?el dojelitowy; (20 mg+ 5 mg)/ml, 7 kasetek 100 ml
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Puste lub u?ywane kasetki nale?y zwróci? do apteki w celu zniszczenia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11929 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Isoflurane | ATC: N 01 AB 06
p?yn wziewny; , 1 but. 100 ml
inj. dom./podsk. [liof. do przyg. zaw.]; 3,75 mg, 1 fiol.+ rozp.+ zestaw do inj.
...zawiesiny nale?y u?y? rozpuszczalnika wchodz?cego w sk?ad zestawu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6861 R/6861 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. dom./podsk. [liof. do przyg. zaw.]; 11,25 mg, 1 fiol.+ rozp.+ zestaw do inj.
...zawiesiny nale?y u?y? rozpuszczalnika wchodz?cego w sk?ad zestawu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4180 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
NorvirRx-z
Ritonavir | ATC: J 05 AE 03
kaps. elastyczne; 100 mg, 84 szt.
Sevoflurane | ATC: N 01 AB 08
p?yn wziewny do znieczulenia ogólnego; , 1 op. 250 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Sewofluran nale?y podawa? wy??cznie przy u?yciu specjalnie kalibrowanego dla tego produktu parownika. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7509 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Palivizumab | ATC: J 06 BB 16
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 1 ml
Palivizumab | ATC: J 06 BB 16
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.+ rozp. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.