inj. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 but. 100 ml inj. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 but. 100 ml inj. [roztw.]; 300 mg/ml, 1 but. 100 ml inj. [roztw.]; 350 mg/ml, 1 but. 100 ml inj. [roztw.]; 400 mg/ml, 1 but. 100 ml
...z fiolki lub butelki etykiet? nale?y przyklei? w karcie pacjenta w celu umo?liwienia w?a?ciwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego. Nale?y równie? odnotowa? dawk?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer-Strasse 116 D-78467 Konstanz Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7583, 7584, 7585, 7586, 7587 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; , 1 fiol. 10 ml
...numer serii i dawka, powinny zosta? wprowadzone do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Tylko do jednorazowego u?ytku. Ca?y niewykorzystany produkt leczniczy nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12 Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer-Strasse 116 D-78467 Konstanz Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9174 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 279,3 mg/ml,
...z ampu?kostrzykawki etykiet? nale?y przyklei? w karcie pacjenta w celu umo?liwienia w?a?ciwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawieraj?cego gadolin. Nale?y równie? odnotowa? dawk?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer-Strasse 116 D-78467 Konstanz, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8320 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...