Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...wskazuj? na mo?liwo?? hamowania przez ibuprofen wp?ywu ma?ych dawek ASA na agregacj? p?ytek krwi w przypadku jednoczesnego podawania obu leków. W jednym z bada? po podaniu pojedynczej dawki ibuprofenu 400 mg w ci?gu 8 godzin przed lub w ci?gu 30 minut po podaniu ASA w postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg), odnotowano os?abienie wp?ywu ASA na powstawanie tromboksanu lub agregacj? p?ytek. Z uwagi...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...wskazuj? na mo?liwo?? hamowania przez ibuprofen wp?ywu ma?ych dawek ASA na agregacj? p?ytek krwi w przypadku jednoczesnego podawania obu leków. W jednym z bada? po podaniu pojedynczej dawki ibuprofenu 400 mg w ci?gu 8 godzin przed lub w ci?gu 30 minut po podaniu ASA w postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg), odnotowano os?abienie wp?ywu ASA na powstawanie tromboksanu lub agregacj? p?ytek. Z uwagi...
tabl.; 300 mg, 10 szt.
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...i nerkach. Rola COX-2 polega na wyWo?yWaniu lub podtrzymywaniu odczynu zapalnego. ASA jest selektywnym inhibitorem COX-l zw?aszcza W p?ytkach krwi, dzi?ki czemu ju? bardzo ma?e dawki od 30 mg skutecznie hamuj? syntez? tromboksanu A2 (TXAZ) bardzo silnego biologicznie - czynnika agregacyjnego i kurcz?cego naczynia krwiono?ne. W znacznie mniej szym stopniu ASA hamuje COX~l W ?ródb?onku naczy?, gdzie jego dzia?anie by?oby niekorzystne ze...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
inj.; 15 mg/1,5 ml, 5 amp. 1,5 ml
...? Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1; ? Nadwra?liwo?? na substancje o podobnym dzia?aniu, np. leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), kwas acetylosalicylowy (ASA); ? Produktu leczniczego Aglan nie wolno podawa? pacjentom, u których stwierdzono ataki astmy, polipy nosa, obrz?k naczynioworuchowy lub pokrzywk? po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; ? Zaburzenia...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...ostro?no??, stosuj?c klopidogrel u pacjentów, którzy otrzymuj? jednocze?nie inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa (patrz punkt 4.4). Kwas acetylosalicylowy (ASA): ASA nie modyfikowa? hamowania przez klopidogrel agregacji p?ytek indukowanej ADP, natomiast klopidogrel nasila? dzia?anie ASA na indukowan? kolagenem agregacj? 4 p?ytek. Jednak jednoczesne stosowanie 500 mg ASA dwa razy na dob? przez jeden dzie? nie zwi?ksza?o znacz?co wyd?u?enia czasu krwawienia wywo?anego przyjmowaniem klopidogrelu. Farmakodynamiczna interakcja...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...cerevisiae 3 0,03-0,06 Cryptococcus neoformans var. neoformans 10 0,06-0,12 Cryptococcus neoformans var. gattii 3 0,03-0,06 Trichosporon inkin 3 0,03-0,06 Trichosporon asahii 4 0,01-0,03 Geotrichum candidum 4 0,06-0,25 Tabela 2 Wra?liwo?? grzybów zarodnikowych in vitro na produkt AmBisome Liczba Zakres Gatunki szczepów [µg/ml] Aspergillus species Aspergillus...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 84 szt.
...zachowa? ostro?no?? stosuj?c klopidogrel u pacjentów, którzy otrzymuj? jednocze?nie inhibitory glikoprotein IIb/IIIa (patrz punkt 4.4). Kwas acetylosalicylowy (ASA): ASA nie modyfikowa? hamowania przez klopidogrel agregacji p?ytek indukowanej ADP, natomiast klopidogrel nasila? dzia?anie ASA na indukowan? kolagenem agregacj? p?ytek. Jednak jednoczesne stosowanie 500 mg ASA dwa razy na dob? przez jeden dzie? nie zwi?ksza?o znacz?co wyd?u?enia czasu krwawienia wywo?anego przyjmowaniem klopidogrelu. Farmakodynamiczna interakcja...
czopki; 250 mg, 30 szt. czopki; 500 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Asamax 250, 250 mg, czopki Asamax 500, 500 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy czopek ASAMAX 250 zawiera 250 mg mesalazyny. K?zdy czopek ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wrzodziej?ce zapalenie odbytnicy 4.2...
tabl. dojelitowe; 250 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 100 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Asamax 250 250 mg tabletki dojelitowe Asamax 500 500 mg tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa ASAMAX 250 zawiera 250 mg mesalazyny. Jedna tabletka dojelitowa ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
Rasagiline | ATC: N 04 BD 02
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASANIX, 1 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (Rasagilinum) (w postaci mezylanu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e lub prawie bia?e okr?g?e tabletki, obustronnie p?askie ze ?ci?tym obrze?em. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Asanix wskazany jest w leczeniu idiopatycznej choroby...
prosz. do inhal.; 100/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek prosz. do inhal.; 250/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek prosz. do inhal.; 500/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...4.2 Dawkowanie i sposób podawania Asaris przeznaczony jest wy??cznie do stosowania wziewnego. Asaris jest dost?pny w nast?puj?cych mocach: Asaris, (100 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn?, proszek do inhalacji Asaris, (250 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn?, proszek do inhalacji Asaris, (500 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn?, proszek do inhalacji Pacjenta nale?y poinformowa?, ?e w celu uzyskania po??danej skuteczno?ci Asaris nale?y stosowa? codziennie, nawet gdy...
prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
tabl.; 400 mg+ 8 mg, 10 szt.
tabl.; 150 mg+ 21 mg, 50 szt.
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 500 mg, 100 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 10 szt. tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 20 szt.
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
granulat do przyg. zaw.; 500 mg+ 30 mg, 10 sasz.
granulat; 500 mg, 10 sasz.