inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...?wiat?a zachowuje fizyko-chemiczn? stabilno?? do 28 dni. Po rozcie?czeniu Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt nale?y natychmiast zu?y?. W przeciwnym razie odpowiedzialno?? za warunki i czas przechowywania sporz?dzonego roztworu ponosi u?ytkownik. Przygotowanych roztworów nie nale?y przechowywa? d?u?ej ni? przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba ?e rozcie?czenia dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wykazano fizyczn? i chemiczn? stabilno?? do...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 op. 250 ml inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 250 ml
...acetylosalicylowy, pochodne kumaryny). Podczas wstrzykiwania innych leków do butelki z hydroksyetyloskrobi? mog? wyst?pi? niezgodno?ci (zm?tnienie, wytr?canie osadu). Podawa? jedynie po upewnieniu si?, ?e stosowany lek nie wykazuje z preparatem niezgodno?ci fizycznych ani chemicznych. 4.6. Ci??a lub laktacja Pomimo i? w dotychczasowych badaniach na zwierz?tach nie stwierdzono teratogennego ani te? embriotoksycznego dzia?ania hydroksyetyloskrobi, preparat u kobiet w ci??y nale?y stosowa? jedynie w przypadkach, gdy...
Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...u 79% wyst?powa?y przerzuty do narz?dów trzewnych, a u 76% wyst?powa?y wi?cej ni? 3 miejsca przerzutów. Czternastu procent pacjentów nie poddawano wcze?niej ?adnej chemioterapii; 27% poddano chemioterapii wy??cznie terapii adiuwantem, 40% wy??cznie chemioterapii przeciwprzerzutowej, a 19% zarówno chemioterapii adiuwanetem, jak i chemioterapii przeciwprzerzutowej. Pi??dziesi?t dziewi?? procent pacjentów otrzymywa?o lek badany jako terapi? drugiego lub dalszego rzutu. Siedemdziesi?t siedem procent pacjentów otrzymywa?o wcze?niej antracykliny. Wyniki...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...czasu od za?ycia leku (6-12 godzin). 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, pochodne kwasów t?uszczowych, kod ATC: N03AG01 Walproinian sodu jest lekiem przeciwpadaczkowym. Pod wzgl?dem budowy chemicznej jest to rozga??ziony kwas t?uszczowy. Substancja ta strukturalnie nie jest podobna do innych substancji o dzia?aniu przeciwdrgawkowym. Mechanizm dzia?ania walproinianu sodu nie zosta? do ko?ca poznany. Badania przedkliniczne sugeruj?, ?e walproinian...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg, 60 szt.
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...z bisfosfonianami, w tym kwasem zoledronowym. Wielu spo?ród tych pacjentów by?o poddanych chemioterapii oraz otrzymywa?o kortykosteroidy. W wi?kszo?ci zg?aszane przypadki po??czone by?y z wykonanymi zabiegami stomatologicznymi, takimi jak ekstrakcja z?ba. Wielu pacjentów mia?o oznaki stanu zapalnego, w tym zapalenie szpiku kostnego. U pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem (pacjenci z chorob? nowotworow?, poddani chemioterapii, leczeni kortykosteroidami oraz stosuj?cy niew?a?ciw? higien? jamy ustnej) za wskazan? uwa?a si?...
inj. dom./podsk. [prosz.+ rozp.]; 10 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporno?ci mog? by? szczepione, nale?y jednak pami?ta?, ?e odpowied? immunologiczna mo?e by? mniejsza lub wi?ksza w zale?no?ci od stanu uk?adu immunologicznego. U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (kortykosteroidy, chemioterapia i inne) zaleca si? prze?o?enie szczepienia do czasu zako?czenia leczenia. Nale?y wzi?? pod uwag? ryzyko wyst?pienia bezdechu oraz konieczno?? monitorowania czynno?ci oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...wymioty. Stosuje si? leczenie objawowe. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty z?o?one. Kod ATC: G03F A01 Estradiol: substancja czynna - 17_-estradiol - jest identyczny pod wzgl?dem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupe?nia niedobór estrogenów i powoduje zniesienie dolegliwo?ci zwi?zanych z okresem menopauzy. Estrogeny zapobiegaj? utracie masy kostnej w okresie menopauzy lub po usuni?ciu jajników. Noretysteronu octan...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...ewentualnego ryzyka w przypadku terapii krótkotrwa?ej. Czynniki ryzyka wyst?pienia raka p?cherza moczowego nale?y oceni? przed wdro?eniem leczenia pioglitazonem (do czynników ryzyka nale?y wiek, palenie w przesz?o?ci, nara?enie na niektóre czynniki zawodowe lub chemioterapeutyki np. cyklofosfamid lub wcze?niejsza radioterapia na obszar miednicy). Przed rozpocz?ciem leczenia pioglitazonem nale?y zbada? ka?dy przypadek krwiomoczu. Pacjentom nale?y zaleci?, aby niezw?ocznie skontaktowali si? z lekarzem, je?eli w trakcie leczenia wyst?pi...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...niezale?na od stadium choroby, rodzaju terapii b?d? ewentualnego przeszczepu. Cechy te czyni? CD30 celem interwencji terapeutycznej. Ze wzgl?du na mechanizm dzia?ania skierowany przeciwko CD30 brentuksymab vedotin mo?e przezwyci??y? chemiooporno??, gdy? u pacjentów opornych na wielolekow? chemioterapi?, niezale?nie od ewentualnego wcze?niejszego przeszczepu ekspresja CD30 jest sta?a. Skierowany przeciwko CD30 mechanizm dzia?ania brentuksymabu vedotin, sta?a ekspresja CD30 w przebiegu klasycznej postaci HL i sALCL oraz zakresy...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; , 20 amp. 10 ml
...produktami leczniczymi, dla których zgodno?? zosta?a udokumentowana. Patrz punkt. 6.6. 6.3 Okres wa?no?ci Okres wa?no?ci produktu leczniczego w opakowaniu do sprzeda?y 3 lata Okres wa?no?ci produktu leczniczego po wymieszaniu Wykazano chemiczn? i fizyczn? stabilno?? po rozcie?czeniu przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy powinien zosta? zu?yty natychmiast. Je?li nie zostanie zu?yty natychmiast, za czas przechowywania w trakcie...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...równie? po podaniu do?ylnym. Toksyczno?? podostra Badania tolerancji prowadzono na szczurach i psach przez 3 miesi?ce. U szczurów badano dawki doustne 50-450 mg/kg mc. Wszystkie parametry hematologiczne oraz z zakresu chemii klinicznej pozosta?y niezmienione w porównaniu z grup? kontroln? nie otrzymuj?c? akarbozy. Podobnie, przeprowadzone pó?niej badania histopatologiczne nie ujawni?y wyst?pienia uszkodze? po zastosowaniu ?adnej z dawek. Doustne dawki 50-450 mg/kg...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...równie? po podaniu do?ylnym. Toksyczno?? podostra Badania tolerancji prowadzono na szczurach i psach przez 3 miesi?ce. U szczurów badano dawki doustne 50-450 mg/kg mc. Wszystkie parametry hematologiczne oraz z zakresu chemii klinicznej pozosta?y niezmienione w porównaniu z grup? kontroln? nie otrzymuj?c? akarbozy. Podobnie, przeprowadzone pó?niej badania histopatologiczne nie ujawni?y wyst?pienia uszkodze? po zastosowaniu ?adnej z dawek. Doustne dawki 50-450 mg/kg...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...0)2 721 4545 ???????? Magyarorszįg ?? ???????-???? ??? Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. ???.: +359 2 96 55 365 Tel.: +36 23501301 ?eskį republika Malta Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Menarini International Operations Luxembourg Tel: +420 267 199 333 S.A. Tel: +352 264976 Danmark Nederland Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS Menarini Benelux NV/SA Tlf: +4548...
inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5- fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z CMF...
inj. [liof.+ rozp. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp. 5 ml
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5-fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z CMF...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5-fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z 8...
emulsja; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...17- propionianu 6_-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.) Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...17- propionianu 6_-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.) Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...17- propionianu 6_-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.) Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...Wobec braku bada? porównawczych, niniejszego produktu leczniczego nie wolno miesza? z innymi produktami leczniczymi ani rozpuszczalnikami. 6.3 Okres wa?no?ci Nieotwarta fiolka z proszkiem 2 lata Po rekonstytucji Gotowy roztwór zachowuje stabilno?? chemiczn? i fizyczn? do 3 godzin w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt nale?y zu?y? niezw?ocznie po rekonstytucji. 9 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci przy przechowywaniu Przechowywa? w lodówce (2?C...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 265 mg, 30 szt.
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 90 szt.
...filtry ?wiat?em, UV o duej warto?ci wspó?czynnika ochrony przed co najmniej o warto?ci SPF 15. U pacjentów przyjmuj?cych izotretynoin? oraz w okresie do 5-6 miesi?cy po zako?czeniu terapii naley unika? agresywnej chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem. Wyst?puje bowiem wówczas ryzyko powstawania blizn o nietypowym umiejscowieniu oraz (rzadziej) pozapalnych przebarwie? lub odbarwie? w leczonych miejscach skóry. Co najmniej do 6 miesi?cy po zako?czeniu...
kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 90 szt.
...filtry ?wiat?em, UV o duej warto?ci wspó?czynnika ochrony przed co najmniej o warto?ci SPF 15. U pacjentów przyjmuj?cych izotretynoin? oraz w okresie do 5-6 miesi?cy po zako?czeniu terapii naley unika? agresywnej chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem. Wyst?puje bowiem wówczas ryzyko powstawania blizn o nietypowym umiejscowieniu oraz (rzadziej) pozapalnych przebarwie? lub odbarwie? w leczonych miejscach skóry. Co najmniej do 6 miesi?cy po zako?czeniu...
krem; , op. 50 g
?el; , op. 50 g
Albumin human | ATC: B 05 BB 01
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
...5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty osocza i frakcje bia?kowe osocza Kod ATC: B05AA01. Ludzka albumina stanowi ponad po?ow? ca?kowitego bia?ka osocza i oko?o 10% syntetyzowanych przez w?trob? bia?ek. Dane fizyko-chemiczne: albumina ludzka 200g/l wywiera dzia?anie hiperonkotyczne. Najwa?niejsze funkcje fizjologiczne albuminy s? zwi?zane z jej wp?ywem na ci?nienie onkotyczne krwi oraz z funkcj? transportow?. Albumina stabilizuje obj?to?? krwi kr???cej, oraz jest...
syrop; 949 mg/5 ml, 1 but. 125 g
...5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Nie wykonano bada? pizedklinicznych dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania produktu. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych ' sacharoza, woda oczyszczona. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie s? niezgodno?ci chemiczne ani fizyczne innymi lekami. znane z 6.3. Okres wa?no?ci 3° ??°S`?°y mmsrnksrwu umown Gangstaman! Polityki LekowejlFamnacj 90-952 Vvarszawa ul. Miodowa 15 6.4. Specjalne ?rodki ostro?no?ci przy przechowywaniu...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...otrzymuj?cych g?ównie do?ylnie bisfosfoniany. Wielu z tych pacjentów otrzymywa?o równie? chemioterapi? oraz kortykosteroidy. Martwic? ko?ci szcz?ki lub ?uchwy odnotowano równie? u pacjentów z osteoporoz? otrzymuj?cych doustnie bisfosfoniany. Oceniaj?c ryzyko martwicy ko?ci szcz?ki nale?y uwzgl?dni? nast?puj?ce czynniki ryzyka: ? si?a dzia?ania bisfosfonianów (najwy?sza dla kwasu zoledronowego), droga podania (patrz powy?ej) i dawka skumulowania ? rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, palenie tytoniu ? choroby z?bów w wywiadzie...