Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 4 szt.
...produkt leczniczy Capecitabine Cipla powinno si? regularnie kontrolowa? w kierunku zwi?kszonego st??enia fenytoiny w osoczu. Kwas folinowy: w badaniu, w którym produkt leczniczy Capecitabine Cipla stosowano w skojarzeniu z kwasem folinowym, stwierdzono, ?e kwas folinowy nie wywiera istotniejszego wp?ywu na farmakokinetyk? produktu leczniczego Capecitabine Cipla ani na farmakokinetyk? jego metabolitów. Kwas folinowy wywiera jednak wp?yw na farmakodynamik? produktu leczniczego Capecitabine Cipla i mo?e nasila?...
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 18 g (140 dawek)
...g zawiesiny, co odpowiada 140 dawkom aerozolu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cipla (EU) Limited Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Wielka Brytania 9 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20966 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt.
...i 300 kapsu?ek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania 7 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cipla UK Ltd The Old Post House Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TS Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17872 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...