O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
prosz. do przyg. zaw.; 36 mg/ml, 1 but. 30 ml
...prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpo?redniej konwersji ceftibutenu (izomer cis). Jego st??enie w moczu i osoczu wynosi oko?o 10% st??enia ceftibutenu lub mniej. 8 Biodost?pno?? ceftibutenu nie zale?y od dawki w zakresie dawek...u pacjenta czas protrombinowy (PT ? ang. prothrombin time) lub mi?dzynarodowy wspó?czynnik znormalizowany (INR ? ang. international normalised ratio) i w razie konieczno?ci poda? witamin? K. Produkt leczniczy Cedax, proszek do sporz?dzania...
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
kaps.; 400 mg, 5 szt.
...który prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpo?redniej konwersji ceftibutenu (izomer cis). Jego st??enie w moczu i osoczu wynosi oko?o 10% st??enia ceftibutenu lub mniej. Biodost?pno?? ceftibutenu nie zale?y od dawki w zakresie dawek...u pacjenta czas protrombinowy (PT ? ang. prothrombin time) lub mi?dzynarodowy wspó?czynnik znormalizowany (INR ? ang. international normalised ratio) i w razie konieczno?ci poda? witamin? K. 4.5. Interakcje z innymi produktami...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...diagnostycznych NINDS/AIREN (National Institute of Neurological Disorders and Stroke/Association International pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences) prawdopodobnego lub...?e izoenzymy 3A4 cytochromu P450 oraz w niniejszym stopniu izoenzymy 2D6 bior? udzia? w metabolizmie donepezylu. Badania in vitro wykaza?y, ?e ketokonazol...11% -jedyny metabolit o dzia?aniu podobnym do chlorowodorku donepezylu), N-tlenek cis-donepezylu (9%), 5-0-demetylodonepezyl (7%) oraz glukuronid 5-O...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...diagnostycznych NINDS/AIREN (National Institute of Neurological Disorders and Stroke/Association International pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences) prawdopodobnego lub...?e izoenzymy 3A4 cytochromu P450 oraz w niniejszym stopniu izoenzymy 2D6 bior? udzia? w metabolizmie donepezylu. Badania in vitro wykaza?y, ?e ketokonazol...11% -jedyny metabolit o dzia?aniu podobnym do chlorowodorku donepezylu), N-tlenek cis-donepezylu (9%), 5-0-demetylodonepezyl (7%) oraz glukuronid 5-O...
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
...Zarówno klirens, jak i bezwzgl?dna dost?pno?? biologiczna zmniejszaj? si? wraz ze zwi?kszeniem dawki. Wch?anianie ?rednia bezwzgl?dna biodost?pno?? aprepitantu po podaniu doustnym wynosi...i wymiotom, zwi?zanym z przeciwnowotworow? chemioterapi? u osób doros?ych, z zastosowaniem cisplatyny, leku o wysokim ryzyku wymiotów. Zapobieganie nudno?ciom i wymiotom zwi?zanym...obserwuje si? skrócenie czasu protrombinowego, wyra?onego warto?ci? znormalizowanego wspó?czynnika protrombinowego (INR - International Normalised Ratio). U pacjentów przyjmuj?cych d?ugotrwale warfaryn? nale?y ?ci?le monitorowa?...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...leczonych 5-fluorouracylem i cisplatyn?. U kilku pacjentów z ustabilizowanym leczeniem warfaryn? po rozpocz?ciu leczenia fluorouracylem zg?oszono znaczne wyd?uenie czasu protrombinowego i zwi?kszenie Mi?dzynarodowego Wska?nika Znormalizowanego (ang. International Normalized Ratio ? INR...w stosowaniu silnie dzia?aj?cych leków przeciwmetabolicznych i maj?cego sprz?t, który pozwoli na regularne kontrolowanie parametrów klinicznych, biochemicznych i hematologicznych w trakcie i po podaniu produktu leczniczego. Leczenie pocz?tkowe naley przeprowadzi? w szpitalu...
inf./inj. [roztw.]; 1000 mg/20 ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 500 mg/10 ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 5 g/100 ml, 1 fiol. 100 ml
...leczniczymi i inne rodzaje interakcji Istniej? ró?ne produkty lecznicze mog?ce modulowa? biochemiczn? skuteczno?? przeciwnowotworow? lub toksyczne dzia?anie fluorouracylu. Do cz?sto stosowanych produktów...i cymetydyna. Znacz?ce wyd?u?enie czasu protrombinowego i zwi?kszenie wska?nika INR (ang. international normalized ratio) obserwowano u kilku pacjentów, u których powy?sze wska?niki...do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Fluorouracyl wykazuje niezgodno?ci z karboplatyn?, cisplatyn?, cytarabin?, diazepamem, doksorubicyn?, innymi antracyklinami i z metotreksatem. Przygotowane roztwory...
Afatinib | ATC: L 01 XE 13
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...w porównaniu z pemetreksedem/cisplatyn? (badanie LUX?Lung 3) w analizie pierwotnej (ocena niezale?na) GIOTRIF Pemetreksed/ Wspó?czynnik Warto?? p Cisplatyna ryzyka HR/ (n...jednocze?nie lub 6 godzin po podaniu 40 mg produktu leczniczego GIOTRIF, biodost?pno?? wzgl?dna afatynibu wynosi?a odpowiednio 119% (AUC ) i 104% (C ) oraz...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy...
JavlorRx-z
Vinflunine | ATC: L 01 CA 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 10 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...cisplatyny versus BSC wykaza?a HR (95% CI)=[0,64 (0,40 - 1,03); p=0,0821] w przypadku braku uprzedniego leczenia cisplatyn?...u tych pacjentów, jednak zalecane dawki, zwi?zane g?ównie ze zmianami parametrów biologicznych w?troby (gamma-glutamylotransferazy (GGT), aminotransferazy, bilirubina), po podaniu winfluniny s?...ych) za zwolnienie serii Pierre Fabre Médicament Production Etablissement Aquitaine Pharm International Avenue du Béarn F-64320 Idron Francja B. WARUNKI LUB...
tabl.; 0,18 mg, 30 szt.
...stopniu ulega biotransformacji. Dlatego te?, wyst?pienie interakcji z innymi lekami wp?ywaj?cymi na wi?zanie z bia?kami osocza lub eliminowanymi na drodze biotransformacji jest...lub s? wydalane t? drog?, takie jak cymetydyna, amantadyna, meksyletyna, zydowudyna, cisplatyna, chinina i prokainamid, mog? wzajemnie oddzia?ywa? z pramipeksolem, powoduj?c zmniejszenie...idiopatycznej. ?rednie zmiany w porównaniu z warto?ci? pocz?tkow? wspó?czynników skal IRLS (International Restless Legs Scale) oraz CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement...
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 2 g, 1 sasz.
...3-propandiol)(2R-cis)-(3- metyloksyranilo)fosfonian] fosfomycyny, antybiotyk o szerokim spektrum dzia?ania, b?d?cy pochodn? kwasu fosfonowego i stosowany w leczeniu zaka?e? dróg moczowych. Wp?ywa on na pierwszy etap biosyntezy ?ciany komórek...2-3 godziny po posi?ku. Szczególne problemy zwi?zane ze zmianami warto?ci INR (mi?dzynarodowego wspó?czynnika znormalizowanego, ang. International Normalized Ratio). U pacjentów poddawanych antybiotykoterapii opisywano wiele przypadków zwi?kszonej aktywno?ci antagonistów witaminy K. Czynniki...
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g, 1 sasz.
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g, sasz. 8 g
...3-propandiol)(2R-cis)-(3- metyloksyranilo)fosfonian] fosfomycyny, antybiotyk o szerokim spektrum dzia?ania, b?d?cy pochodn? kwasu fosfonowego i stosowany w leczeniu zaka?e? dróg moczowych. Wp?ywa on na pierwszy etap biosyntezy ?ciany komórek...2-3 godziny po posi?ku. Szczególne problemy zwi?zane ze zmianami warto?ci INR (mi?dzynarodowego wspó?czynnika znormalizowanego, ang. International Normalized Ratio) U pacjentów poddawanych antybiotykoterapii opisywano wiele przypadków zwi?kszonej aktywno?ci antagonistów witaminy K. Czynniki...
kaps.; 20 mg, 1 szt. kaps.; 30 mg, 1 szt.
...farmakokinetycznej interakcji winorelbiny z cisplatyn? podczas wielu cykli leczenia. Jednak?e cz?sto?? wyst?powania granulocytopenii towarzysz?cej podaniu Navelbine razem z cisplatyn? jest wi?ksza ni?...zastosowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, zwi?kszenia cz?sto?ci wykonywania oznacze? wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio). ? Jednoczesne u?ycie jest przeciwwskazane: Szczepionka przeciwko ?ó?tej...obs?ugiwania maszyn. Niemniej jednak nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentów leczonych winorelbin?, bior?c pod uwag? niektóre dzia?ania niepo??dane tego produktu. Jest ma?o prawdopodobne...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg/5 ml, 10 fiol. 5 ml
...farmakokinetycznej interakcji winorelbiny z cisplatyn? podczas kilkunastu cykli leczenia. Jednak?e cz?sto?? wyst?powania granulocytopenii towarzysz?cej podaniu Navelbine razem z cisplatyn? jest wy?sza ni?...chirurgiczne biopsje wykaza? ?redni stosunek st??e? tkanka/osocze na poziomie wi?kszym ni? 300. Nie wykryto winorelbiny w o?rodkowym uk?adzie nerwowym. Biotransformacja Wszystkie...zastosowaniu doustnych produktów przeciwzakrzepowych, zwi?kszenia cz?sto?ci wykonywania oznacze? wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio). Równoczesne u?ycie jest przeciwwskazane: Przeciwwskazane jest stosowanie podczas...
Vinorelbine | ATC: L 01 CA 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol. 5 ml
...jednoczesnego stosowania winorelbiny i cisplatyny w kilku cyklach leczenia. Jednak u pacjentów otrzymuj?cych leczenie skojarzone winorelbin? z cisplatyn? cz??ciej notowano wyst?powanie granulocytopenii...nasila dzia?ania niepo??dane zwi?zane z mielosupresj?. ? CYP3A4 jest g?ównym enzymem bior?cym udzia? w metabolizmie winorelbiny, a jednoczesne stosowanie z lekiem, który...o w??czeniu leczenia przeciwzakrzepowego nale?y zwi?kszy? cz?sto?? monitorowania wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio - mi?dzynarodowy wspó?czynnik znormalizowany). ? Skojarzone leczenie przeciwwskazane: szczepionka...
Sorafenib | ATC: L 01 XE 05
tabl. powl.; 200 mg, 112 szt.
...gemcytabin?, cisplatyn?, oksaliplatyn?, paklitakselem, karboplatyn?, kapecytabin?, doksorubicyn?, irynotekanem, docetakselem i cyklofosfamidem. Sorafenib nie mia? znacz?cego klinicznie wp?ywu na farmakokinetyk? gemcytabiny, cisplatyny, oksaliplatyny...podaniu tabletek Nexavar ?rednia wzgl?dna biodost?pno?? wynosi 38 - 49 % w porównaniu z roztworem do podawania doustnego. Ca?kowita biodost?pno?? nie jest znana. Po...rzadko wyst?puj?ce krwawienia lub podwy?szone warto?ci mi?dzynarodowego wspó?czynnika znormalizowanego (INR, ang. International Normalised Ratio). Pacjentów przyjmuj?cych jednocze?nie warfaryn? lub fenprokumon nale?y obserwowa?...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 1000 mg, 1 fiol. 50 ml inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. 10 ml inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 25 ml
...stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyn? (ITT n=863), w zakresie OS (skorygowany wspó?czynnik ryzyka 0,94; 95% CI=0,84-1,05). Stopie? sprawno?ci wszystkich pacjentów bior?cych udzia? w badaniu oceniano...interakcji doustnych ?rodków przeciwzakrzepowych i chemioterapeutyków przeciwnowotworowych, wi??? si? z konieczno?ci? cz?stszego pomiaru wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio), je?eli podj?to decyzj? o zastosowaniu doustnego leczenia przeciwzakrzepowego. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 1000 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyn? (ITT n = 863), w zakresie OS (skorygowany wspó?czynnik ryzyka 0,94; 95% CI = 0,84-1,05). Stopie? sprawno?ci wszystkich pacjentów bior?cych udzia? w badaniu oceniano...interakcji doustnych ?rodków przeciwzakrzepowych i chemioterapeutyków przeciwnowotworowych wi??? si? z konieczno?ci? cz?stszego pomiaru wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio), je?eli podj?to decyzj? o podawaniu pacjentowi leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane: szczepionka przeciwko...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. 10 ml inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 25 ml
...stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyn? (ITT n = 863), w zakresie OS (skorygowany wspó?czynnik ryzyka 0,94; 95% CI = 0,84-1,05). Stopie? sprawno?ci wszystkich pacjentów bior?cych udzia? w badaniu oceniano...interakcji doustnych ?rodków przeciwzakrzepowych i chemioterapeutyków przeciwnowotworowych wi??? si? z konieczno?ci? cz?stszego pomiaru wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio), je?eli podj?to decyzj? o podawaniu pacjentowi leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane: szczepionka przeciwko...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. prosz. inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. prosz.
...stosuj?cej gemcytabin? w skojarzeniu z cisplatyn? (ITT n=863), w zakresie OS (skorygowany wspó?czynnik ryzyka 0,94; 95% CI=0,84-1,05). Stopie? sprawno?ci wszystkich pacjentów bior?cych udzia? w badaniu oceniano...interakcji doustnych ?rodków przeciwzakrzepowych i leków przeciwnowotworowych stosowanych w chemioterapii wymagaj? cz?stszego pomiaru wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio), je?eli podj?to decyzj? o zastosowaniu doustnego leczenia przeciwzakrzepowego. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie ze...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 50 ml
...stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyn? (ITT N = 863) w zakresie OS (skorygowany wspó?czynnik ryzyka 0,94; 95% CI = 0,84-1,05). Stopie? sprawno?ci wszystkich pacjentów bior?cych udzia? w badaniu oceniano...interakcji doustnych leków przeciwzakrzepowych i chemioterapeutyków przeciwnowotworowych wi??? si? z konieczno?ci? cz?stszego pomiaru wska?nika INR (ang. International Normalised Ratio), je?eli podj?to decyzj? o podawaniu pacjentowi leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane: szczepionka przeciwko...
inf. [roztw.]; , 1 fiol. 15 ml
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. (Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce przygotowania produktu ? patrz punkt 12) 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CIS bio international Boîte Postale 32 F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex FRANCJA 7 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/97/057/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
kaps.; 15 mg, 60 szt. kaps.; 25 mg, 60 szt.
...ekspozycja na aktywne metabolity, 4-trans-hydroksygliburyd 24 (M1) i 3-cis-hydroksygliburyd (M2), tak?e uleg?a zmniejszeniu ? odpowiednio o 13% i...topiramatu przeciw padaczce i w profilaktyce migreny. W badaniach elektrofizjologicznych i biochemicznych w hodowli neuronów zidentyfikowano trzy w?a?ciwo?ci mog?ce warunkowa? przeciwpadaczkowe dzia?anie...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia 8. NUMER(-Y...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...ekspozycja na aktywne metabolity, 4-trans-hydroksygliburyd 24 (M1) i 3-cis-hydroksygliburyd (M2), tak?e uleg?a zmniejszeniu ? odpowiednio o 13% i...topiramatu przeciw padaczce i w profilaktyce migreny. W badaniach elektrofizjologicznych i biochemicznych w hodowli neuronów zidentyfikowano trzy w?a?ciwo?ci mog?ce warunkowa? przeciwpadaczkowe dzia?anie...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia 8. NUMER(-Y...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...aminoglikozydowe i cisplatyna Szczególnie w przypadkach leczenia duymi dawkami torasemid moe nasila? oto- i nefrotoksyczne dzia?anie antybiotyków aminoglikozydowych oraz cisplatyny. Teofilina i...powodu nie naley oczekiwa? wyst?pienia kumulacji torasemidu i jego metabolitów. Biodost?pno?? Biodost?pno?? przy za?oeniu ca?kowitego wch?aniania leku wynosi oko?o 80-90%, efekt...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L...
inj. do?.; 5 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...aminoglikozydowe i cisplatyna 3 Szczególnie w przypadkach leczenia du?ymi dawkami torasemid mo?e nasila? oto- i nefrotoksyczne dzia?anie antybiotyków aminoglikozydowych oraz cisplatyny. Teofilina...powodu nie nale?y oczekiwa? wyst?pienia kumulacji torasemidu i jego metabolitów. Biodost?pno?? Biodost?pno?? przy za?o?eniu ca?kowitego wch?aniania leku wynosi oko?o 80-90%, efekt...2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L...
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...aminoglikozydowe i cisplatyna Szczególnie w przypadkach leczenia du?ymi dawkami torasemid mo?e nasila? oto- i nefrotoksyczne dzia?anie antybiotyków aminoglikozydowych oraz cisplatyny. Teofilina i...powodu nie nale?y oczekiwa? wyst?pienia kumulacji torasemidu i jego metabolitów. Biodost?pno?? Biodost?pno?? przy za?o?eniu ca?kowitego wch?aniania leku wynosi oko?o 80-90%, efekt...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...aminoglikozydowe i cisplatyna Szczególnie w przypadkach leczenia du?ymi dawkami torasemid mo?e nasila? oto- i nefrotoksyczne dzia?anie antybiotyków aminoglikozydowych oraz cisplatyny. Teofilina i...powodu nie nale?y oczekiwa? wyst?pienia kumulacji torasemidu i jego metabolitów. Biodost?pno?? Biodost?pno?? przy za?o?eniu ca?kowitego wch?aniania leku wynosi oko?o 80-90%, efekt...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L...