roztw. doust.; 10 mg/dawk?, 1 op. 13 ml
...produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria Tel: + 43 1 246 46 0 Fax: + 43 1 246 46 666 E-Mail: office@cyathus.eu 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Diclofenac sodium | ATC: M 02 AA 15
aerozol na skór? [roztw.]; 0,04 g/g , 1 op. 30 ml
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Wiede? Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12320 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 01.08.2006 / 29...