Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...pacjenta ?ci?le obserwowa?. Leczenie nale?y skierowa? na g?ówne przewidywane objawy toksyczno?ci, tzn. zahamowanie czynno?ci szpiku kostnego, zapalenie ?luzówki i neuropati? obwodow?. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, alkaloidy ro?linne i inne zwi?zki pochodzenia naturalnego, taksany, kod ATC: L01CD01 9 Mechanizm dzia?ania Paklitaksel jest lekiem przeciwmikrotubulowym, promuj?cym budow? mikrotubul z dimerów tubuliny i stabilizuj?cym mikrotubule poprzez zapobieganie depolimeryzacji. W wyniku...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...ze wzgl?du na zawarto?? pseudoefedryny z poni?ej wymienionymi lekami ze wzgl?du na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia zw??enia naczy? i zwi?kszenia ci?nienia krwi podczas jednoczesnego przyjmowania tych leków z pseudoefedryn?: _ agoni?ci receptora dopaminowego, pochodne alkaloidów sporyszu ? bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid; _ dopaminergiczne leki zw??aj?ce naczynia ? dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna; _ linezolid; _ leki zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej jamy nosowej (stosowane doustnie lub donosowo) ? fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina. Nale?y...
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...nale?y zastosowa? leczenie objawowe. Mo?na zastosowa? p?ukanie ?o??dka. Donoszono o skutecznym zastosowaniu naloksonu, jako specyficznego antagonisty dektrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe. Alkaloidy opioidowe i ich pochodne. Kod ATC: R 05 DA 09. Dekstrometorfan wykazuje dzia?anie przeciwkaszlowe, dzia?a w o?rodkowym uk?adzie nerwowym na o?rodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przed?u?onym; powoduje podwy?szenie progu dla odruchu...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...Leczenie przedawkowania jest objawowe. Mo?na przeprowadzi? p?ukanie ?o??dka. Donoszono skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznego antagonisty o dekstrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe. Alkaloidy opium i ich pochodne. Kod ATC; R O5 DA O9 Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym. Wywiera dzia?anie w o?rodkowym uk?adzie nerwowym na o?rodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przed?u?onym; PJHNHSTERST`ä".~"O ZD?ÄOWVIA...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...stosowaniem nicergoliny a w?óknieniem lub potencjalnym w?óknieniem, cho? go nie dowiedziono. Dlatego nale?y monitorowa? pacjentów przyjmuj?cych nicergolin? pod k?tem wyst?pienia w?óknienia, nawet po zako?czeniu leczenia. Stosowanie niektórych alkaloidów sporyszu i ich pochodnych powodowa?o wyst?pienie objawów zatrucia alkaloidami sporyszu (m.in. nudno?ci, wymiotów, biegunki, bólu brzucha i skurczu naczy? obwodowych). Opisywano te? parestezje (zaburzenia czucia), mrowienie, ciarki, niedokrwienie jelit, mózgu, j?zyka, niedokrwienie obwodowe, d?awic? piersiow?...
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...o w?skim indeksie terapeutycznym z uwagi na mo?liwo?? wyst?pienia interakcji. Je?li produkt leczniczy Afinitor jest podawany z doustnymi substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. pimozydem, terfenadyn?, astemizolem, cisaprydem, chinidyn? lub pochodnymi alkaloidów sporyszu), pacjenta nale?y monitorowa? w kierunku dzia?a? niepo??danych opisanych w drukach informacyjnych doustnych substratów CYP3A4 (patrz punkt 4.5). Zaburzenia czynno?ci w?troby Ekspozycja na ewerolimus by?a zwi?kszona u pacjentów z ?agodnymi...
p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g
...organizmu a co za tym idzie, mo?liwo?? kumulacji. Nie po?yka?. Stosowa? ostro?nie u osób z zaburzeniami czynno?ci nerek. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji ?rodki zawieraj?ce sole alkaloidów, chlorek rt?ciowy, siarczan cynku, jony metali, gumy, kwasy nieorganiczne mog? inaktywowa? produkt. 1 4.6 Ci??a i laktacja Brak danych. Produkt nie powinien by? stosowany w ci??y oraz w okresie karmienia...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...nie stosowa? u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby (stopie? C wg skali CPT) (patrz punkt 5.2). Produktu Atripla nie podawa? jednocze?nie z terfenadyn?, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przyk?ad ergotamin?, dihydroergotamin?, ergonowin? i metyloergonowin?) ze wzgl?du na to, ?e efawirenz konkuruje z nimi o cytochrom P450 (CYP) 3A4, co mog?oby powodowa? zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarza?...
inj. [roztw.]; 0,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...p?ynów. Mo?e by? konieczne cewnikowanie pacjenta. W przypadku wyst?pienia ?wiat?owstr?tu, pacjent powinien by? przeniesiony do zaciemnionego pokoju. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: spazmolityki, ?rodki antycholinergiczne lub pobudzaj?ce perystaltyk?; alkaloidy Atropa belladonna, aminy trzeciorz?dowe. Kod ATC: A03BA01 Atropina jest konkurencyjnym antagonist? receptorów muskarynowych w obr?bie uk?adu przywspó?czulnego. Dzia?a na receptory wyst?puj?ce w gruczo?ach zewn?trzwydzielniczych, mi??niach g?adkich, mi??niu sercowym i o?rodkowym uk?adzie...
Butamirate citrate | ATC: R 05 DB 13
syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 150 ml
...na temat specyficznego antidotum. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwkaszlowe, kod ATC: R05DB13 Cytrynian butamiratu , substancja czynna produktu leczniczego Atussan, jest lekiem przeciwkaszlowym. Ró?ni si? od alkaloidów opioidowych zarówno budow? chemiczn?, jak i dzia?aniem farmakologicznym. Dzia?a o?rodkowo, jednak jego mechanizm dzia?ania nie jest dok?adny znany. Cytrynian butamiratu ma w?a?ciwo?ci przeciwcholinergiczne oraz rozszerza oskrzela, co u?atwia oddychanie. Nie powoduje...
syrop; 0,8 mg/ml, 1 but. 200 ml
...specyficznego antidotum. 2 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwkaszlowe, kod ATC: R05DB13 Cytrynian butamiratu, substancja czynna produktu leczniczego Atussan Mite, jest lekiem przeciwkaszlowym. Ró?ni si? od alkaloidów opioidowych zarówno budow? chemiczn?, jak i dzia?aniem farmakologicznym. Dzia?a o?rodkowo jednak jego mechanizm dzia?ania nie jest dok?adnie znany. Cytrynian butamiratu ma w?a?ciwo?ci przeciwcholinergiczne oraz rozszerza oskrzela, co u?atwia oddychanie. Nie powoduje...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...stosowanej d?ugotrwale w wymienionych wy?ej wskazaniach. W przypadku szybko nawracaj?cych zaka?e?, nale?y rozwa?y? leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym. Produktu leczniczego Azibiot nie nale?y stosowa? razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na mo?liwo?? zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm). Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi. Nie nale?y stosowa? azytromycyny w leczeniu zaka?onych ran oparzeniowych. Azibiot zawiera laktoz?, dlatego nie powinien by?...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...czynno?ci w?troby. Je?li wyst?pi? zaburzenia czynno?ci w?troby, nale?y natychmiast przerwa? podawanie azytromycyny. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? jest mo?liwe zatrucie sporyszem, nie zaleca si? jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Wyd?u?enie odst?pu QT Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wyd?u?enie okresu...
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...odpowiednio dostosowa? dawk?. Digoksyna. U niektórych pacjentów antybiotyki makrolidowe zaburzaj? metabolizm digoksyny w jelitach. U pacjentów otrzymuj?cych jednocze?nie azytromycyn? i digoksyn? nale?y zachowa? ostro?no?? i kontrolowa? st??enie digoksyny. Alkaloidy sporyszu (pochodne ergotaminy). U pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu równoczesne podanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e spowodowa? zatrucie sporyszem objawiaj?ce si? skurczem obwodowych naczy? krwiono?nych i niedokrwieniem. Jak dot?d nie ma danych potwierdzaj?cych wyst?powanie tego typu reakcji...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...odpowiednio dostosowa? dawk?. Digoksyna. U niektórych pacjentów antybiotyki makrolidowe zaburzaj? metabolizm digoksyny w jelitach. U pacjentów otrzymuj?cych jednocze?nie azytromycyn? i digoksyn? nale?y zachowa? ostro?no?? i kontrolowa? st??enie digoksyny. Alkaloidy sporyszu (pochodne ergotaminy). U pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu równoczesne podanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e spowodowa? zatrucie sporyszem objawiaj?ce si? skurczem obwodowych naczy? krwiono?nych i niedokrwieniem. Jak dot?d nie ma danych potwierdzaj?cych wyst?powanie tego typu reakcji...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...wyst?pi? zaburzenia czynno?ci w?troby, nale?y przerwa? podawanie azytromycyny. 2 Alkaloiaji Sporysz:: i azzyfromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? mo?liwe jest zatrucie sporyszem, nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Wyd?u?enie odst?pu QT Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wyd?u?enie repolaryzacji czasu serca oraz odst?pu...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...przerwa? podawanie azytromycyny. Je?li jest konieczne podawanie azytromycyny, nale?y monitorowa? czynno?? w?troby. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e powodowa? przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?. Niemniej jednak, poniewa? mo?liwe jest zatrucie sporyszem, nie zaleca si? jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu. Wyd?u?enie odst?pu QT Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wyd?u?enie repolaryzacji...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml (16,5 g)
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem, nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podobnie jak podczas stosowania ka?dego produktu zawieraj?cego antybiotyk, zaleca si? obserwacj?, czy u pacjenta nie wyst?puj? objawy...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml (16,5 g) prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml (27,5 g) prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 37,5 ml (1500 mg)
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podobnie jak w przypadku ka?dego produktu zawieraj?cego antybiotyk, zaleca si? obserwacj?, czy u pacjenta nie wyst?puj? objawy...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyn? (patrz punkt 4.8), obserwowano wyd?u?enie czasu repolaryzacji serca...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...otrzymuj?cych pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotycz?cych mo?liwo?ci wyst?pienia interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu a azytromycyn?. Jednak ze wzgl?du na teoretyczn? mo?liwo?? zatrucia sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyn? (patrz punkt 4.8), obserwowano wyd?u?enie czasu repolaryzacji serca...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
...stosowanej d?ugotrwale w wymienionych wy?ej wskazaniach. Je?li zaka?enie szybko nawraca, nale?y rozwa?y? zastosowanie innego leku przeciwbakteryjnego. Produktu Azycyna nie nale?y stosowa? razem z pochodnymi ergotaminy (preparaty sporyszu) z uwagi na mo?liwo?? zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm). Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi. Nie nale?y stosowa? azytromycyny w leczeniu zaka?onych ran oparzeniowych. Produkt Azycyna w postaci granulatu do sporz?dzania...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 12 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...i fenytoiny. Jak dot?d nie stwierdzono takiej interakcji pomi?dzy azytromycyn? i wymienionymi lekami. Nie przeprowadzono jednak szczegó?owych bada? w tym zakresie. Alkaloidy sporyszu U pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu i niektórymi antybiotykami makrolidowymi mo?e wyst?pi? zatrucie sporyszem. Brak danych dotycz?cych mo?liwej interakcji mi?dzy alkaloidami sporyszu, a azytromycyn?. Ze wzgl?du na teoretycznie mo?liwe zatrucie sporyszem nie nale?y jednocze?nie stosowa? azytromycyny i pochodnych ergotaminy. Inne le ki...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...wskazaniach. W przypadku szybko nawracaj?cych zaka?e?, nale?y rozwa?y? leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym. Alkaloidy sporyszu i azytromycyna Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych mo?e przyspieszy? wyst?pienie objawów zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomi?dzy alkaloidami sporyszu i azytromycyn?, jednak azytromycyny nie nale?y stosowa? razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na mo?liwo?? zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm). Zaburzenia neurologiczne i psychiczne Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania azytromycyny...
Atropine sulphate | ATC: A 03 BA 01
tabl.; 0,25 mg, 20 szt.
...i uczucie zm?czenia. W dawce 10 mg nasila si? stan pobudzenia psychoruchowego, wyst?puj? omamy (halucynacje) oraz silne podniecenie psychiczne (delirium). 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Zespó? alkaloidów tropanowych otrzymywany z li?ci pokrzyku ma parasympatykolityczne dzia?anie o?rod- kowe i obwodowe. G?ówny alkaloid L-hioscyj amina (ok.98%) ulega racemizacji do atropiny. Inne sk?adniki to apoatropina, belladonina i Skopolamina. Atropina jest metabolizowana w w?trobie, wydalana g?ównie przez...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 30 szt.
...upewni? si?, ?e utrzymana jest u nich kontrola glikemii (patrz równie? punkt 4.4). Lidokaina (ksylokaina) Metoprolol mo?e zmniejszy? wydalanie lidokainy, powoduj?c nasilenie jej dzia?ania. Alkaloidy sporyszu Jednocze?nie stosowane leki beta-adrenolityczne mog? nasila? zw??aj?ce naczynia krwiono?ne dzia?anie alkaloidów sporyszu. Dipirydamol Stosowanie leku beta-adrenolitycznego nale?y zasadniczo wstrzyma? przed wykonaniem testu z dipirydamolem, a po jego podaniu uwa?nie monitorowa? cz?sto?? akcji serca. Alkohol Jednoczesne...