Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...w obrocie. Diacomit jest równie? dost?pny w saszetkach zawieraj?cych 250 lub 500 mg proszku do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Podmiot odpowiedzialny Biocodex 7 avenue Gallieni ? F-94250 Gentilly ? Francja Tel.: + 33 1 41 24 30 00 ? e-mail: webar@biocodex.fr Wytwórca Biocodex 1 avenue Blaise Pascal ? F-60000 Beauvais ? Francja W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si?...
kaps.; 250 mg, 10 szt.
...zawiera 4 blistry po 5 kapsu?ek. 3 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly Francja 8. NUMER(-Y) (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7484 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.01.1998...
prosz.; 250 mg, 10 sasz.
...3 Opakowanie zawiera 10 lub 20 saszetek. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly Francja 8. NUMER(-Y) (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7485 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.01...