O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...o najwy?szy zaobserwowany stopie? toksyczno?ci wg klasyfikacji CTC (ang. Common Toxicity Criteria) w poprzedzaj?cym cyklu leczenia. W przypadku wyst?pienia toksyczno?ci w trzecim stopniu wg CTC zalecane jest zmniejszenie dawki o 50%. W...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 0,6 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...preparatu Biograstim. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CT Arzneimittel GmbH Lengeder Straße 42a D-13407 Berlin Niemcy info@ct-arzneimittel.de 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/08/450/001 EU/1/08/450/002 EU/1/08/450/003...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...s? przeznaczone wy??cznie do jednorazowego u?ytku. 12 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/565/001 EU/1/09/565/002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...otrzyma?y doustnie w sumie cztery dawki leku po 150 mg w odst?pach 28 dniowych, obni?enie st??enia CTX w surowicy po przyj?ciu pierwszej dawki obserwowano ju? po 24 godzinach od podania leku (?rednie...zminimalizowa? uwalnianie ?rodków farmaceutycznych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...otrzyma?y doustnie w sumie cztery dawki produktu po 150 mg w odst?pach 28 dniowych, obni?enie st??enia CTX w surowicy po przyj?ciu pierwszej dawki obserwowano ju? po 24 godzinach od podania leku (?rednie...zminimalizowa? wprowadzanie produktów leczniczych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstra_e 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...resorpcji kostnej CTx (telopeptyd C-ko?cowy uwolniony z cz?steczki kolagenu typu I) w moczu by?y znamiennie zmniejszone w grupie chorych otrzymuj?cych kwas ibandronowy w porównaniu do placebo. Zmniejszenie st??e? CTx w moczu...zminimalizowa? wprowadzanie produktów leczniczych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstra_e 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...przerzutami GIST u 7 pacjentów (5%) wyst?pi?y objawy niepo??dane w stopniu 3 lub 4 wed?ug CTC (ang. CTC.- Common Toxicity Criteria) w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego (3 pacjentów), krwawienia wewn?trz guza...Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH filiaal Tel: +43/1/97007-0 Tel: +372 661 0801 ?????? Polska Teva...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...po odpowiednim zmniejszeniu si? nasilenia wszystkich dzia?a? niepo??danych do stopnia 0 lub 1 wed?ug skali NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i ca?kowitym ust?pieniu biegunki, zwi?zanej z leczeniem. Dawk?...przepisami dotycz?cymi usuwania odpadów produktów cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Bexarotene | ATC: L 01 XX 25
kaps. elastyczne; 75 mg, 100 szt.
...193 pacjentów z CTCL otrzymuj?cych beksaroten przez okres do 118 tygodni oraz, w innych badaniach u 420 pacjentów z chorob? nowotworow? inn? ni? CTCL. U 109 chorych na CTCL otrzymuj?cych lek w...Tel: +49 731 402 08 Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich Eisai Ltd. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +43 (0)1 97007 0 (Ühendkuningriik...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 140 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 180 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 20 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 250 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l Toksyczno?? pozahematologiczna CTC Stopie? 2. CTC Stopie? 3. lub 4. wg CTC (z wyj?tkiem ?ysienia, nudno?ci i wymiotów) a : Leczenie skojarzone TMZ mo?na...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...