Etanercept | ATC: L 04 AB 01
inj. [roztw.]; 50 mg, 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem) inj. [roztw.]; 50 mg, 4 wstrzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem)
...jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu 284 ANEKS II A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 285 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an...
Etanercept | ATC: L 04 AA 11
inj. [prosz.+ rozp.]; 10 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.) inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyl.+ 4 ig?y+ 8 gaz.) inj. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk.
...Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu 303 ANEKS II A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 304 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfer Strasse...
?el; , tuba 25 ml
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...produktowi leczniczemu LEMTRADA z wyst?powaniem przeciwcia? przeciw innym produktom mo?e by? myl?ce. Dzieci i m?odzie? Europejska Agencja Leków uchyli?a obowi?zek do??czania wyników bada? alemtuzumabu u dzieci w wieku od urodzenia do 10...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Straße 65 88397 Biberach an der Riss Niemcy Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 6000 j. [30 mg], 1 zest. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 8000 j.m. [40 mg], 1 zest.
...Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach/Riss Niemcy Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co, KG Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach...nie ma wystarczaj?cych danych o bezpiecze?stwie stosowania oraz skuteczno?ci. Leczenie wspomagaj?ce Wspomagaj?ce leczenie przeciwzakrzepowe lekami hamuj?cymi agregacj? p?ytek i lekami przeciwzakrzepowymi powinno by? stosowane zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi wytycznymi dotycz?cymi leczenia pacjentów...
kaps. twarde; 110 mg, 10 szt. kaps. twarde; 110 mg, 30 szt. kaps. twarde; 110 mg, 60 szt. kaps. twarde; 150 mg, 30 szt. kaps. twarde; 150 mg, 60 szt. kaps. twarde; 75 mg, 10 szt. kaps. twarde; 75 mg, 30 szt.
...zwi?zanych ze zwi?kszonym ryzykiem krwawienia i w przypadku jednoczesnego stosowania leków wp?ywaj?cych na hemostaz? poprzez zahamowanie agregacji p?ytek krwi. Podczas leczenia eteksylanem dabigatranu krwawienie mo?e wyst?pi? w ka?dym miejscu. Niewyja?niony spadek st??enia...Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Niemcy Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Niemcy Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera?...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...promieniowej oraz 4,2% w ca?ym ciele (wszystkie warto?ci p < 0,0001). Dzieci i m?odzie? Europejska Agencja Leków (EMA) uchyla obowi?zek do??czania wyników bada? produktu Prolia we wszystkich podgrupach populacji dzieci i...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Niemcy Amgen Inc. One Amgen Center Drive...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...badania wykazuj?ce skuteczno?? latanoprostu w po??czeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkoterminowe badania (1 lub 2 tygodnie) sugeruj? addytywne dzia?anie latanoprostu w po??czeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy...Nie ma specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Premier Research GmbH Birkenweg 14 D-64295 Darmstadt Germany 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17262...
XgevaRx-z
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 120 mg/1,7 ml, 1 fiol.
...Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/. 13 ANEKS II A. WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 14 A. WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer...