granulat; 940 mg/g, 1 but. 266 g tabl.; 500 mg, 250 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Sztokholm Szwecja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/99/120/001 (250 tabletek) EU/1/99/120/002 (500 tabletek) 9...
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 28 amp.-strzyk.
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 1 amp.-strzyk. 0,67 ml
...tych cz?stek nie wp?ywa na jako?? produktu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Sztokholm Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/203/001 ? opakowanie zawieraj?ce 1 ampu?kostrzykawk? EU/1/02/203/002...