O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, County Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr 11327 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...alfa-2?agonistów, takie jak: niedoci?nienie t?tnicze, os?abienie, wymioty, letarg, uspokojenie polekowe, bradykardia, arytmia, zw??enie ?renic, bezdech, obni?one napi?cie mi??ni, hipotermia, zahamowanie oddechu i napad drgawkowy. Populacja pediatryczna Opublikowano albo nades?ano do firmy Allergan liczne zg?oszenia powa?nych zdarze? niepo??danych po przypadkowym spo?yciu brymonidyny przez pacjentów pediatrycznych. U tych osób wyst?powa?y objawy dzia?ania depresyjnego na o?rodkowy uk?ad nerwowy, zwykle przej?ciowa ?pi?czka lub zaburzenia ?wiadomo?ci, letarg, senno??...
Botulinum A toxin | ATC: M 03 AX 01
inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. 10 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporz?dzenia roztworu do wstrzykiwa? Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera: kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900 kD), 100 jednostek Allergan Jedna jednostka odpowiada ?redniej dawce ?miertelnej (LD ), po podaniu dootrzewnowo 50 rozpuszczonej toksyny myszom w okre?lonych...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...24 godzin. Nie obserwowano dzia?a? niepo??danych u trzeciego pacjenta, po doustnym przyj?ciu nieznanej dawki brimonidyny. Doniesienia o ci??kich dzia?aniach niepo??danych po nieumy?lnym spo?yciu brimonidyny przez dzieci zosta?y opublikowane lub zg?oszone do firmy Allergan. U pacjentów wyst?powa?y objawy hamowania czynno?ci o?rodkowego uk?adu nerwowego, zazwyczaj chwilowa ?pi?czka lub cz??ciowa utrata przytomno?ci, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia oraz bezdech, które wymaga?y przyj?cia na oddzia? Blumont Pharma Ltd. 1.3...
krople do oczu [roztw.]; (2 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...alfa-2?agonistów, takie jak: niedoci?nienie t?tnicze, os?abienie, wymioty, letarg, uspokojenie polekowe, bradykardia, arytmia, zw??enie ?renic, bezdech, obni?one napi?cie mi??ni, hipotermia, zahamowanie oddechu i napad drgawkowy. Populacja pediatryczna Opublikowano albo nades?ano do firmy Allergan liczne zg?oszenia powa?nych zdarze? niepo??danych po przypadkowym spo?yciu brymonidyny przez pacjentów pediatrycznych. U tych osób wyst?powa?y objawy dzia?ania depresyjnego na o?rodkowy uk?ad nerwowy, zwykle przej?ciowa ?pi?czka lub zaburzenia przytomno?ci, letarg, senno??...
Linaclotide | ATC: A 06 AX 04
kaps. twarde; 290 µg, 28 szt.
...Sverige Allergan Norden AB Tlf/Puh/Tel: + 46 (0)8 594 100 00 Magyarorszįg Allergan Hungary Kft. Tel.: +36 80 100 101 Deutschland Pharm-Allergan GmbH Tel: + 49 69 92038-10 Eesti Allergan Baltics UAB Tel: + 372 56955144 Latvija Allergan Baltics UAB Tel: +371 27331152 Lietuva Allergan Baltics UAB Tel: +370 62660247 Österreich Pharm-Allergan GmbH Tel: +43 1 99460 6355 Polska Allergan Sp...
krople do oczu [roztw.]; (0,3 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 3 ml
...butelki po 3 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/06/340/001-002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 op. 3 ml
...po 3 ml roztworu. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/205/001-002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
kaps. twarde; 140 mg+ 125 mg+ 125 mg, 120 szt.
...aby wyrzuca? leki do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate Coolock Dublin 17 Irlandia Tel : +353 1 435 7700 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 19518 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
krople do oczu; 0,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co. Mayo Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11386 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 31.03.2005...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 4 j.m., 1 fiol. 50 jednost. allergan.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VISTABEL, 4 jednostki Allergan/0,1 ml, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Toksyna botulinowa typu A 1 ???????4 jednostki Allergan w 0,1 ml odtworzonego roztworu. 1 Clostridium botulinum Jednostki Allergan nie s? równowa?ne z innymi produktami zawieraj?cymi toksyn? botulinow?. Fiolka zawieraj?ca 50 jednostek. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...