inj. [roztw.]; 500 MBq, 1 fiol.
...?rodki ochrony przed promieniowaniem zgodnie z przepisami krajowymi. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Advanced Accelerator Applications SA (AAA) 20 rue Diesel 01630 SAINT GENIS POUILLY FRANCJA 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17446 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...