O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...pacjenta ?ci?le obserwowa?. Leczenie nale?y skierowa? na g?ówne przewidywane objawy toksyczno?ci, tzn. zahamowanie czynno?ci szpiku kostnego, zapalenie ?luzówki i neuropati? obwodow?. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, alkaloidy ro?linne i inne zwi?zki pochodzenia naturalnego, taksany, kod ATC: L01CD01 9 Mechanizm dzia?ania Paklitaksel jest lekiem przeciwmikrotubulowym, promuj?cym budow? mikrotubul z dimerów tubuliny i stabilizuj?cym mikrotubule poprzez zapobieganie depolimeryzacji. W wyniku...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...ze wzgl?du na zawarto?? pseudoefedryny z poni?ej wymienionymi lekami ze wzgl?du na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia zw??enia naczy? i zwi?kszenia ci?nienia krwi podczas jednoczesnego przyjmowania tych leków z pseudoefedryn?: _ agoni?ci receptora dopaminowego, pochodne alkaloidów sporyszu ? bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid; _ dopaminergiczne leki zw??aj?ce naczynia ? dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna; _ linezolid; _ leki zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej jamy nosowej (stosowane doustnie lub donosowo) ? fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina. Nale?y...
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...nale?y zastosowa? leczenie objawowe. Mo?na zastosowa? p?ukanie ?o??dka. Donoszono o skutecznym zastosowaniu naloksonu, jako specyficznego antagonisty dektrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe. Alkaloidy opioidowe i ich pochodne. Kod ATC: R 05 DA 09. Dekstrometorfan wykazuje dzia?anie przeciwkaszlowe, dzia?a w o?rodkowym uk?adzie nerwowym na o?rodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przed?u?onym; powoduje podwy?szenie progu dla odruchu...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...Leczenie przedawkowania jest objawowe. Mo?na przeprowadzi? p?ukanie ?o??dka. Donoszono skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznego antagonisty o dekstrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe. Alkaloidy opium i ich pochodne. Kod ATC; R O5 DA O9 Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym. Wywiera dzia?anie w o?rodkowym uk?adzie nerwowym na o?rodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przed?u?onym; PJHNHSTERST`ä".~"O ZD?ÄOWVIA...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...stosowaniem nicergoliny a w?óknieniem lub potencjalnym w?óknieniem, cho? go nie dowiedziono. Dlatego nale?y monitorowa? pacjentów przyjmuj?cych nicergolin? pod k?tem wyst?pienia w?óknienia, nawet po zako?czeniu leczenia. Stosowanie niektórych alkaloidów sporyszu i ich pochodnych powodowa?o wyst?pienie objawów zatrucia alkaloidami sporyszu (m.in. nudno?ci, wymiotów, biegunki, bólu brzucha i skurczu naczy? obwodowych). Opisywano te? parestezje (zaburzenia czucia), mrowienie, ciarki, niedokrwienie jelit, mózgu, j?zyka, niedokrwienie obwodowe, d?awic? piersiow?...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...o w?skim indeksie terapeutycznym z uwagi na mo?liwo?? wyst?pienia interakcji. Je?li produkt leczniczy Afinitor jest podawany z doustnymi substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. pimozydem, terfenadyn?, astemizolem, cisaprydem, chinidyn? lub pochodnymi alkaloidów sporyszu), pacjenta nale?y monitorowa? w kierunku dzia?a? niepo??danych opisanych w drukach informacyjnych doustnych substratów CYP3A4 (patrz punkt 4.5). Zaburzenia czynno?ci w?troby Ekspozycja na ewerolimus by?a zwi?kszona u pacjentów z ?agodnymi...
p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g
...organizmu a co za tym idzie, mo?liwo?? kumulacji. Nie po?yka?. Stosowa? ostro?nie u osób z zaburzeniami czynno?ci nerek. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji ?rodki zawieraj?ce sole alkaloidów, chlorek rt?ciowy, siarczan cynku, jony metali, gumy, kwasy nieorganiczne mog? inaktywowa? produkt. 1 4.6 Ci??a i laktacja Brak danych. Produkt nie powinien by? stosowany w ci??y oraz w okresie karmienia...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...nie stosowa? u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby (stopie? C wg skali CPT) (patrz punkt 5.2). Produktu Atripla nie podawa? jednocze?nie z terfenadyn?, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przyk?ad ergotamin?, dihydroergotamin?, ergonowin? i metyloergonowin?) ze wzgl?du na to, ?e efawirenz konkuruje z nimi o cytochrom P450 (CYP) 3A4, co mog?oby powodowa? zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarza?...
inj. [roztw.]; 0,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...p?ynów. Mo?e by? konieczne cewnikowanie pacjenta. W przypadku wyst?pienia ?wiat?owstr?tu, pacjent powinien by? przeniesiony do zaciemnionego pokoju. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: spazmolityki, ?rodki antycholinergiczne lub pobudzaj?ce perystaltyk?; alkaloidy Atropa belladonna, aminy trzeciorz?dowe, kod ATC: A03BA01 Atropina jest konkurencyjnym antagonist? receptorów muskarynowych w obr?bie uk?adu przywspó?czulnego. Dzia?a na receptory wyst?puj?ce w gruczo?ach zewn?trzwydzielniczych, mi??niach g?adkich, mi??niu sercowym i o?rodkowym uk?adzie...
Butamirate citrate | ATC: R 05 DB 13
syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 150 ml
...na temat specyficznego antidotum. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwkaszlowe, kod ATC: R05DB13 Cytrynian butamiratu , substancja czynna produktu leczniczego Atussan, jest lekiem przeciwkaszlowym. Ró?ni si? od alkaloidów opioidowych zarówno budow? chemiczn?, jak i dzia?aniem farmakologicznym. Dzia?a o?rodkowo, jednak jego mechanizm dzia?ania nie jest dok?adny znany. Cytrynian butamiratu ma w?a?ciwo?ci przeciwcholinergiczne oraz rozszerza oskrzela, co u?atwia oddychanie. Nie powoduje...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Podobnie jak w przypadku ka?dego produktu zawieraj?cego antybiotyk, zaleca si? obserwowa?, czy u pacjenta nie wyst?puj? objawy nadka?enia opornymi drobnoustrojami, w...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...skontaktowania si? z lekarzem, je?li wyst?puj? wymioty lub dra?liwo?? zwi?zana z karmieniem. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? mo?liwe jest zatrucie sporyszem, nie zaleca si? jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Wyd?u?enie odst?pu QT Podczas leczenia antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyn?...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...dzia?ania u pacjentów przyjmuj?cych azytromycyn?. W zwi?zku z powy?szym zaleca si? zachowanie ostro?no?ci podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny z lekami o w?skim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych z udzia?em uk?adu CYP3A4. Alkaloidy sporyszu (pochodne ergotaminy). U pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu równoczesne podanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e spowodowa? zatrucie sporyszem objawiaj?ce si? skurczem obwodowych naczy? krwiono?nych i niedokrwieniem. Jak dot?d nie ma danych potwierdzaj?cych wyst?powanie tego typu reakcji...
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...dzia?ania u pacjentów przyjmuj?cych azytromycyn?. W zwi?zku z powy?szym zaleca si? zachowanie ostro?no?ci podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny z lekami o w?skim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych z udzia?em uk?adu CYP3A4. Alkaloidy sporyszu (pochodne ergotaminy). U pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu równoczesne podanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e spowodowa? zatrucie sporyszem objawiaj?ce si? skurczem obwodowych naczy? krwiono?nych i niedokrwieniem. Jak dot?d nie ma danych potwierdzaj?cych wyst?powanie tego typu reakcji...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...szybko rozwijaj?ca si? astenia, której towarzyszy ?ó?taczka, ciemno zabarwiony mocz, tendencja do krwawienia lub encefalopatia w?trobowa, nale?y przeprowadzi? testy/badania czynno?ci w?troby. W przypadku wyst?pienia ci??kiej niewydolno?ci w?troby przyjmowanie azytromycyny nale?y przerwa?. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna U pacjentów otrzymuj?cych pochodne sporyszu jednoczesne podawanie niektórych antybiotyków makrolidowych prowadzi?o do zatrucia sporyszem. Nie istniej? dane dotycz?ce mo?liwo?ci interakcji pomi?dzy sporyszem i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? mo?liwe...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...czynno?ci w?troby. W razie wyst?pienia zaburze? czynno?ci w?troby, nale?y przerwa? podawanie azytromycyny. U pacjentów otrzymuj?cych pochodne alkaloidów sporyszu, jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Brak danych dotycz?cych mo?liwych interakcji pomi?dzy pochodnymi ergotaminy i azytromycyny. Niemniej jednak nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu, ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? wyst?pienia zatrucia sporyszem. Podobnie jak w przypadku ka?dego produktu...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...takie jak szybko post?puj?ca astenia z jednoczesn? ?ó?taczk?, ciemnym zabarwieniem moczu, sk?onno?ci? do krwawie? lub encefalopati? w?trobow?, nale?y bezzw?ocznie przeprowadzi? badania czynno?ci w?troby. Je?li wyst?pi? zaburzenia czynno?ci w?troby, nale?y przerwa? podawanie azytromycyny. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna U pacjentów otrzymuj?cych pochodne sporyszu dochodzi?o do przyspieszenia rozwoju zatrucia sporyszem poprzez jednoczesne podawanie niektórych antybiotyków makrolidowych. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwych interakcji pomiedzy sporyszem i azytromycyn?. Jednak?e...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...przerwa? podawanie azytromycyny. Je?li jest konieczne podawanie azytromycyny, nale?y monitorowa? czynno?? w?troby. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? mo?liwe jest zatrucie sporyszem, nie zaleca si? jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Wyd?u?enie odst?pu QT Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wyd?u?enie repolaryzacji...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 37,5 ml
...wyst?pi? zaburzenia czynno?ci w?troby, stosowanie azytromycyny nale?y przerwa?. U pacjentów otrzymuj?cych pochodne alkaloidów sporyszu jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia (ergotyzm). Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy pochodnymi alkaloidów sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia, nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Podobnie jak podczas stosowania ka?dego produktu zawieraj?cego antybiotyk, zaleca si?...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt. tabl. powl.; 500 mg, 6 szt.
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyn? (patrz punkt 4.8), obserwowano wyd?u?enie czasu repolaryzacji serca...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyn? (patrz punkt 4.8), obserwowano wyd?u?enie czasu repolaryzacji serca...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...testy) czynno?ci w?troby. Nale?y przerwa? stosowanie azytromycyny, je?eli wyst?pi?y zaburzenia czynno?ci w?troby. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia zatrucia sporyszem, nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Zaka?enia wywo?ane przez paciorkowce W leczeniu...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
...testy) czynno?ci w?troby. Nale?y przerwa? stosowanie azytromycyny, je?eli wyst?pi?y zaburzenia czynno?ci w?troby. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienie zatrucia sporyszem, nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Wyd?u?enie repolaryzacji serca i odst?pu QT...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
...wskazaniach. W przypadku szybko nawracaj?cych zaka?e?, nale?y rozwa?y? leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?, jednak azytromycyny nie nale?y stosowa? razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na mo?liwo?? zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm). Zaburzenia neurologiczne i psychiczne Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania azytromycyny...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 12 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...wskazaniach. W przypadku szybko nawracaj?cych zaka?e?, nale?y rozwa?y? leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?, jednak azytromycyny nie nale?y stosowa? razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na mo?liwo?? zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm). Zaburzenia neurologiczne i psychiczne Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania azytromycyny...