O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
...dekstran. Kod ATC: B05AA05 10% Dekstran 40 000 Baxter jest ja?owym, apirogennym roztworem dekstranu w 0,9% roztworze chlorku sodu. Dekstran jest polisacharydem zbudowanym z jednostek glukozy, wytwarzanym przez bakterie Leuconostoc mesenteroides hodowane na po?ywce zawieraj?cej sacharoz?. Dekstran o masie cz?steczkowej 40 000 otrzymuje si? przez cz??ciow? hydroliz? kwa?n? i frakcjonowanie. 10% Dekstran 40 000 Baxter powoduje zwykle wzrost obj?to?ci krwi, ci?nienia t?tniczego, t?tna...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 op. 250 ml inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 250 ml
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO 6% HYDROKSYETYLOSKROBIA 200/0,5 Baxter, 60mg/ml, roztwór do infuzji 10% HYDROKSYETYLOSKROBIA 200/0,5 Baxter, 100mg/ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 l roztworu zawiera: Moc 6% 10% Hydroksyetyloskrobia (Hydroxyethyl starch) (?rednia masa cz?steczkowa: 200 60 g 100 g 000, stopie? substytucji hydroksyetylu: 0,5) Substancje pomocnicze, patrz...
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5l
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5l
roztw. do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji; , 2 wor. 5l
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...?eská republika Malta BAXTER CZECH spol.s.r.o. Baxter Healthcare Ltd Tel.: +420 225774111 Tel.: +44 1635 206345 Danmark Nederland Baxter A/S Baxter B.V. Tlf: +45 48 16 64 00 Tel: +31 30 2488911 Deutschland Norge Baxter Deutschland GmbH Baxter AS Tel: +49 89 31 701-0 Tlf: +47 22 58 4800 Eesti Österreich OÜ Baxter Estonia Baxter Healthcare GmbH Tel...
Isoflurane | ATC: N 01 AB 06
p?yn do anestezji wziewnej; , 1 but. 100 ml
...nale?y go wymieni? przed rozpocz?ciem znieczulenia izofluranem. 2 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9616 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml
...jest praktycznie bezbarwny, a pojemnik jest uszkodzony. 5 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2618 Pozwolenie nr R/2619 9. DATA WYDANIA...
inf. do?. [roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. inf. do?. [roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
...POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Antithrombin III NF Baxter, 500 j.m. Nr R/3024 Antithrombin III NF Baxter, 1000 j.m. Nr R/3025 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05.10.1999 / 15.12.2004/ 27.06.2008 8 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO Baxter jest znakiem towarowym Baxter International Inc. 9
roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 2 ml+ 1 zest.
...przytwierdzano przeszczepy skóry w miejsce wyci?tych ran oparzeniowych. ?adne z dzia?a? nie zosta?o zakwalifikowane jako ci??kie. Dzia?ania niepo??dane o nieznanych cz?sto?ciach pochodz? ze zg?osze? odnotowanych po wprowadzeniu na rynek klejów fibrynowych firmy Baxter. Dzia?ania niepo??dane i cz?sto?ci ich wyst?powania s? zestawione poni?ej: Cz?sto (_1/100 ? <1/10) Niezbyt cz?sto (_1/1000 ? <1/100) Cz?sto?? nieznana (nie mo?na ustali? na podstawie dost?pnych danych...
Esmolol | ATC: C 07 AB 09
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 3 fiol. 10 ml
...DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17545 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.12.2010 18 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 18.05.2011 Baxter i Brevibloc s? znakami towarowymi Baxter International Inc...
Influenza vaccine | ATC: J 07 BB 01
inj. [zaw.]; 7,5 µg/0,5 ml, 20 fiol.
...SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Baxter BioScience s.r.o. Jevany Bohumil 138 CZ-281 63 Kostelec nad Cernymi lesy u t Republika Czeska o r b Baxter AG o Uferstrasse 15 o A-2304 Orth/Donau d Austria e i n Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii e z c Baxter AG z Uferstrasse 15 s A-2304...
Protein C | ATC: B 01 AD 12
inj. [roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. inj. [roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
...1980 ?eská republika Malta BAXTER CZECH spol.s r.o. Baxter Healthcare Ltd Tel. +420 225774111 Tel.: +44 1635 206345 Danmark Nederland Baxter A/S Baxter B.V. Tlf.: +454816 64 00 Tel.: +31-30-2488911 Deutschland Norge Baxter Deutschland GmbH Baxter AS Tel.: +49 89 31701 0 Tlf.: +47-22 58 48 00 Eesti Österreich OÜ Baxter Estonia Baxter Healthcare GmbH Tel.: +372...
Vitamins | ATC: B 05 XC
inj. dom./do?. [liof.]; , 10 fiol.
...najmniej 3 razy. OSTRZE?ENIE: Nale?y uwa?a?, aby nie dosz?o do od??czenia zestawu BIO-SET od wej?cia iniekcyjnego worka w trakcie rozpuszczania preparatu. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6576 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inf. [emulsja]; , 1 but. 100 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 100 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 250 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 500 ml
...Podawanie Do jednorazowego u?ycia. Nie nale?y przechowywa? napocz?tych worków; ca?y zestaw do wlewu usun?? zgodnie z obowi?zuj?c? procedur?. Nie pod??cza? cz??ciowo zu?ytych worków. 6 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 7 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 9594 8 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
...spike w miejsce s?u??ce do przetaczania (najd?u?sze gniazdo). Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9957 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
...w miejsce s?u??ce do przetaczania (najd?u?sze gniazdo) Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Spó?ka z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9958 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
...spike w miejsce s?u??ce do przetaczania (najd?u?sze gniazdo). Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9959 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
...spike w miejsce s?u??ce do przetaczania (najd?u?sze gniazdo). Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9955 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
...do podawania t?uszczów - wk?u? ostrze typu spike w miejsce s?u??ce do przetaczania (najd?u?sze gniazdo) Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9956 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Minerals | ATC: B 05 XX
inf. [konc. do przyg. roztw.]; , 25 but. 40 ml
...ocenie wizualnej. Mo?na stosowa? tylko roztwór klarowny, nie zawieraj?cy osadu ani innych widocznych cz?stek. Wyrzuci? niewykorzystan? pozosta?o?? roztworu. Nie u?ywa? wcze?niej napocz?tych opakowa?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 5 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10716 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 250 ml
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 500 ml
...dekstran. Kod ATC: B05AA05 6% Dekstran 70 000 Baxter jest ja?owym, apirogennym roztworem dekstranu w 0,9% roztworze chlorku sodu. Dekstran jest polisacharydem zbudowanym z jednostek glukozy, wytwarzanym przez bakterie Leuconostoc mesenteroides hodowane na po?ywce zawieraj?cej sacharoz?. Dekstran o masie cz?steczkowej 70 000 otrzymuje si? przez cz??ciow? hydroliz? kwa?n? i frakcjonowanie. ? 6% Dekstran 70000 Baxter zmniejsza adhezj? p?ytek krwi. ? Pokrywa ?ródb?onek naczyniowy...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...zastosowa?. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce prowadzenia procedury wymiany CADO s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. Niezu?yt? pozosta?o?? leku nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13000 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...zastosowa?. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce prowadzenia procedury wymiany CADO s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. Niezu?yt? pozosta?o?? leku nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13002 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce stosowania tego produktu s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13004 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...zastosowa?. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce prowadzenia procedury wymiany CADO s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. Niezu?yt? pozosta?o?? leku nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13001 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...zastosowa?. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce prowadzenia procedury wymiany CADO s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. Niezu?yt? pozosta?o?? leku nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 7 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13003 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...zastosowa?.. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce prowadzenia procedury wymiany CADO s? przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce. Niezu?yt? pozosta?o?? leku nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 7 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13005 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...