O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
inj./inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
syrop; 1,6 mg/g, 1 but. 125 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hydroxyzinum Alvogen, 1,6 mg/g, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku (Hydroxyzini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 1 ml syropu zawiera 0,139 mg etanolu i 680 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...
inj. [roztw.]; 3 mg, 4 amp.-strzyk.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Alvogen, 3 mg, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna ampu?ko-strzykawka z 3 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 3 mg kwasu ibandronowego (Acidum ibandronicum) w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego. St??enie kwasu ibandronowego w roztworze do wstrzykiwa? wynosi 1 mg na ml. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu biologicznym Sód (mniej...
inj. [roztw.]; 3 mg, 1 amp.-strzyk. 3 ml (+ ig?a)
Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.
...przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Lietuva Hospira Benelux BVBA UAB Alvogen Baltics Tél/Tel: + 32 3 231 90 09 Tel: + 370 5 2153088 ???????? Luxembourg/Luxemburg Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Hospira Benelux BVBA Te?.: + 359 2 441 7136 Tél/Tel: + 32 3 231 90 09 ?eská republika Magyarország Hospira UK Limited Alvogen CEE Kft. Tel: + 44 (0) 1926 820820 Tel.: + 361-476 0784...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 12 mln j./0,2 ml, 5 amp.-strzyk. 0,2 ml inf./inj. [roztw.]; 48 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Alvogen Baltics Astro-Pharma Vertrieb und Handel von Tel: + 370 5 2153088 pharmazeutischen Produkten GmbH Tel: + 43 (0)1 961 93 13 ?????? Polska Aenorasis S.A. Alvogen Poland Sp. z o.o. ???: + 30 210 6136332 Tel +48224609200 Espańa Portugal Hospira Hospira Portugal Lda Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Tel: + 351 21 485 7434 Tel: + 34 914847100 France România Hospira France Alvogen...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. 10 ml inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 25 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Alvogen, 100 mg, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji Pemetrexed Alvogen, 500 mg, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji Pemetrexed Alvogen, 1000 mg, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera 100, 500 lub 1000 mg pemetreksedu (w postaci pó? pi?ciowodzianu soli disodowej pemetreksedu). Po rekonstytucji (patrz...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 14 szt.
Pridinol | ATC: M 03 BX 03
tabl.; 5 mg, 50 szt.
...w przebiegu parkinsonizmu, miasthenia gravis. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania W czasie stosowania produktu leczniczego Pridinol Alvogen nie nale?y pi? alkoholu. Produkt Pridinol Alvogen nale?y stosowa? ostro?nie w przypadku wspó?istniej?cej padaczki oraz stabilnej choroby wie?cowej. Stosowanie produktu leczniczego Pridinol Alvogen u osób starszych wymaga ?cis?ej kontroli lekarskiej. Lek nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 20 ml
...nie zaleca si? przechowywania produktu w lodówce. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 21/22 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8055 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 21/22 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Proxacin 250 - 10335 Proxacin 500 - 10336 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt. tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale?y ograniczy? do minimum usuwanie leków do ?rodowiska naturalnego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 14 5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18548 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Glatiramer acetate | ATC: L 03 AX 13
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 28 amp.-strzyk. 1 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Tylko do jednorazowego wykorzystania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Goserelin | ATC: L 02 AE 03
implant w amp.-strz.; 3,6 mg, 1 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Stosowa? zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosowa?, je?li torebka jest uszkodzona. Strzykawk? wyrzuci? do specjalnego pojemnika na ostre narz?dzia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5 Rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luksemburg 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Goserelin | ATC: L 02 AE 03
implant w amp.-strz.; 10,8 mg, 1 szt.
...wskazany do stosowania u kobiet, poniewa? dane, pozwalaj?ce oceni? skuteczno?? zmniejszenia st??enia estradiolu we krwi s? niewystarczaj?ce. W przypadku pacjentek, które wymagaj? leczenia goserelin?, nale?y zapozna? si? z Charakterystyk? Produktu Leczniczego Goserelin Alvogen 3,6 mg. Goserelina nie jest wskazana do stosowania u dzieci ze wzgl?du na brak danych dotycz?cych bezpiecze?stwa i skuteczno?ci stosowania w tej grupie pacjentów. Brak jest danych dotycz?cych usuni?cia lub...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.
...Usuwanie leku Produkt Vortemyel jest przeznaczony do jednorazowego u?ytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 37 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 3,5 mg, 1 fiol.
...Usuwanie leku Produkt Vortemyel jest przeznaczony do jednorazowego u?ytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alvogen IPCo S.ŕr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 38 Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...