O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...w samoistnym nadci?nieniu t?tniczym u kobiet w ci??y z wyj?tkiem rzadkich sytuacji, kiedy niemo?liwe jest zastosowanie alternatywnego leczenia. Karmienie piersi? Z powodu braku informacji dotycz?cych stosowania produktu Actelsar HCT w trakcie karmienia...Tel: +385(1)3890676 Tel: +40 21 318 17 77 Ireland Slovenija Actavis Ireland Limited Apta Medica Internacional d.o.o. Tel: +353 (0)21 4619040 Tel: +386 51 615 015 Ísland...
roztw. alergenowy do testów skórnych punktowych; , 1 fiol. 3 ml
...330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) IC/ml * grzybów 400 Alternaria (alternata, longipes) IC/ml 414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC/ml 401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger) IC...Strona 4 z 9 ALYOSTAL ZA??CZNIK NR 1 I. Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego Chwasty 641 Alfalfa (Medicago sativa) IC/ml 664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare) IC/ml 623 Komosa bia?a(Chenopodium album...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej lub roztwór doustny mo?na stosowa? alternatywnie do tabletek Aripiprazole Sandoz u pacjentów, którzy maj? trudno?ci w po?ykaniu tabletek Aripiprazole Sandoz (patrz...Praha 3 Tel: +420 221 421 611 office.cz@sandoz.com Danmark Malta Sandoz A/S Medical Logistics Ltd. Edvard Thomsens Vej 14 ADC Building, Triq L-Esportaturi DK-2300 Křbenhavn S...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...u pacjentów o masie cia?a od 21-30 kg wyst?pi brak tolerancji ?o??dkowo-jelitowej, mo?na zastosowa? alternatywny schemat dawkowania pó? tabletki 3 razy na dob? w celu poprawy tolerancji. Nie nale?y stosowa?...GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Simi...
tabl. powl.; 160 mg/20 mg, 3 szt.
...21 02.69 Tel: +44 (0) 8000431268 medical.information@sigma-tau.co.uk Ireland Sigma-Tau Pharma Limited UK United Kingdom Tel: +44 (0) 8000431268 medical.information@sigma-tau.co.uk ????????...ponownego podania dawki produktu Eurartesim wi?cej ni? jeden raz. Je?eli druga dawka zostanie zwymiotowana, nale?y wdro?y? alternatywne leczenie przeciwmalaryczne. W razie pomini?cia dawki, nale?y przyj?? j? natychmiast po przypomnieniu sobie o tym...
inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...pierwszej godzinie od jej zako?czenia nale?y monitorowa? pacjentów nieleczonych uprzednio normaln? immunoglobulin? ludzk?, pacjentów otrzymuj?cych dotychczas alternatywny produkt lub w razie d?u?szego odst?pu czasu od poprzedniej infuzji, w celu wykrycia objawów ewentualnych...???: +359 2 958 84 68 Tel.: +36 28 59 10 00 ?eská republika Malta IBP medica s.r.o. AM Mangion Ltd. Tel: +42 02 22 56 07 23 Tel: +356...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...jest w ci??y, lub gdy planuje ci???, nale?y przerwa? przyjmowanie leku HyQvia i omówi? z lekarzem alternatywne sposoby leczenia. Kobiety, które zajd? w ci??? w trakcie przyjmowania leku HyQvia, powinny omówi? z...39-06 32491-1 Puh/Tel.: +358-9-862-1111 ?????? Sverige Baxter Hellas ??? Baxter Medical AB ???.: +30-210-28 80 000 Tel.: +46-8-632 64 00 Latvija United...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...nadwra?liwo?ci nale?y przerwa? stosowanie produktu leczniczego Januvia, zbada? czy s? mo?liwe inne przyczyny zdarzenia oraz zastosowa? alternatywn? metod? leczenia cukrzycy (patrz punkt 4.8). 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i...Tlf: +45 4482 4000 Tel: +31 (0)800 9999000 (+31 (0)23 5153153) dkmail@merck.com medicalinfo.nl@merck.com Deutschland Norge MSD SHARP & DOHME GMBH MSD (Norge) AS Tel: 0800 673...
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 300 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...lub cztery tygodnie. Nale?y utrzymywa? st??enia minimalne powy?ej 5 g/l. Pierwotna ma?op?ytkowo?? immunologiczna Istniej? dwa alternatywne schematy leczenia: ? 0,8-1 g/kg w pierwszym dniu leczenia, dawk? mo?na powtórzy?...06 32491-1 Puh/Tel.: +358-9-862-1111 33 ?????? Sverige Baxter Hellas ??? Baxter Medical AB ???. : +30-210-28 80 000 Tel.: +46-8-632 64 00 Latvija United...
Posaconazole | ATC: J 02 AC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol.
zaw. doust.; 40 mg/ml, 1 op. 105 ml
...na dob?. Pacjentom, którzy mog? grzybicze (IZG)/pacjenci z IZG tolerowa? posi?ki lub preparaty od?ywcze mo?na alternatywnie i z nietolerancj? na terapi? podawa? dawk? 400 mg (10 ml) dwa razy na dob?...673 (+ 49 (0) 89 4561 2612) Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) e-mail@msd.de medicalinfo.nl@merck.com Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ MSD (Norge) AS Tel.: + 372 6144...
inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) IC/ml * grzybów 400 Alternaria (alternata, longipes) IC/ml 414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC/ml 401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger) IC...CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 8 PHOSTAL ZA??CZNIK NR 1 I. Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego Chwasty 641 Alfalfa (Medicago sativa) IC/ml 664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare) IC/ml 623 Komosa bia?a(Chenopodium album...
inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) IC/ml * grzybów 400 Alternaria (alternata, longipes) IC/ml 414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC/ml 401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger) IC...CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 8 PHOSTAL ZA??CZNIK NR 1 I. Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego Chwasty 641 Alfalfa (Medicago sativa) IC/ml 664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare) IC/ml 623 Komosa bia?a(Chenopodium album...
inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) IC/ml * grzybów 400 Alternaria (alternata, longipes) IC/ml 414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC/ml 401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger) IC...CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 8 PHOSTAL ZA??CZNIK NR 1 I. Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego Chwasty 641 Alfalfa (Medicago sativa) IC/ml 664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare) IC/ml 623 Komosa bia?a(Chenopodium album...
inj. [emulsja]; 3,75 µg HA, 50 fiol. 2,5 ml
...w surowicy 3 % osób osi?gaj?cych miano przeciwcia? neutralizuj?cych w surowicy na poziomie przynajmniej 1:80 Schematy alternatywne Wyd?u?ony odst?p mi?dzy dawkami by? przedmiotem badania D-H5N1-012, w którym grupie osób w...d.o.o. Tel: + 353 (0)1 495 5000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika Vistor hf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Sími...
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...tygodnie. Minimalne st??enie powinno by? utrzymywane powy?ej 5 g/l. Pierwotna ma?op?ytkowo?? immunologiczna (ITP) Istniej? dwa alternatywne schematy leczenia: ? 0,8-1 g/kg mc. w 1. dniu leczenia; dawk? t?...???: +359 2 958 84 68 Tel.: +36 28 59 10 00 ?eská republika Malta IBP medica s.r.o. AM Mangion Ltd. Tel: +42 02 22 56 07 23 Tel: +356...
Capsaicin | ATC: N 01 BX 04
plaster leczniczy; 179 mg, 1 plast.+ ?el oczyszcz.
...dok?adny wywiad u pacjentów, u których podejrzewa si? wysoki stopie? tolerancji na leki opioidowe i ustali? alternatywn? metod? leczenia przeciwbólowego przed zastosowaniem plastrów Qutenza. ?el oczyszczaj?cy Zawarty w zestawie produktu Qutenza ?el...0)14011400 Citywest Business Park IRL ? Citywest Co., Dublin Tel: +44 (0)870 351 8960 medicalinformationie@grunenthal.com Ísland Slovenská republika Grünenthal Denmark ApS Astellas Pharma s.r.o., Danmörk Tel...
roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny py?ków ro?lin]; , 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj?cego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny py?ków ro?lin]; , 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny roztoczy kurzu domowego]; , 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj?cego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny roztoczy kurzu domowego]; , 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego
...330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) IC/ml * grzybów 400 Alternaria (alternatalongipes) IC/ml 414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC/ml 401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger) IC/ml...CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 8 STALORAL ZA??CZNIK NR 1 I. Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego Chwasty 641 Alfalfa (Medicago sativa) IC/ml 664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare) IC/ml 623 Komosa bia?a(Chenopodium album...
inj. dom. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...a 15. miesi?cem ?ycia dziecka (patrz punkt 4.4 i 5.1). Dwudawkowy schemat szczepienia pierwotnego Alternatywnie, kiedy Synflorix jest podawany w ramach obowi?zuj?cego programu szczepie? niemowl?t, mo?na poda? trzy dawki szczepionki...d.o.o. Tel: + 353 (0)1 495 5000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika Vistor hf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Sími...
inj. dom. [zaw.]; 0,02 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml
...jest podanie dawki przypominaj?cej zarówno przeciwko hepatitis A, jak i hepatitis B, mo?na zastosowa? Twinrix Adult. Alternatywnie, u pacjentów zaszczepionych szczepionk? Twinrix Adult mo?na zastosowa? jako dawk? przypominaj?c? szczepionk? monowalentn?. Sposób podawania...d.o.o. Tel: + 353 (0)1 495 5000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika Vistor hf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Sími...
inj. dom. [zaw.]; 360 j. Elisa, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...jest podanie dawki przypominaj?cej zarówno przeciwko hepatitis A, jak i hepatitis B, mo?na zastosowa? Twinrix Junior. Alternatywnie, u pacjentów zaszczepionych szczepionk? Twinrix Junior mo?na zastosowa? jako dawk? przypominaj?c? szczepionk? monowalentn?. Sposób podawania...d.o.o. Tel: + 353 (0)1 495 5000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika Vistor hf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Sími...
kaps. twarde; 50 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 120 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt.
...odpowiednio zwi?kszy? lub zmniejszy? st??enie dabrafenibu. Podczas podawania dabrafenibu nale?y w miar? mo?liwo?ci rozwa?y? stosowanie leków alternatywnych. Nale?y zachowa? ostro?no?? w razie stosowania silnych inhibitorów (np. ketokonazol, nefazodon, klarytromycyna, rytonawir, sakwinawir, telitromycyna...d.o.o. 65 Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel...
TelzirRx-z
Fosamprenavir | ATC: J 05 AE 07
tabl. powl.; 700 mg, 60 szt.
TelzirRx-z
Fosamprenavir | ATC: J 05 AE 07
zaw. doust.; 50 mg/ml, 1 but. 225 ml
...zmian st??enia hormonów w osoczu. Dlatego te? u kobiet w wieku rozrodczym zaleca si? wówczas stosowanie alternatywnych niehormonalnych metod antykoncepcji (patrz punkt 4.5). Brak dost?pnych danych dotycz?cych skojarzonego stosowania fosamprenawiru, rytonawiru...GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Sími...
Boceprevir | ATC: J 05 AE 12
kaps. twarde; 200 mg, 336 szt.
...z chorobami predysponuj?cymi do hiperkaliemii lub u pacjentów przyjmuj?cych leki moczop?dne oszcz?dzaj?ce potas. Nale?y rozwa?y? stosowanie alternatywnych produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.5). Stosowanie u osób wcze?niej niereaguj?cych na leczenie Wyniki retrospektywnej...Tlf: +45 4482 4000 Tel: +31 (0) 800 9999000 dkmail@merck.com (+31 (0) 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com 47 Deutschland Norge MSD SHARP & DOHME GMBH MSD (Norge) AS Tel: 0800...
tabl. powl.; 12,5 mg/850 mg, 10 szt.
...na uszkodzenie w?troby nale?y niezw?ocznie wykona? próby w?trobowe. W przypadku stwierdzenia nieprawid?owych wyników i braku ich alternatywnej etiologii nale?y rozwa?y? zaprzestanie leczenia alogliptyn?. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne...Nederland bv Tlf./Tel: +45 46 77 11 11 Tel: +31 23 56 68 777 nl.medical.info@takeda.com Deutschland Norge Takeda GmbH Takeda Nycomed AS Tel: 0800 825 3325 Tlf...
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 10 szt.
...poinformowa? o ryzyku uszkodzenia p?odu, a w przypadku zaj?cia w ci??? nale?y u nich rozpocz?? leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.3). Karmienie piersi? Nie wiadomo, czy ambrisentan...GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Sími...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 90 szt.
...BCRP), ze wzgl?du na ryzyko zwi?kszenia ekspozycji na pazopanib (patrz punkt 4.5). Nale?y rozwa?y? zastosowanie alternatywnych produktów leczniczych bez dzia?ania hamuj?cego izoenzym CYP3A4, P-gp lub BCRP, b?d? te? wywieraj?cych takie...GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Sími...
roztw. doust.; 5 mg/ml, 1 but. 240 ml tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...24. tygodniu lub po 24 tygodniach leczenia. U pacjentów ze zmutowanym wirusem YMDD nale?y rozwa?y? dodanie alternatywnego leku bez krzy?owej oporno?ci na lamiwudyn? (patrz punkt 5.1). Szczególne grupy pacjentów Dzieci i...GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com 47 Ísland Slovenská republika GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o...
zest. do przyg. prep. radiofarmaceut. do wlewu; 3,2 mg/2 ml, 1 zest.
...nale?y przyj??, i? jest w ci??y, dopóki nie zostanie udowodnione, ?e ci??? mo?na wykluczy?, oraz rozwa?y? alternatywne metody leczenia nieobejmuj?ce u?ycia promieniowania jonizuj?cego. Kobiety w wieku rozrodczym oraz m??czy?ni musz? stosowa? skuteczn?...Y] przy radioaktywno?ci 15 MBq/kg i 11 MBq/kg zgodnie ze wska?nikami wewn?trznego nara?enia radiologicznego (Medical Internal Radiation Dosimetry ? MIRD) (Tabela 3). Szacowane dawki promieniowania poch?oni?tego przez zdrowe narz?dy by?y...