tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 28 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Disphar International BV, Winkelskamp 6, 7255 ZK Hengelo (GLD), Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: Version 2012/07 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 11 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Disphar International B.V., Winkelskamp 6, 7255 PZ Hengelo (Gld), Holandia 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...