Oxygen | ATC: V 03 AN 01
gaz medyczny; , 1 op. 40 l
...ci?nieniu min. 5 barów. 5 Osoby obs?uguj?ce butle z tlenem powinny by? odpowiednio przeszkolone i mie? ?wiadomo?? zagro?e? wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci fizykochemicznych produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALKAT Sp. z o.o. ul. J. Conrada 63 31-357 Kraków Tel.: 12 627 93 00 E-mail: airliquide.polska@airliquide.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr...