O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 4 szt.
...produkt leczniczy Capecitabine Cipla powinno si? regularnie kontrolowa? w kierunku zwi?kszonego st??enia fenytoiny w osoczu. Kwas folinowy: w badaniu, w którym produkt leczniczy Capecitabine Cipla stosowano w skojarzeniu z kwasem folinowym, stwierdzono, ?e kwas folinowy nie wywiera istotniejszego wp?ywu na farmakokinetyk? produktu leczniczego Capecitabine Cipla ani na farmakokinetyk? jego metabolitów. Kwas folinowy wywiera jednak wp?yw na farmakodynamik? produktu leczniczego Capecitabine Cipla i mo?e nasila?...
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 18 g (140 dawek)
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt.
...i 300 kapsu?ek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania 7 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cipla UK Ltd The Old Post House Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TS Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17872 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...