inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...12 ANEKS II A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13 A WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Almac Pharma Services Limited 20 Seagoe Industrial Estate Craigavon, Co Armagh BT63 5QD Wielka Brytania B WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? KATEGORIA DOST?PNO?CI Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrze?onego...
tabl. powl.; 150 mg, 56 szt.
...OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 18 A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Almac Pharma Services Ltd. Seagoe Industrial Estate Craigavon Co. Armagh BT63 5UA Wielka Brytania B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrze?onego stosowania (patrz aneks...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Wytwórca Almac Pharma Services Seagoe Industrial Estate Portadown Craigavon BT63 5UA Wielka Brytania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Lietuva Intercept Pharma Nederland B.V., Intercept Pharma Ltd. Netherland/Pays-Bas/Niederlande Jungtin? Karalyst? Tél/Tel: +32 (0) 24037219 Tel.: + 44 330 100 3694 ???????? Luxembourg/Luxemburg Intercept Pharma Ltd. Intercept Pharma Nederland...