inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...strzykawce powinna zosta? wstrzykni?ta. Patrz tak?e punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Crucell Italy S.r.l. Via Zambeletti 25 20021 Baranzate (MI) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12259 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 6...