inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...roztworu do infuzji. Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Admeda Arzneimittel GmbH Trift 4, 23863 Nienwohld Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11625 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA Data wydania...