O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...435 235 00 Espańa Polska Aurovitas Spain, S.A.U. Actavis Export Int. Ltd., Malta Tfno.: +34 91 630 86 45 Kontakt w Polsce: Tel.: (+48 22) 512 29 00 France Portugal Arrow Génériques Aurovitas, Unipessoal, Lda Tél: +33 4 72 72 60 72 Tel: +351 214 185 104 Hrvatska România PharmaVigil d.o.o. Actavis SRL Tel: +385(1)3890676 Tel: +40 21...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...Acidum alendronicum) w postaci sodu alendronianu trójwodnego. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki barwy bia?ej lub prawie bia?ej, owalne, wyt?oczeniem ?AN 70? pojednej stronie i logo z Arrow po drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie osteoporozy kobiet menopauzie. u po Alendronian zmniejsza ryzyko z?ama? kr?gów i szyjki ko?ci udowej. 4.2 Dawkowanie i...
tabl.; 70 mg, 12 szt. tabl.; 70 mg, 4 szt.
...136 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki barwy bia?ej lub prawie bia?ej, owalne, z nadrukiem ?AN 70? na jednej stronie i logo firmy Arrow na drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Alendronat-ratiopharm 70 zmniejsza ryzyko wyst?powania z?ama? kr?gów i szyjki ko?ci udowej. 4...
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...Arrow nale?y po?kn?? w ca?o?ci. Tabletek nie nale?y rozgryza?, ?u?, lub przetrzymywa? w jamie ustnej z powodu ryzyka wyst?pienia owrzodze? b?ony ?luzowej jamy ustnej gard?a. ? Pacjenci nie powinni k?a?? si? do czasu przyj?cia pierwszego posi?ku, który powinien by? spo?yty nie wcze?niej ni? 30 minut po przyj?ciu tabletki. ? Pacjenci nie powinni k?a?? si? przez 30 minut po przyj?ciu Alendronate Arrow ? Alendronate Arrow...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA 15 DOPUSZCZENIE DO OBROTU Arrow Poland S.A Al. Jana Paw?a II 23 00-854 Warszawa 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17958 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 4/1,25 mg, 30 szt.
...90, 100, 500 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Arrow Poland S.A. Al. Jana Paw?a II 23 00-854 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15996 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 400 mg+ 50 mg, 6 szt.
...? blistry po 6 lub 12 tabletek 6.5. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania 8 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Arrow Poland S.A Al. Jana Paw?a II 23 00-854 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9982 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...u pacjentów w podesz?ym wieku) Zaleca si? podawanie jednej kropli do oka lub obydwu oczu obj?tych procesem chorobowym raz na dob?. Najlepszy efekt osi?gany jest przy stosowaniu produktu Latanoprost Arrow wieczorem. Podawanie produktu Latanoprost Arrow nie powinno odbywa? si? cz??ciej ni? raz na dob?, poniewa? udowodniono, ?e cz?stsze stosowanie zmniejsza efekt obni?aj?cy ci?nienie wewn?trzga?kowe. W przypadku pomini?cia jednej dawki, nale?y kontynuowa? leczenie podaj?c kolejn?...
tabl. powl.; 50/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50/12,5 mg, 30 szt.
...4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Losartan+HCT Arrow jest wskazany w leczeniu samoistnego nadci?nienia t?tniczego u pacjentów, u których stosowanie losartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli ci?nienia t?tniczego. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Produkt zawieraj?cy ??cznie losartan i hydrochlorotiazyd mo?na podawa? z innymi lekami przeciwnadci?nieniowymi. Tabletki Losartan+HCT Arrow nale?y po?yka? popijaj?c szklank? wody. Produkt zawieraj?cy ??cznie losartan...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...stosowania Montelukast Arrow jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astm? przewlek?? ?agodn? lub umiarkowan?, u których leczenie za pomoc? wziewnych glikokortykosteroidów i ?dora?nie? stosowanych krótko dzia?aj?cych _-agonistów nie daje odpowiedniego klinicznego wyrównania objawów astmy. U pacjentów z astm? oskrzelow?, którzy stosuj? Montelukast Arrow w leczeniu astmy, Montelukast Arrow ?agodzi jednocze?nie objawy sezonowego alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa. Montelukast Arrow jest równie?...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Arrow Poland S.A. Al. Jana Paw?a II 23 00-854 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sertraline Arrow, 50 mg, tabletki powlekane 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny (w postaci chlorowodorku sertraliny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Pod?u?ne, obustronnie wypuk?e, bia?e tabletki z nadrukiem ?SR50? na jednej stronie i ??? na drugiej. Tabletki mo?na dzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 25 ml
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Arrow Poland S.A. Al. Jana Paw?a II 23 00-854 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 11 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Tizanidine | ATC: M 03 BX 02
tabl.; 4 mg, 10 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tizanidine Arrow 4 mg, tabletki (Tizanidinum) 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Ka?da tabletka zawiera 4 mg tizanidyny, w postaci 4,576 mg tizanidyny chlorowodorku. Ka?da tabletka zawiera 200 mg laktozy bezwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tizanidine Arrow to bia?e, okr?g?e tabletki. Tabletki Tizanidine Arrow 4 mg po jednej stronie...
kaps. twarde; 2 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trandolapril Arrow, 2 mg, kapsu?ki twarde Trandolapril Arrow, 4 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka twarda zawiera 2 mg trandolaprylu. Substancja pomocnicza: 54,0 mg laktozy jednowodnej 0,233mg czerwieni Allura AC (E 129). Ka?da kapsu?ka twarda zawiera 4 mg trandolaprylu. Substancja pomocnicza: 52,0 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...