O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 1 but. 3 ml (75 kropli) krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 3 but. 3 ml
...dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Dr. Gerhard Mann Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA...1,72 ng/ml) ni? po podaniu zwyk?ych kropli karteololu max chlorowodorku dwa razy na dob? (C = 3,64 ng/ml). max Chocia? czynno?? nerek jest wa?na dla wydalania, nie przeprowadzono bada?...
Roflumilast | ATC: R 03 DX 07
tabl. powl.; 500 ”g, 30 szt.
...t ) max roflumilastu o jedn? godzin? oraz zmniejsza C w przybli?eniu o 40%. Jednak?e, C i t N-tlenku max max max...o.o. AstraZeneca Pharma SRL Tel: +385 1 4628 000 Tel: +40 21 317 60 41 Ireland Slovenija AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd...leczenie roflumilastem (patrz punkt 4.4). W badaniu RO-2455-404-DR w porównaniu z ogóln? populacj?, ??czne dzia?anie hamuj?ce PDE4 okre?lone...
Telaprevir | ATC: J 05 AE 11
tabl. powl.; 375 mg, 42 szt.
...50 (1,36-1,65) St??enia digoksyny w surowicy nale?y kontrolowa?, max wp?yw na transport P-gp aby mo?na by?o odpowiednio dostosowa?...Janssen-Cilag GmbH Janssen-Cilag B.V. Johnson & Johnson Platz 1 Dr. Paul Janssenweg 150 D-41470 Neuss NL-5026 RH Tilburg...?????? Österreich Janssen-Cilag ???????????? ?.?.?.?. Janssen-Cilag Pharma GmbH ???????? ??????? 56 Vorgartenstraße 206B GR-151 21 ?????...
Etavirine | ATC: J 05 AG 04
tabl.; 200 mg, 60 szt.
...05 (0,98-1,12) max etrawiryna AUC ? a C ? a min C ? a max LEKI PRZECIW WIRUSOWI ZAPALENIA...Nederland Janssen-Cilag A/S Janssen-Cilag B.V. Hammerbakken 19 Dr. Paul Janssenweg 150 DK-3460 Birkerűd NL-5026 RH Tilburg...Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Janssen-Cilag Pharma GmbH Lőőtsa 2 Vorgartenstraße 206B EE-11415 Tallinn A-1020...
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...C lamotryginy, ?rednio odpowiednio o 24% i 20%. Nie oczekuje si?, max aby efekty zwi?kszenia tych warto?ci mia?y znaczenie kliniczne. Lamotrygina w...klinicznych podczas monoterapii: Bardzo cz?sto: ból g?owy. Cz?sto: senno??, zawroty g?owy, dr_enie, bezsenno??. Niezbyt cz?sto: ataksja. Rzadko: oczopl?s. Podczas innych do?wiadcze?...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...C lamotryginy, ?rednio odpowiednio o 24% i 20%. Nie oczekuje si?, max aby efekty zwi?kszenia tych warto?ci mia?y znaczenie kliniczne. Lamotrygina w...klinicznych podczas monoterapii: Bardzo cz?sto: ból g?owy. Cz?sto: senno??, zawroty g?owy, dr_enie, bezsenno??. Niezbyt cz?sto: ataksja. Rzadko: oczopl?s. Podczas innych do?wiadcze?...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...C lamotryginy, ?rednio odpowiednio o 24% i 20%. Nie oczekuje si?, max aby efekty zwi?kszenia tych warto?ci mia?y znaczenie kliniczne. Lamotrygina w...klinicznych podczas monoterapii: Bardzo cz?sto: ból g?owy. Cz?sto: senno??, zawroty g?owy, dr_enie, bezsenno??. Niezbyt cz?sto: ataksja. Rzadko: oczopl?s. Podczas innych do?wiadcze?...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca: TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13 Debrecen H-4042...max stacjonarnym osi?gane jest po 2 dniach, w przypadku schematu dawkowania dwa razy na dob?. Po podaniu pojedynczej dawki 1000 mg st??enie maksymalne (C ) wynosi zazwyczaj 31 ?g/ml, a po max...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Niemcy Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031...krwi wynosz?ce 227 i 262 ng/ml by?y osi?gni?te po medianie czasu do maksymalnego st??enia (t ) max wynosz?cej 44 i 48 godzin. ?rednie ko?cowe okresy pó?trwania wynosi?y oko?o 29 i 31 godzin...
Darunavir | ATC: J 05 AE 10
prosz. do przyg. roztw. doust.; 600 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...i rylpiwiryn? nie max darunawir AUC ? wymaga dostosowania dawki. darunawir C ? 11% min darunawir C ? max 10 Inhibitory proteazy...odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii PREZISTA zawiesina doustna PREZISTA tabletki Janssen Pharmaceutica NV Janssen-Cilag SpA Turnhoutseweg 30 Via C. Janssen B...Nederland Janssen-Cilag A/S Janssen-Cilag B.V. Hammerbakken 19 Dr. Paul Janssenweg 150 DK-3460 Birkerűd NL-5026 RH Tilburg...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt.
...Laboratorios Dr. Esteve, S.A. MediBIAL, Produtos Médicos e Tel: +34 93 446 60 00 Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 22 986 6100 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma...leku (t ) o 90 min, zmniejsza warto?? C i zwi?ksza warto?? AUC o oko?o 30%. max max 13 Dystrybucja Rywastygmina wi??e si? z bia?kami w oko?o 40%. ?atwo przenika przez barier? krew...
Ustekinumab | ATC: L 04 AC 05
inj. [roztw.]; 45 mg, 1 amp.-strzyk.
...osi?gni?cia maksymalnego st??enia w osoczu (t ) wynosi 8,5 dni po max podskórnym podaniu pojedynczej dawki wynosz?cej 90 mg, zdrowym ochotnikom. ?rednie...Nederland JANSSEN-CILAG A/S JANSSEN-CILAG B.V. Hammerbakken 19 Dr. Paul Janssenweg 150 DK-3460 Birkerűd NL-5026 RH Tilburg...Eesti Österreich Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. JANSSEN-CILAG Pharma GmbH Eesti filiaal Vorgartenstraße 206B Lőőtsa 2 A-1020 Wien...
SutentRx-z
Sunitinib malate | ATC: L 01 XE 04
kaps. twarde; 12,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 25 mg, 28 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...stwierdza si? na ogó? po up?ywie 6 ? 12 max godzin (T ). max Pokarm nie wp?ywa na dost?pno?? biologiczn? sunitynibu. Dystrybucja W...odpowiedzi. Drugorz?dowe punkty ko?cowe obejmowa?y TTP, okres utrzymywania si? odpowiedzi (ang. DR, Duration of Response) i prze?ycie ca?kowite (OS). W niniejszym badaniu...00 ?eská republika Malta Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel.: +420-283-004-111 Tel. +356 21220174 Danmark...
kaps. twarde; 0,5 mg, 30 szt.
...AUC (27%) i C (50%) oraz wyd?u_enie t (173%). max max W badaniu pacjentów po przeszczepieniu nerki w stabilnym stanie klinicznym...agranulocytoza, niedokrwisto?? hemolityczna 9 Zaburzenia uk?adu nerwowego bardzo cz?sto: ból g?owy, dr_enie mi??niowe cz?sto: drgawki, zaburzenia ?wiadomo?ci, parestezje i zaburzenie czucia...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
kaps. twarde; 1 mg, 30 szt.
...AUC (27%) i C (50%) oraz wyd?u_enie t (173%). max max W badaniu pacjentów po przeszczepieniu nerki w stabilnym stanie klinicznym...agranulocytoza, 9 niedokrwisto?? hemolityczna Zaburzenia uk?adu nerwowego bardzo cz?sto: ból g?owy, dr_enie mi??niowe cz?sto: drgawki, zaburzenia ?wiadomo?ci, parestezje i zaburzenie czucia...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
kaps. twarde; 5 mg, 30 szt.
...AUC (27%) i C (50%) oraz wyd?u_enie t (173%). max max W badaniu pacjentów po przeszczepieniu nerki w stabilnym stanie klinicznym...czerwonokrwinkowa, agranulocytoza, niedokrwisto?? hemolityczna Zaburzenia uk?adu nerwowego bardzo cz?sto: ból g?owy, dr_enie mi??niowe cz?sto: drgawki, zaburzenia ?wiadomo?ci, parestezje i zaburzenie czucia...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia 134 Wytwórca: NerPharMa S.r.l., Viale Pasteur, 10 20014 Nerviano (MI) W?ochy Pharmachemie B.V. Swensweg 5...warto?ci C o 33% i warto?ci pola pod max krzyw? (AUC) o 9%. Poniewa? nie mo?na wykluczy?, ?e zmiany C maj? znaczenie kliniczne, max preparat Temozolomide Teva nie powinien by? stosowany z...
Crizotinib | ATC: L 01 XE 16
kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...ApS V.J. Salomone Pharma Ltd. Tlf: +45 44 20 11 00 Tel. +356 21220174 Deutschland Nederland Pfizer Pharma GmbH Pfizer BV...i C kryzotynibu oko?o 3,2 raza i 1,4 inf max raza wi?kszych, odpowiednio, ni? podczas podawania kryzotynibu w monoterapii. Z...na leczenie (TTR, ang. Time to Tumour Response), czas trwania odpowiedzi (DR, ang. Duration of Response), wska?nik kontroli choroby (DCR, ang. Disease...
YervoyRx-z
Ipilimumab | ATC: L 01 XC 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...leczeniu produktem YERVOY obserwowano ?redni wzrost odsetka aktywowanych limfocytów T HLA-DR+ CD4+ i CD8+, co jest zgodne z mechanizmem dzia?ania produktu...C i AUC ipilimumabu by?y proporcjonalne do dawki w badanym zakresie max min dawek. Po wielokrotnym podaniu produktu YERVOY co 3 tygodnie...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Wielka...
ZytigaRx-z
Abiraterone | ATC: L 02 BX 03
tabl.; 250 mg, 120 szt.
...krotnym zwi?kszeniem [AUC] i 17-krotnym [C ] zwi?kszeniem ?redniego ca?kowitego wp?ywu max abirateronu na organizm, zale?nego od zawarto?ci t?uszczu w posi?ku. Bior?c...Danmark Nederland Janssen-Cilag A/S Janssen-Cilag BV Hammerbakken 19 Dr. Paul Janssenweg 150 DK-3460 Birkerűd NL-5026 RH Tilburg...Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Janssen-Cilag Pharma GmbH Lőőtsa 2 Vorgartenstraße 206B EE-11415 Tallinn AT-1020...