inj. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...z roztworem chlorku sodowego 0,9% (wagowo-obj?to?ciowych) do wstrzykni??, roztworem Ringera z dodatkiem mleczanu lub z cytrynianem sufentanylu 50 µg/ml. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Ltd Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Cheshire, CW1 6UL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17192 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...z roztworem chlorku sodowego 0,9% (wagowo-obj?to?ciowych) do wstrzykni??, roztworem Ringera z dodatkiem mleczanu lub z cytrynianem sufentanylu 50 µg/ml. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Ltd Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Cheshire, CW1 6UL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17193 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 100 ml
...on przezroczysty i wolny od widocznych cz?stek sta?ych. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Crewe Cheschire, CW1 6UL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14308 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 25 amp. 2 ml
...5 ml dla 250 mg i 10 ml dla 2 g ceftazydymu) podawanych w postaci bolusa do?ylnego przez oko?o 5 minut. 7.0 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Golden Gate Lodge Crewe, Cheshire, CW1 6UL Wielka Brytania 8.0 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16213 9.0 DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Propofol | ATC: N 01 AX 10
inf./inj. [emulsja]; 10 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...sca wstrzykni?cia. Wy??cznie do u?ytku jednorazowego. Wszelkie ilo?ci niezu?ytego produktu lub odpadów powinny zosta? usuni?te zgodnie miejscowymi przepisami, natychmiast u?yciu. z po 7. PODlVIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe, Cheshire, CWl 6UL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y] POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU/ DATA...
Propofol | ATC: N 01 AX 10
inf./inj. [emulsja]; 10 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...miejsca wstrzykni?cia. Wy??cznie do Li?ytku jednorazowego. Wszelkie ilo?ci niezu?ytego produktu lub odpadów powinny zostac' usuniete zgodnie z miejscowymi przepisami, natychmiast po u?yciu. 7. PODNIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall. Golden Gate Lodge, Crewe, Cheshire, CWl 6UL Wielka Brytania 8. N UMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 5 fiol. 5 ml
...i zabarwienia. Nie nale?y wylewa? ?adnych leków do kanalizacji. Wszelkie inewykorzystane resztki produktu leczniczego lubjego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe IlaIl. Crewe. Cheshire, CW l óUL Wielka Biytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDLU?ENIA POZWOLENIA...