O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Zafirlukast | ATC: R 03 DC 01
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...tabletek. 56 tabletek - 4 blistry po 14 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7719 7(8) 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
aerozol inhal. [roztw.]; 80 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek aerozol inhal. [roztw.]; 80 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
aerozol inhal. [roztw.]; 160 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek aerozol inhal. [roztw.]; 160 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7567 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 14 szt. tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 14 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt.
...oraz 250 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne w obrocie rynkowym. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8 mg - 4300 16 mg - 4301 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; 5 mg/5 ml, 5 amp. 5 ml
...ich sporz?dzenia. Nie nale?y miesza? produktu Betaloc z dekstranem. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Södertĺlje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2335 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 28 szt.
...? 2 blistry po 14 szt. 11 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Szwecja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Betaloc ZOK 25 ? Pozwolenie nr 9168 Betaloc ZOK 50 ? Pozwolenie nr R/7386 Betaloc ZOK 100...
Ticagrelor | ATC: B 01 AC 24
tabl. powl.; 90 mg, 56 szt.
...356 2277 8000 Deutschland Nederland AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV Tel: +49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222 Eesti Norge AstraZeneca AstraZeneca AS Tel: +372 6549 600 Tlf: +47 21 00 64 00 ?????? Österreich AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH ???: +30 2 106871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 2 mg, 1 zest.
...356 2277 8000 Deutschland Nederland AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV Tel: +49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222 Eesti Norge AstraZeneca AstraZeneca AS Tel: +372 6549 600 Tlf: +47 21 00 64 00 ?????? Österreich AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH ???: +30 2 106871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [roztw.]; 10 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 2,4 ml (60 dawek) inj. [roztw.]; 5 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 1,2 ml (60 dawek)
...356 2277 8000 Deutschland Nederland AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV Tel: +49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222 Eesti Norge AstraZeneca AstraZeneca AS Tel: +372 6549 600 Tlf: +47 21 00 64 00 ?????? Österreich AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH ???: +30 210 6871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z...
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge, CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7333 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Budesonide | ATC: A 07 EA 06
tabl. o przed?. uwalnianiu; 9 mg, 30 szt.
...Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Przedkliniczne pomostowe badanie toksykologiczne i toksykokinetyczne przeprowadzone na makakach jawajskich (cynomolgous monkeys), porównuj?ce tabletki Cortiment MMX z istniej?c? postaci? budezonidu o przed?u?onym uwalnianiu (Entocort EC, 3 mg, kapsu?ki, AstraZeneca) potwierdzi?o, ?e tabletki Cortiment MMX powoduj? opó?nienie dost?pno?ci szczytowej i mniejsz? dost?pno?? ca?kowit? w porównaniu z istniej?c? postaci? budezonidu, zachowuj?c porównywalny profil toksykologiczny. Badania przedkliniczne wykaza?y, ?e wywierane przez budezonid dzia?ania...
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15134, 15135, 15136, 15137 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Roflumilast | ATC: R 03 DX 07
tabl. powl.; 500 µg, 30 szt.
...356 2277 8000 Deutschland Nederland AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV Tel: +49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222 Eesti Norge AstraZeneca AstraZeneca AS Tel: +372 6549 600 Tlf: +47 21 00 64 00 ?????? Österreich AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH ???: +30 210 6871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z...
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 5 g
...unikaj? kontaktu z kremem w celu zapobie?enia rozwojowi nadwra?liwo?ci. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 12 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3733 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
opatrunek leczniczy; , 2 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Instrukcja stosowania produktu EMLA PLASTER w postaci plastra znajduje si? w ka?dym opakowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8104 10 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 250 mg, 30 szt.
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 200 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4501 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 300 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4502 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Fulvestrant | ATC: L 02 BA 03
inj. [roztw.]; 250 mg/5 ml, 2 amp.-strzyk. 5 ml (+ 2 ig?y z syst. os?.)
...tylko jednemu pacjentowi. Po podaniu leku ig?? nale?y wyrzuci?, post?puj?c zgodnie z w?a?ciwymi przepisami i zasadami post?powania przyj?tymi dla danego miejsca pracy. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited Alderley Park Macclesfield Cheshire SK 10 4TG Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/03/269/001 EU/1/03/269/002 9. DATA WYDANIA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...5 mg tabletki dapagliflozyna 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII Lot 5. INNE 48 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH BLISTER PERFOROWANY 10 mg 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Forxiga 10 mg tabletki dapagliflozyna 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII Lot 5. INNE...
IressaRx-z
Gefitinib | ATC: L 01 XE 02
tabl. powl.; 250 mg, 30 szt.
...si? w obrocie 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/526/001 EU/1/09/526/002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 2,5/1000 mg, 60 szt. tabl. powl.; 2,5/850 mg, 60 szt.
...chlorowodorek 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII Lot 5. INNE 48 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH BLISTER (PERFOROWANY/BEZ PERFORACJI) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Komboglyze 2,5 mg / 1000 mg tabletki powlekane saksagliptyna / metforminy chlorowodorek 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps.; 20 mg, 14 szt. kaps.; 20 mg, 7 szt.
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...14 lub 28 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1937 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Olaparib | ATC: L 01 XX 46
kaps. twarde; 50 mg, 448 szt.
...356 2277 8000 Deutschland Nederland AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV Tel: +49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222 Eesti Norge AstraZeneca AstraZeneca AS Tel: +372 6549 600 Tlf: +47 21 00 64 00 ?????? Österreich AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH ???: +30 2 106871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 fiol. 20 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Roztwór nale?y zu?y? natychmiast po otwarciu fiolki. Niewykorzystana cz??? roztworu nie mo?e by? u?yta ponownie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1308 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 fiol. 20 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Roztwór nale?y zu?y? natychmiast po otwarciu fiolki. Niewykorzystana cz??? roztworu nie mo?e by? u?yta ponownie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1316 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28-04-1979, 30...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...ponownie u?yta. Nie zaleca si? ponownego wyja?awiania roztworu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?c' sposób zgodny w z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CE" POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU AstraZeneca AB S-l5l 85 Sodertalje Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie MZ nr R/l317. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDLU?ENIA...
Meropenem | ATC: J 01 DH 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
...standardowe warunki aseptyki. Roztwór nale?y wstrz?sn?? przed u?yciem. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6516 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...