inj. [roztw.]; 25 mg/ml, 6 amp. 3 ml
...do stosowania Dicloreum w postaci roztworu nale?y podawa? jako g??bok? iniekcj? w górny zewn?trzny kwadrant po?ladka. Bez specjalnych wymaga?. Nie stosowa? doustnie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALFA WASSERMANN S.p.A. Via Enrico Fermi 1 65 020 Alanno (PE) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2403/Z R/1697 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl. dojelitowe; 50 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALFA WASSERMANN S.p.A. Via Enrico Fermi 1 65 020 Alanno (PE) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2917 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALFA WASSERMANN S.p.A. Via Enrico Fermi 1 65 020 Alanno (PE) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0411 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...