krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, County Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr 11327 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...i 10 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8650 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 01.03.2001 / 23...
Botulinum A toxin | ATC: M 03 AX 01
inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. 10 ml
...roztworu podchlorynu (0,5%) na 5 minut. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, County Mayo, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6748 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
krople do oczu [roztw.]; (2 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...po 5 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castelbar Road, Co. Mayo, Westport, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12076 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.02.2006 / 27...
Linaclotide | ATC: A 06 AX 04
kaps. twarde; 290 µg, 28 szt.
...odpowiedzialny Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate Coolock Dublin 17 Irlandia Wytwórca Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593, E-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Hiszpania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 29 België/Belgique/Belgien/Luxembourg/Luxemburg/ Nederland Allergan n.v Tél/Tel: +32 (0)2 351 2424 Ireland...
krople do oczu [roztw.]; (30 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 3 ml
...po 3 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/06/340/001-002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 op. 3 ml
...3 ml roztworu. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/205/001-002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
krople do oczu; 0,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11386 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 31.03.2005/ 11...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 4 j.m., 1 fiol. 50 jednost. allergan.
...opisany powy?ej, a nast?pnie podj?? w?a?ciwe dzia?ania medyczne odpowiednie dla wstrzykni?tej dawki. Nale?y ?ci?le przestrzega? instrukcji u?ycia, obchodzenia si? i usuwania preparatu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND Westport County Mayo Irlandia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14504 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...