krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 15 ml
...leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. ALCON-COUVREUR n.v. Rijksweg 14 2870 Puurs Belgia 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr R/3491 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Brinzolamide + Timolol | ATC: S 01 ED 51
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 15 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14 B-2870Puurs Belgia lub Alcon Cusķ, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Hiszpania Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii...
Brinzolamide | ATC: S 01 EC 04
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 12 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia lub Alcon Cusķ, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Hiszpania Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii...
Betaxolol | ATC: S 01 ED 02
krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
Betaxolol | ATC: S 01 ED 02
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
Ciprofloxacin | ATC: S 01 AX 13
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. ALCON-COUVREUR n.v. Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 14263 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Travoprost + Timolol | ATC: S 01 ED 51
krople do oczu; (40 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...???? Alcon Hungįria Gyógyszerkereskedelmi Kft ? + 359 2 950 15 65 ? + 36-1-463-9080 Nederland ?eskį republika Alcon Nederland BV Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. ? + 31 (0) 183 654321 ? + 420 225 377 333 Danmark Norge Alcon Danmark A/S Alcon Norge AS ? + 45 3636 3434 ? + 47 23 25 25 50 Deutschland Österreich Alcon Pharma GmbH Alcon...
Fluorometholone acetate | ATC: S 01 BA 07
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, 2870 Puurs Belgia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4720 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Fluorometholone | ATC: S 01 BA 07
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. Alcon-Couvreur n.v. Rijksweg 14 2870 Puurs Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1867 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 12 fiol. 5 ml
...zgodny lokalnymi przepisami. Nie u?ywa? produktu Fluorescite 100 mg/ml roztwór do w z wstrzykiwa?, je?eli _olka jest p?kni?ta lub wjakikolwiek sposób uszkodzona. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z 0.0. uI. ?elazna 28/30 00-832 Warszawa Polska tel: +48 22 820 34 50 fax: +48 22 820 34 56 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Carbachol | ATC: S 01 EB 02
roztw. do stos. wewn?trzga?kowego; 0,1 mg/ml, 12 fiol. 1,5 ml
...umie?ci? j? na sterylnej tacy. Nabra? zawarto?? do suchej, sterylnej strzykawki. Przed podaniem leku do wn?trza ga?ki ocznej ig?? zast?pi? atraumatyczn? kaniul?. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU ?wiad. Rej. MZiOS Nr 5070 ?wiad. Rej. MZiOS Nr-R/0517 Pozwolenie Nr...
Nepafenac | ATC: S 01 BC 10
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...???? Alcon Hungįria Gyógyszerkereskedelmi Kft. ? + 359 2 950 15 65 ? + 36-1-463-9080 ?eskį republika Nederland Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Alcon Nederland BV ? + 420 225 377 333 ? + 31 (0) 183 654321 Danmark Norge Alcon Danmark A/S Alcon Norge AS ? + 45 3636 3434 ? + 47 23 25 25 50 Deutschland Österreich Alcon Pharma GmbH Alcon...
Nepafenac | ATC: S 01 BC 10
krople do oczu [zaw.]; 3 mg/ml, 1 but. 3 ml
...polipropylenow? nakr?tk?; zawieraj?ca 3 ml zawiesiny. Pude?ko tekturowe zawieraj?ce 1 butelk?. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Laboratories (UK) Ltd. Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU EU/1/07/433/002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
krople do oczu; 50 mg/ml, 1 but. 10 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Opakowanie pozostaje ja?owe do chwili naruszenia oryginalnego zamkni?cia. Po 4 tygodniach od otwarcia opakowania, pozosta?y roztwór nale?y wyrzuci?. 3 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4081 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
krople do oczu; 20 mg/0,4 ml, 20 minim. 0,4 ml
...Produkt leczniczy Oculotect Fluid Sine nale?y zastosowa? natychmiast po otwarciu. Pojemnik jednodawkowy nale?y wyrzuci? zaraz po u?yciu. Nie wolno przechowywa? niezu?ytej zawarto?ci. 3 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4082 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
?el do oczu; 10 mg/g, 1 tuba 10 g
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po u?yciu tubk? nale?y natychmiast zamkn??. Nie dotyka? ko?cówki tuby. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Polska 3 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10179 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 9 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii S.A. Alcon Couvreur N.V., Rijksweg 14 B-2870, Puurs Belgia. lub Alcon Cusķ S.A., Camil Fabra 58 08320 El Masnou Barcelona, Hiszpania. Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 op. 5 ml
krople do oczu [zaw.]; (1 mg+ 3 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...zawieraj?ce 1 butelk? 5 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. ALCON-COUVREUR n.v Rijksweg 14 2870 Puurs Belgia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 9417 Pozwolenie Nr 9417 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Tobramycin | ATC: S 01 AA 12
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...niskiej g?sto?ci z polipropylenow? zakr?tk?. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. Alcon-Couvreur n.v. Rijksweg 14, 2870 Puurs Belgia 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14073 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20...
Tobramycin | ATC: S 01 AA 12
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...butelk? o pojemno?ci 5 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a. ALCON-COUVREUR n.v. Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cert. Rej. Nr 1465/Z ?wiad. Rej. MZ Nr R/1894 Pozwolenie Nr...
Tobramycin | ATC: S 01 AA 12
ma?? do oczu; 3 mg/g, 1 tuba 3,5 g
...zawieraj?c? 3,5 g ma?ci. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU s.a ALCON-COUVREUR n.v. Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cert. Rej. Nr 2724/Z ?wiad. Rej. MZ Nr R/1875 Pozwolenie Nr R/1875...
Travoprost | ATC: S 01 EE 04
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...???? Alcon Hungįria Gyógyszerkereskedelmi Kft. ? + 359 2 950 15 65 ? +00-36-473-9080 ?eskį republika Nederland Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Alcon Nederland BV ? ? + 420-225 377 333 + 31 (0) 183 654321 Danmark Norge Alcon Danmark A/S Alcon Norge AS ? + 45 3636 3434 ? + 47 23 25 25 50 Deutschland Österreich Alcon Pharma GmbH Alcon...
Moxifloxacin | ATC: S 01 AX 22
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...I butelk?. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lubjego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z 0.0. Ul. ?elazna 28/30 00-832 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...