O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...patrz punkt 5.2). Pacjenci w podesz?ym wieku Spo?ród 229 pacjentów bior?cych udzia? w randomizowanym badaniu, którzy otrzymywali produkt Abraxane, 13% pacjentów...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...b?dzie wyliczona na podstawie wielko?ci powierzchni cia?a pacjenta i wyników bada? laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowana dawka to 260 mg na m 2 powierzchni...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...leczonych produktem Aclasta (N=82) lub placebo (N=70) wykonano biopsj? grzebienia biodrowego rok po trzeciej corocznej dawce. Analiza histomorfometryczna wykaza?a zmniejszenie...i we wszystkich przypadkach objaw ten ust?pi?. Na podstawie oceny parametrów laboratoryjnych, u 2,3% pacjentów leczonych produktem Aclasta, którzy uczestniczyli w...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...enzymów w?trobowych. Decyzj? o kontynuacji leczenia pioglitazonem, przed uzyskaniem wyników bada? laboratoryjnych, nale?y podj?? na podstawie oceny klinicznej. W przypadku wyst?pienia ?ó?taczki...jego metabolitów w organizmie. Wch?anianie nie zale?y od spo?ywanych pokarmów. Ca?kowita biodost?pno?? wynosi wi?cej ni? 80%. Dystrybucja Przybli?ona obj?to?? dystrybucji pioglitazonu u...377 88 96 Tel: +40 21 4023000 39 Ireland Slovenija Takeda Products Ireland Limited Takeda GmbH, Podru?nica Slovenija Tel: +353 (0) 1...
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...A. WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej Baxter BioScience Manufacturing Sąrl...pod wzgl?dem wytwarzania inhibitorów poprzez obserwacje stanu klinicznego i ocen? bada? laboratoryjnych. Powik?ania leczenia zwi?zane z cewnikiem Je?eli wymagany jest przyrz?d do...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...inne czynniki ryzyka, które dodatkowo mog? zaburza? czynno?? nerek. 4 Badania laboratoryjne Czynno?? nerek W badaniach klinicznych zg?aszano zwi?kszone st??enie kreatyniny w...inf) w jelicie przez ewerolimus. Dlatego ewerolimus mo?e wp?ywa? na dost?pno?? biologiczn? jednocze?nie stosowanych doustnych substratów CYP3A4. Nie nale?y si? jednak spodziewa?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...A. WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej Lonza Biologics plc 228...typu B nale?y podda? ?cis?ej obserwacji w celu wykrycia klinicznych i laboratoryjnych objawów aktywnego zaka?enia, zarówno w trakcie leczenia ofatumumabem, jak równie?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...44 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ(YCH) SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH) ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców biologicznej(ych) substancji czynnej...wp?yw leczenia bewacyzumabem na p?odno?? nie jest znany. Nieprawid?owo?ci w badaniach laboratoryjnych Zmniejszona liczba neutrofili, zmniejszona liczba leukocytów i obecno?? bia?ka w...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...Biopoin 1000 j.m./0,5 ml, Biopoin 2000 j.m./0,5 ml, Biopoin 3000 j.m./0,5 ml, Biopoin...pacjentów odnotowano cz?stsze zgony w porównaniu z pacjentami m?odszymi. Monitorowanie wska?ników laboratoryjnych Zaleca si? regularne oznaczanie st??enia hemoglobiny, wykonywanie morfologii krwi oraz...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...badaniach laboratoryjnych Tabela 4 pokazuje wyst?powanie z cz?sto?ci? ?1% odchyle? 3?4 stopnia wed?ug kryteriów ACTG, na podstawie maksymalnych przesuni?? warto?ci parametrów laboratoryjnych...marawirok mo?e hamowa? P-glikoprotein? w jelitach, tym samym wp?ywaj?c na biodost?pno?? niektórych leków. Tabela 2. Interakcje i zalecenia dawkowania w przypadku...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Cobimetinib | ATC: L 01 XE 38
tabl. powl.; 20 mg, 63 szt.
...laboratoryjnych Nieprawid?owe warto?ci parametrów laboratoryjnych oceniaj?cych czynno?? w?troby U pacjentów leczonych produktem Cotellic w skojarzeniu z wemurafenibem obserwowano nieprawid?owe warto?ci parametrów laboratoryjnych...podj?? decyzj? o przerwaniu karmienia piersi? lub przerwaniu leczenia produktem Cotellic, bior?c pod uwag? korzy?ci z karmienia piersi? dla dziecka oraz korzy?ci...4722 333 Tel: +40 21 206 47 01 Ireland Slovenija Roche Products (Ireland) Ltd. Roche farmacevtska dru?ba d.o.o. Tel: +353...
Progesterone | ATC: G 03 DA 04
?el dopochwowy; 80 mg/g, 15 jednoraz. aplikat. 1,125 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\Crinone_MRP\\\\\\\\3-VARIATIONS\\\\\\\\IB_034_QRD v 4...progesteronu) 1 raz na dob?. W przypadku potwierdzenia ci??y w badaniach laboratoryjnych, leczenie nale?y kontynuowa? przez ca?kowity czas leczenia wynosz?cy 30 dni...Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49...
Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...jest wydalana z ka?em w postaci niezmienionej. Dost?pno?? / równowa?no?? biologiczna Porównano wzgl?dn? dost?pno?? biologiczn? leku w kapsu?kach i w proszku do zawiesiny...dobow? dawk? walproinianu zmniejszano o oko?o 30% tygodniowo. Nieprawid?owe wyniki bada? laboratoryjnych W razie wyst?pienia zaburze? morfologii krwi lub nieprawid?owych wyników bada?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Anidulafungin | ATC: J 02 AX 06
inf. [prosz.+ rozp.]; 100 mg, 1 fiol.+ 1 fiol.
...o kontynuowaniu/zaprzestaniu karmienia piersi? lub leczenia anidulafungin?, powinna by? podj?ta bior?c pod uwag? korzy?ci z karmienia piersi? dla dziecka oraz korzy?ci...Inhibitory Concentration, minimalne st??enie hamuj?ce) przeprowadzono metodami zgodnymi z Clinical and Laboratory Standards Institute M27. U leczonych pacjentów zidentyfikowano szczepy Candida ze...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
...oraz substancje zoboj?tniaj?ce) mog? zmieni? 2 rozpuszczalno?? wismodegibu i zmniejszy? jego biodost?pno??. Jednak?e, nie przeprowadzono formalnych bada? klinicznych dotycz?cych wp?ywu substancji zmieniaj?cych...? nieprawid?owy wzrost w?osów, ? wypadanie rz?s ? nieprawid?owe wyniki bada? laboratoryjnych krwi, w tym zwi?kszona aktywno?? enzymów w?trobowych lub zmniejszenie st??enia...4722 333 Tel: +40 21 206 47 01 Ireland Slovenija Roche Products (Ireland) Ltd. Roche farmacevtska dru?ba d.o.o. Tel: +353...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...z kwasic?, bólem brzucha i hipotermi?, które poprzedzaj? ?pi?czk?. W?ród wska?ników laboratoryjnych wymienia si? obni?ony odczyn pH krwi, st??enie mleczanów w osoczu...Nie przeprowadzono bada? klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu Eucreas. Wykazano jednak biorównowa?no?? pomi?dzy produktem Eucreas a jednoczesnym stosowaniem wildagliptyny i metforminy (patrz...stosowanych u ludzi (ang. Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use), uaktualniony RMP powinien zosta? z?o?ony w tym...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
...zmniejszenie BMD biodra i kr?gos?upa. W porównaniu do warto?ci pocz?tkowych, w 144. tygodniu leczenia zmniejszenie BMD kr?gos?upa i zmiany w biomarkerach ko??ca...?ci?le kontrolowa? zarówno pod wzgl?dem stanu klinicznego, jak i wyników bada? laboratoryjnych, przez co najmniej kilka miesi?cy po zaprzestaniu leczenia. W razie...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
Clofarabine | ATC: L 01 BB 06
inj. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...cyklu, w celu stwierdzenia choroby opornej na leczenie nale?y wykona? aspiracj? / biopsj? szpiku kostnego. Je?li oporna bia?aczka nie jest oczywista, wówczas po...s? znane ?adne klinicznie istotne interakcje z innymi lekami lub badaniami laboratoryjnymi. Klofarabina nie jest w wykrywalnym zakresie metabolizowana przez uk?ad enzymów...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
...jej enzym docelowy, zwi?kszenie biodost?pno?ci jest oko?o 1,5 raza wi?ksze, ni? wynika?oby to ze zwi?kszenia dawki. Bezwzgl?dna biodost?pno?? po dawce 3...toksycznego wp?ywu na skór? obserwowano ?agodne dzia?anie podra?niaj?ce na skór? zwierz?t laboratoryjnych, w tym tak?e osobników z grupy kontrolnej. Mo?e to wskazywa?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...jej enzym docelowy, zwi?kszenie biodost?pno?ci jest oko?o 1,5 raza wi?ksze, ni? wynika?oby to ze zwi?kszenia dawki. Bezwzgl?dna biodost?pno?? po dawce 3...toksycznego wp?ywu na skór? obserwowano ?agodne dzia?anie podra?niaj?ce na skór? zwierz?t laboratoryjnych, w tym tak?e osobników z grupy kontrolnej. Mo?e to wskazywa?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). 99 ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWA? I ULOTKA...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20 A. WYTWÓRCY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ...wirusowych. Nie mo?na wykluczy? ryzyka przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD). Badania laboratoryjne Zaleca si? regularnie przeprowadza? testy czynno?ci tarczycy u pacjentów z...stosowanych u ludzi (ang. Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use), uaktualniony RMP powinien zosta? z?o?ony w tym...
Degarelix | ATC: L 02 BX 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 120 mg, 2 zest. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 80 mg, 1 zest.
...i zastoinowa niewydolno?? serca. Zmiany w wynikach bada? laboratoryjnych Zmiany warto?ci wyników bada? parametrów laboratoryjnych, stwierdzane podczas leczenia przez rok w badaniu...ma wp?yw na w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne produktu leczniczego. A zatem C i biodost?pno?? maj? tendencj? do zmniejszania si? wraz ze zwi?kszaj?cym max si?...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Humen Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...placebo. Nie obserwowano równie? klinicznie znacz?cych, zale?nych od dawki zmian w wynikach bada? laboratoryjnych, w tym st??enie elektrolitów i biomarkerów czynno?ci nerek. W przypadku przedawkowania nale?y podj?? w?a?ciwe leczenie podtrzymuj?ce zgodne ze...kolejnymi aktualizacjami uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych...
tabl.; 50 mg, 28 szt. tabl.; 50 mg, 56 szt.
...w dwóch przypadkach parestezje. Wszystkie objawy i nieprawid?owo?ci w wynikach bada? laboratoryjnych ust?pi?y po odstawieniu badanego produktu leczniczego bez konieczno?ci leczenia. Post?powanie...produkt Galvus mo?na podawa? jednocze?nie z pokarmem lub bez pokarmu. Ca?kowita biodost?pno?? wynosi 85%. Dystrybucja Wildagliptyna w niewielkim stopniu wi??e si? z...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
kaps. twarde; 0,5 mg, 28 szt.
...do oceny subpopulacji limfocytów u pacjentów leczonych produktem leczniczym Gilenya. Badania laboratoryjne z wykorzystaniem kr???cych komórek jednoj?drzastych wymagaj? pobrania wi?kszej ilo?ci krwi...powoli (t wynosi12-16 godzin) i w du?ym stopniu (?85%). max Biodost?pno?? bezwzgl?dna po podaniu doustnym wynosi 93% (95% przedzia? ufno?ci: 79...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...jest g?ównym enzymem z grupy ludzkiego cytochromu P-450 bior?cym udzia? w biotransformacji imatynibu. Z leków, które mog? by? stosowane jednocze?nie z...leczenie zmniejszaj?ce podwy?szone st??enie kwasu moczowego (patrz punkt 4.8). Badania laboratoryjne U pacjentów przyjmuj?cych produkt Glivec nale?y regularnie wykonywa? pe?ne badanie...ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania...
tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 30 szt.
...skojarzeniu z insulin? 1 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\Glucophage_MRP\\\\\\\\3-VARIATIONS\\\\\\\\IA-122-art.31 Referral...szuka? natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od warto?ci prawid?owych w wynikach bada? laboratoryjnych obejmuj? zmniejszenie warto?ci pH krwi (< 7,35), zwi?kszenie st??enia mleczanów...Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49...
tabl. powl.; 850 mg, 30 szt. tabl. powl.; 850 mg, 60 szt.
...skojarzeniu z insulin? 1 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\Glucophage_MRP\\\\\\\\3-VARIATIONS\\\\\\\\IA-122-art.31 Referral...szuka? natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od warto?ci prawid?owych w wynikach bada? laboratoryjnych obejmuj? zmniejszenie warto?ci pH krwi (< 7,35), zwi?kszenie st??enia mleczanów...Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 60 szt.
...czasie wieczornego posi?ku. 1 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\Glucophage XR_NP\\\\\\\\3-VARIATIONS\\\\\\\\II-PCOS \\\\\\\\4- LABELLING...szuka? natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od warto?ci prawid?owych w wynikach bada? laboratoryjnych obejmuj? zmniejszenie warto?ci pH krwi (< 7,35), zwi?kszenie st??enia mleczanów...Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 60 szt.
...dawce 1500 mg jest biorównowa?ny z dawk? 1500 mg produktu Glucophage XR 500 mg pod wzgl?dem Cmax i AUC. 8 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\1 - MEDICINAL PRODUCTS\\\\\\\\Glucophage XR_NP...pacjent powinien odstawi? metformin? i szuka? natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od warto?ci prawid?owych w wynikach bada? laboratoryjnych obejmuj? zmniejszenie warto?ci pH krwi (< 7,35), zwi?kszenie st??enia mleczanów w osoczu (> 5 mmol/l...