Isoflurane | ATC: N 01 AB 06
p?yn wziewny; , 1 but. 100 ml
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Do dawkowania izofluranu nale?y stosowa? specjalnie kalibrowane parowniki w celu dok?adnej kontroli podawanego st??enia leku. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1803/Z R/1114 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Palivizumab | ATC: J 06 BB 16
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.+ rozp. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...Nederland Abbott Laboratories A/S Abbott B.V. Tlf: + 45 39 77-00-00 Tel: + 31 (0) 88 8222 688 Deutschland Norge Abbott GmbH & Co. KG Abbott Norge AS Tel: + 49 (0) 6122 58-0 Tlf: + 47 81 55 99 20 Eesti Österreich Abbott Laboratories Baltics Abbott Ges.m.b.H. Läti Tel: + 43 1 891-22 Tel: + 371 67605580 ?????? Polska Abbott Laboratories...