tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 50 mg, 30 szt.
...lub 60 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 Gewerbegebiet Klein-Engersdorf A-2102 Bisamberg AUSTRIA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17526 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...