O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...d?u?ej ni? 24 godziny w temperaturze pokojowej, chyba ?e pobrania dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wówczas roztwór przechowywany w temperaturze pokojowej z dost?pem i bez dost?pu ?wiat?a zachowuje fizyko-chemiczn? stabilno?? do 28 dni. 10 UR.DZL.ZLN.4020.9582.2013 Po rozcie?czeniu Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt nale?y natychmiast zu?y?. W przeciwnym razie odpowiedzialno?? za warunki i czas przechowywania sporz?dzonego...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 op. 250 ml inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 250 ml
...acetylosalicylowy, pochodne kumaryny). Podczas wstrzykiwania innych leków do butelki z hydroksyetyloskrobi? mog? wyst?pi? niezgodno?ci (zm?tnienie, wytr?canie osadu). Podawa? jedynie po upewnieniu si?, ?e stosowany lek nie wykazuje z preparatem niezgodno?ci fizycznych ani chemicznych. 4.6. Ci??a lub laktacja Pomimo i? w dotychczasowych badaniach na zwierz?tach nie stwierdzono teratogennego ani te? embriotoksycznego dzia?ania hydroksyetyloskrobi, preparat u kobiet w ci??y nale?y stosowa? jedynie w przypadkach, gdy...
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...u 79% wyst?powa?y przerzuty do narz?dów trzewnych, a u 76% wyst?powa?y wi?cej ni? 3 miejsca przerzutów. Czternastu procent pacjentów nie poddawano wcze?niej ?adnej chemioterapii; 27% poddano chemioterapii wy??cznie terapii adiuwantem, 40% wy??cznie chemioterapii przeciwprzerzutowej, a 19% zarówno chemioterapii adiuwanetem, jak i chemioterapii przeciwprzerzutowej. Pi??dziesi?t dziewi?? procent pacjentów otrzymywa?o lek badany jako terapi? drugiego lub dalszego rzutu. Siedemdziesi?t siedem procent pacjentów otrzymywa?o wcze?niej antracykliny. Wyniki...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...za?ycia leku (6-12 godzin). 16(19) 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, pochodne kwasów t?uszczowych, kod ATC: N03AG01 Walproinian sodu jest lekiem przeciwpadaczkowym. Pod wzgl?dem budowy chemicznej jest to rozga??ziony kwas t?uszczowy. Substancja ta strukturalnie nie jest podobna do innych substancji o dzia?aniu przeciwdrgawkowym. Mechanizm dzia?ania Mechanizm dzia?ania walproinianu sodu nie zosta? do ko?ca poznany. Badania przedkliniczne sugeruj?...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg, 60 szt.
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...z bisfosfonianami, w tym kwasem zoledronowym. Wielu spo?ród tych pacjentów by?o poddanych chemioterapii oraz otrzymywa?o kortykosteroidy. W wi?kszo?ci zg?aszane przypadki po??czone by?y z wykonanymi zabiegami stomatologicznymi, takimi jak ekstrakcja z?ba. Wielu pacjentów mia?o oznaki stanu zapalnego, w tym zapalenie szpiku kostnego. U pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem (pacjenci z chorob? nowotworow?, poddani chemioterapii, leczeni kortykosteroidami oraz stosuj?cy niew?a?ciw? higien? jamy ustnej) za wskazan? uwa?a si?...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...zakrzepowych. Wybiórcze inhibitory COX-2 hamuj? proces ogólnoustrojowego (i w zwi?zku z tym, prawdopodobnie ?ródb?onkowego) powstawania prostacyklin bez jednoczesnego wp?ywu na tromboksan w p?ytkach krwi. Celekoksyb jest pirazolem z dwoma grupami arylowymi, chemicznie podobnym do innych nie aminoarylowych sulfonamidów (np. tiazydów, furosemidu), ró?ni?cym si? od sulfonamidów aminoarylowych (np. sulfametoksazolu i innych antybiotyków sulfonamidowych). Po zastosowaniu du?ych dawek celekoksybu obserwowano zale?ny od dawki wp?yw na...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...na mo?liwo?? niezgodno?ci farmaceutycznej oraz interakcji z tretynoin?. Nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? w przypadku stosowania substancji o dzia?aniu keratolitycznym, takich jak preparaty siarkowe, kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu lub rezorcynol i ?r?ce substancje chemiczne. Je?li pacjent by? leczony takimi preparatami, przed rozpocz?ciem leczenia produktem Acnatac musz? ust?pi? skutki dzia?ania ?rodków z?uszczaj?cych. Niektóre lecznicze preparaty do oczyszczania skóry i roztwory z?uszczaj?ce maj? silne dzia?anie wysuszaj?ce. Pacjenci...
inj. dom./podsk. [prosz.+ rozp.]; 10 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporno?ci mog? by? szczepione, nale?y jednak pami?ta?, ?e odpowied? immunologiczna mo?e by? mniejsza lub wi?ksza w zale?no?ci od stanu uk?adu immunologicznego. U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (kortykosteroidy, chemioterapia i inne) zaleca si? prze?o?enie szczepienia do czasu zako?czenia leczenia. Nale?y wzi?? pod uwag? ryzyko wyst?pienia bezdechu oraz konieczno?? monitorowania czynno?ci oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek...
Isotretinoin | ATC: D 10 BA 01
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 90 szt.
...zastosowa? produkty zawieraj?ce filtry UV o du?ej warto?ci wspó?czynnika ochrony przed ?wiat?em, co najmniej SPF 15. U pacjentów leczonych izotretynoin? oraz w okresie do 5?6 miesi?cy po zako?czeniu terapii, nale?y unika? agresywnej chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem, poniewa? wyst?puje wówczas ryzyko powstawania blizn hipertroficznych o nietypowym umiejscowieniu oraz rzadziej pozapalnych przebarwie? lub odbarwie? w leczonych miejscach skóry. Co najmniej do 6 miesi?cy po...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...si? leczenie objawowe. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty z?o?one, kod ATC: G03FA01. Mechanizm dzia?ania Estradiol: substancja czynna, syntetyczny 17?-estradiol, jest identyczny pod wzgl?dem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupe?nia niedobór estrogenów u kobiet po menopauzie i ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane z okresem menopauzy. Estrogeny zapobiegaj? utracie masy kostnej w okresie menopauzy lub po usuni?ciu...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...badania wykaza?y istotne statystycznie zwi?kszenie ryzyka. Czynniki ryzyka wyst?pienia raka p?cherza moczowego nale?y oceni? przed wdro?eniem leczenia pioglitazonem (do czynników ryzyka nale?y wiek, palenie w przesz?o?ci, nara?enie na niektóre czynniki zawodowe lub chemioterapeutyki np. cyklofosfamid lub wcze?niejsza radioterapia na obszar miednicy). Przed rozpocz?ciem leczenia pioglitazonem nale?y zbada? ka?dy przypadek krwiomoczu. Pacjentom nale?y zaleci?, aby niezw?ocznie skontaktowali si? z lekarzem, je?eli w trakcie leczenia wyst?pi...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...niezale?na od stadium choroby, rodzaju terapii b?d? ewentualnego przeszczepu. Cechy te czyni? CD30 celem interwencji terapeutycznej. Ze wzgl?du na mechanizm dzia?ania skierowany przeciwko CD30 brentuksymab vedotin mo?e przezwyci??y? chemiooporno??, gdy? u pacjentów opornych na wielolekow? chemioterapi?, niezale?nie od ewentualnego wcze?niejszego przeszczepu ekspresja CD30 jest sta?a. Skierowany przeciwko CD30 mechanizm dzia?ania brentuksymabu vedotin, sta?a ekspresja CD30 w przebiegu klasycznej postaci HL i sALCL oraz zakresy...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; , 20 amp. 10 ml
...produktami leczniczymi, dla których zgodno?? zosta?a udokumentowana. Patrz punkt. 6.6. 6.3 Okres wa?no?ci Okres wa?no?ci produktu leczniczego w opakowaniu do sprzeda?y 3 lata Okres wa?no?ci produktu leczniczego po wymieszaniu Wykazano chemiczn? i fizyczn? stabilno?? po rozcie?czeniu przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy powinien zosta? zu?yty natychmiast. Je?li nie zostanie zu?yty natychmiast, za czas przechowywania w trakcie...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...równie? po podaniu do?ylnym. Toksyczno?? podostra Badania tolerancji prowadzono na szczurach i psach przez 3 miesi?ce. U szczurów badano dawki doustne 50-450 mg/kg mc. Wszystkie parametry hematologiczne oraz z zakresu chemii klinicznej pozosta?y niezmienione w porównaniu z grup? kontroln? nie otrzymuj?c? akarbozy. Podobnie, przeprowadzone pó?niej badania histopatologiczne nie ujawni?y wyst?pienia uszkodze? po zastosowaniu ?adnej z dawek. Doustne dawki 50-450 mg/kg...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...równie? po podaniu do?ylnym. Toksyczno?? podostra Badania tolerancji prowadzono na szczurach i psach przez 3 miesi?ce. U szczurów badano dawki doustne 50-450 mg/kg mc. Wszystkie parametry hematologiczne oraz z zakresu chemii klinicznej pozosta?y niezmienione w porównaniu z grup? kontroln? nie otrzymuj?c? akarbozy. Podobnie, przeprowadzone pó?niej badania histopatologiczne nie ujawni?y wyst?pienia uszkodze? po zastosowaniu ?adnej z dawek. Doustne dawki 50-450 mg/kg...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...Magyarorszįg Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel: +420 267 199 333 Tel.: +36 23501301 Danmark Malta Pharmaprim AB Menarini International Operations Luxembourg Tlf: +468355933 S.A. Tel: +352 264976 Deutschland Nederland Berlin-Chemie AG Menarini Benelux NV/SA Tel: +49 (0) 30 67070 Tel: +32 (0)2 721 4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 240 µg, 100 szt.
...W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: wazopresyna i jej analogi, kod ATC: H01BA02 Adin zawiera desmopresyn?, strukturalny analog naturalnego hormonu wydzielanego przez tylny p?at przysadki mózgowej - argininowazopresyny. Zmiany w budowie chemicznej cz?steczki desmopresyny w porównaniu do argininowazopresyny polegaj? na dezaminacji cysteiny oraz zast?pieniu L-argininy D-arginin?. Wynikiem tego jest znacz?ce wyd?u?enie dzia?ania przeciwdiuretycznego i ca?kowity brak dzia?ania naczynioskurczowego w dawkach stosowanych...
inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5- fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z CMF...
inj. [liof.+ rozp. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp. 5 ml
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5-fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z CMF...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...piersi we wczesnym stadium i regularnie je aktualizuje. Podstawowymi punktami ko?cowymi bada? nad chemioterapi? uzupe?niaj?c? by?y okres prze?ycia bez objawów chorobowych (DFS) i ca?kowity okres prze?ycia (OS). Metaanalizy pozwoli?y na porównanie tych parametrów po zastosowaniu cyklofosfamidu, metotreksatu i 5-fluorouracylu (CMF) w odniesieniu do pacjentów, u których nie by?a stosowana chemioterapia (19 bada? obejmuj?cych 7523 pacjentów) oraz na porównanie schematów zawieraj?cych doksorubicyn? z 8...
emulsja; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...propionianu 6?-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. 4 Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.). Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...17- propionianu 6?-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.). Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...17- propionianu 6?-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, cz??? cia?a itp.). Przezskórne wch?anianie metyloprednizolonu...
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...Wobec braku bada? porównawczych, niniejszego produktu leczniczego nie wolno miesza? z innymi produktami leczniczymi ani rozpuszczalnikami. 6.3 Okres wa?no?ci Nieotwarta fiolka z proszkiem 2 lata Po rekonstytucji Gotowy roztwór zachowuje stabilno?? chemiczn? i fizyczn? do 3 godzin w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt nale?y zu?y? niezw?ocznie po rekonstytucji. 9 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci przy przechowywaniu Przechowywa? w lodówce (2?C...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...na ampu?ki w tekturowym pude?ku. 6.6 ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 7 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 1% (ampu?ki) fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 0,5% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9304 9. DATA WYDANIA...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...6 ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 2% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9306 9. DATA WYDANIA...
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...statywie z otworami na ampu?ki w tekturowym pude?ku. 6.6 ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy 9 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 3% (ampu?ki) telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER...