
tabl.; 25 mg, 28 szt.
...ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Les Laboratoires Servier Industrie, 905, route de Saran - 45520 Gidy, Francja Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road ? Arklow - Co. Wicklow, Irlandia ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B - 03-236 Warszawa, Polska Laboratorios Servier, S.L., Avda. de los Madrońos, 33 -28043 Madryt, Hiszpania Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i...