Albumin human | ATC: B 05 BB 01
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
...stabilno?? lub ?e roztwór uleg? zanieczyszczeniu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17231 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
C1-esterase inhibitor | ATC: B 06 AC 01
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ 1 zest. do podawania
...teraz w strzykawce. Mocno trzymaj?c strzykawk? (z t?okiem strzykawki skierowanej ku do?owi) od??czy? od niej przezroczysty koniec ??cznika Mix2Vial. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 15705 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Factor IX | ATC: B 02 BD 04
inf. [prosz.+ rozp.]; 1200 j.m., 1 zest. inf. [prosz.+ rozp.]; 600 j.m., 1 zest.
...P nale?y u?ywa? plastikowych jednorazowych strzykawek, poniewa? roztwory tego typu maj? tendencj? do przylegania do powierzchni strzykawek wykonanych ze szk?a. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 4837; 4838; 4839 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.03...
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 550 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt. inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m.+ 1200 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
...w powolnej iniekcji lub wlewie do?ylnym (patrz punkt 4.2.), uwa?aj?c, aby nie spowodowa? aspiracji krwi do strzykawki wype?nionej produktem. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Str. 76 35041 Marburg Niemcy 11 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 4699; 4700; 4701 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania...
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m.+ 2400 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
...w powolnej iniekcji lub wlewie do?ylnym (patrz punkt 4.2.), uwa?aj?c, aby nie spowodowa? aspiracji krwi do strzykawki wype?nionej produktem. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Str. 76 35041 Marburg Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 4699; 4700; 4701 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego...
Immunoglobulin human | ATC: J 06 BA 01
inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...6333 Danmark Nederland CSL Behring AB CSL Behring BV Tel: +46 8 544 966 70 Tel: + 31 85 111 96 00 Deutschland Norge CSL Behring GmbH CSL Behring AB Tel: +49 69 30584437 Tlf: +46 8 544 966 70 Eesti Österreich CSL Behring AB CSL Behring GmbH Tel: +46 8 544 966 70 Tel: +43 1 80101 2463 ?????? Polska CSL Behring ???? Imed...
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
Antithrombin III | ATC: B 01 AB 02
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ zest.
...lub zawieraj? pozosta?o?ci (osad/cz?stki). Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7543 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Factor IX | ATC: B 02 BD
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.
...i od??czy? zestaw Mix2Vial od strzykawki. Nale?y podawa? natychmiast powolnym wlewie lub wstrzykni?ciu do?ylnym. (patrz 4.2: w Sposób podawania) 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PO?IADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring- Str.76 3 504l AMarburg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
Immunoglobulin human | ATC: J 06 BA 02
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...6333 Danmark Nederland CSL Behring ApS CSL Behring B.V. Tlf: +45 4520 1420 Tel: + 31 85 111 96 00 Deutschland Norge CSL Behring GmbH CSL Behring AB Tel: +49 69 30584437 Tlf: +46 8 544 966 70 Eesti Österreich CSL Behring AB CSL Behring GmbH Tel: +46 8 544 966 70 Tel: +43 1 80101 2463 ?????? Polska CSL Behring ???? Imed Poland...
inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...krwi do strzykawek wype?nionych produktem. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18352 8 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
inj. [roztw.]; 160 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...takze punkt 3: Posta? farmaceutyczna). Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny lokalnymi przepisami. z 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Niemcy YVW?TSTEI?STWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Parmaa 00952 Warszawa ul. Miodowa 15 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12118 9...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 600 j.m., 1 fiol. (+ 1 fiol. rozp.)
...Malta CSL Behring AB AM Mangion Ltd. Tel: +46 8 544 966 70 Tel: +356 2397 6333 Deutschland Nederland CSL Behring GmbH CSL Behring BV Tel: +49 69 30584437 Tel: + 31 85 111 96 00 Eesti Norge CSL Behring AB CSL Behring AB Tel: +46 8 544 966 70 Tlf: +46 8 544 966 70 ?????? Österreich CSL Behring ???? CSL Behring GmbH ???...