Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.
...odbarwienia roztworu lub wyst?powania cia? obcych. 6. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 38 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1023 Budapest Įrpįd Fejedelem śtja 26-28. W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/13/853/001 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...