O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...posi?ek zawieraj?cy w?glowodany, poniewa? hipoglikemia mo?e nawróci?, mimo widocznej poprawy klinicznej. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w cukrzycy, insuliny i jej analogi do wstrzykiwa?, produkty d?ugo...przechowywania leku, - wstrzykiwacz nie dzia?a prawid?owo, - wykonany zosta? mniejszy ni? zwykle wysi?ek fizyczny, wyst?puj? dodatkowo czynniki emocjonalne, nast?pi? uraz lub pacjent przeby? zabieg chirurgiczny, infekcj? lub gor?czk?, - stosowane by?y lub aktualnie s?...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...p?ci na farmakokinetyk? leku u pacjentów ze schizofreni?. Palenie tytoniu Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o ?adnych istotnych klinicznie wp?ywów na farmakokinetyk? arypiprazolu, zale?nych od palenia tytoniu. Rasa Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o...czucie rzeczy w rzeczywisto?ci nieistniej?cych, podejrzliwo??, sprzeczne z rzeczywisto?ci? przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz ot?pienie emocjonalne. Pacjenci z powy?szymi objawami mog? tak?e odczuwa? smutek, l?k lub napi?cie, a tak?e mie? poczucie...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...oraz u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, np. zaburzeniami czynno?ci w?troby. 11 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Kod ATC: N 06 AB...lub niepokój, nudno?ci oraz (lub) wymioty, dr?enie, spl?tanie, nadmierne pocenie, bóle g?owy, biegunka, ko?atanie serca, chwiejno?? emocjonalna, dra?liwo?? oraz zaburzenia widzenia. Na ogó? objawy te maj? ma?e i umiarkowane nasilenie, cho? u...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 240 µg, 100 szt.
...96%), senno?? (0,4%) lub os?abienie (0,06%). W badaniach klinicznych nie zg?aszano reakcji anafilaktycznych, ale by?y zg?aszane w ramach monitorowania bezpiecze?stwa farmakoterapii. U dzieci najcz??ciej zg?aszanym w trakcie leczenia dzia?aniem niepo??danym by? ból g?owy (1%). Niezbyt cz?sto zg?aszano zaburzenia psychiczne [chwiejno?? emocjonalna (0,1%), agresywno?? (0,1%), niepokój (0,05%), zmienno?? nastroju (0,05%), koszmary nocne (0,05%)], które zwykle ust?powa?y po przerwaniu...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...cho? antagonistyczne dzia?anie flumazenilu wobec benzodiazepin mo?e spowodowa? zaburzenia neurologiczne (drgawki). 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne benzodiazepin, kod ATC: N 05 BA 12 Alprazolam jest pochodn? benzodiazepiny...g?owie Niezbyt cz?sto Niepami??, dystonia, dr?enie, sucho?? w jamie ustnej Nieznana Objawy wegetatywne, brak ?aknienia, ot?pienie emocjonalne, zmniejszona czujno?? Zaburzenia oka Cz?sto Niewyra?ne widzenie Nieznana Podwójne widzenie Zaburzenia serca Niezbyt cz?sto Niedoci?nienie...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EMO-FARM Sp. z o.o. ul. ?ódzka 52 95-054 Ksawerów emo-farm@valeant.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt.
...do zdrowia. Je?li wyst?pi? objawy pozapiramidowe, nale?y zastosowa? leki przeciwcholinergiczne. 6 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki neuroleptyczne, benzamidy. Kod ATC: N05A L05 Amisulpryd wi??e si? wybiórczo z...urojenia, omamy, zaburzenia my?lenia, wrogo??, nieufno??; - z objawami negatywnymi (zespó? niedoboru), takimi jak st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i spo?eczne. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Objawy pozytywne W ostrych zaburzeniach psychotycznych...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt. tabl.; 200 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 60 szt.
...pacjenta do zdrowia. Je?li wyst?pi? objawy pozapiramidowe, nale?y zastosowa? leki przeciwcholinergiczne. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki neuroleptyczne, benzamidy. Kod ATC: N05A L05 Amisulpryd wi??e si? wybiórczo z...urojenia, omamy, zaburzenia my?lenia, wrogo??, nieufno??; - z objawami negatywnymi (zespó? niedoboru), takimi jak st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i spo?eczne. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Objawy pozytywne W ostrych zaburzeniach psychotycznych...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt.
...odst?pu QT. Je?li wyst?pi? ci??kie objawy pozapiramidowe, nale?y zastosowa? ?rodki przeciwcholinergiczne. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki neuroleptyczne, benzamidy Kod ATC: N05AL05 Amisulpryd wi??e si? wybiórczo z receptorami...zaburzenia my?lenia, wrogo?? i podejrzliwo??, i/lub ? objawami negatywnymi (ubytkowymi), takimi jak: st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i spo?eczne. Dotyczy to równie? pacjentów z dominuj?cymi objawami negatywnymi. 4.2 Dawkowanie i sposób...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 400 mg, 30 szt.
...odst?pu QT. Je?li wyst?pi? ci??kie objawy pozapiramidowe, nale?y zastosowa? ?rodki przeciwcholinergiczne. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki neuroleptyczne, benzamidy Kod ATC: N05AL05 Amisulpryd wi??e si? wybiórczo z receptorami...zaburzenia my?lenia, wrogo?? i podejrzliwo??, i/lub ? objawami negatywnymi (ubytkowymi), takimi jak: st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i spo?eczne. Dotyczy to równie? pacjentów z dominuj?cymi objawami negatywnymi. 4.2 Dawkowanie i sposób...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
...obserwacji w szpitalu osób, które za?ywa?y fluoksetyn? z trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne: kod ATC: N06 A B 03 Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem...wyst?pi? takie objawy jak: hipertermia, sztywno??, zaburzenia ze strony uk?adu autonomicznego, mioklonie, zaburzenia koordynacji ruchowej, rozchwianie emocjonalne, na które sk?adaj? si?: dra?liwo??, spl?tanie oraz ekstremalne pobudzenie prowadz?ce czasami do delirium lub ?pi?czki...
Flumazenil | ATC: V 03 AB 25
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 5 ml
...Nawet przy dawce 100 mg podanych do?ylnie nie obserwowano objawów przedawkowania. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC V 03 AB 25 Produkt Anexate jest imidazobenzodiazepi?, wybiórczym, kompetycyjnym...produktu Anexate (i wi?kszej) prowadzi?o do wyst?pienia objawów z odstawienia, jak ko?atanie serca, pobudzenie, l?k, chwiejno?? emocjonalna, jak równie? umiarkowane spl?tanie i zaburzenia czuciowe. U pacjentów, którzy przyjmowali benzodiazepiny d?ugotrwale, korzy?ci z...
tabl. powl.; 1 mg+ 2 mg, 28 szt.
...dróg rodnych. Nie ma specyficznej odtrutki, zatem leczenie powinno by? objawowe. 5 W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty z?o?one; Kod ATC: G03F A17 Estradiol Produkt leczniczy...masy cia?a, anoreksja, metabolizmu od?ywiania zwi?kszony apetyt, i hiperlipidemia depresja, chwiejno?? Zaburzenia zaburzenia snu, niepokój, psychiczne emocjonalna, zmniejszenie libido nerwowo?? Zaburzenia uk?adu bóle g?owy parestezje, zaburzenia zawroty g?owy koncentracji, zawroty g?owy, nerwowego...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...celu ustalenia przyczyny ci??kiej hipoglikemii i sposobów zapobiegania jej w przysz?o?ci. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w cukrzycy, insuliny i ich analogi do wstrzykiwa?, preparaty szybko...spowodowa? utrat? ?wiadomo?ci, ?pi?czk? lub zgon. Zapotrzebowanie na insulin? mo?e ulega? zmianie podczas choroby lub zaburze? emocjonalnych. Apidra 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwa? we wk?adzie Wstrzykiwacze do stosowania z wk?adami zawieraj?cymi...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 60 szt.
...Nale?y u?o?y? pacjenta w pozycji bezpiecznej i zastosowa? leczenie objawowe. 6 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: - Leki stosowane w nadci?nieniu t?tniczym; antagoni?ci receptora ?-adrenergicznego; kod ATC: C02CA04...anoreksja, skaza moczanowa, pragnienie od?ywiania Zaburzenia psychiczne cz?sto niepokój, bezsenno??, nerwowo?? niezbyt cz?sto pobudzenie, depresja, chwiejno?? emocjonalna Zaburzenia uk?adu bardzo cz?sto bóle g?owy nerwowego cz?sto zawroty g?owy, parestezje, senno??, apatia niezbyt cz?sto...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...hemodializie wykazano, ?e zolpidem nie jest usuwany za pomoc? dializy. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 7 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki nasenne i uspokajaj?ce o dzia?aniu podobnym do benzodiazepin. Kod ATC: N05C...nadu?ywaj?cych innych leków. Os?abienie libido. Zaburzenia uk?adu nerwowego Cz?sto: senno??, ospa?o?? utrzymuj?ca si? nast?pnego dnia, st?umienie emocji, os?abienie czujno?ci, ból g?owy, zawroty g?owy, niepami?? nast?pcza, która mo?e si? wi?za? z nieodpowiednim zachowaniem...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...zmienionym metabolizmem, np. z zaburzeniami czynno?ci w?troby, zaleca si? monitorowanie EKG. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Kod ATC: N 06 AB...lub niepokój, nudno?ci oraz (lub) wymioty, dr?enie, spl?tanie, nadmierne pocenie, bóle g?owy, biegunka, ko?atanie serca, chwiejno?? emocjonalna, dra?liwo?? oraz zaburzenia widzenia. Na ogó? objawy te maj? ?agodne i umiarkowane nasilenie, cho? u...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub prawie bia?a tabletka powlekana w kszta?cie kapsu?ki z lini? podzia?u po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania ApoSuprid jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlek?ej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia my?lenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Bia?a, okr?g?a tabletka z lini? podzia?u po jednej stronie i z wyt?oczeniem ?A200? po drugiej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania ApoSuprid jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlek?ej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia my?lenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: st?pienie uczu?, wycofanie emocjonalne i...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...p?ci na farmakokinetyk? leku u pacjentów ze schizofreni?. Palenie tytoniu Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o ?adnych istotnych klinicznie wp?ywów na farmakokinetyk? arypiprazolu, zale?nych od palenia tytoniu. Rasa Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o...czucie rzeczy w rzeczywisto?ci nieistniej?cych, podejrzliwo??, sprzeczne z rzeczywisto?ci? przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz ot?pienie emocjonalne. Pacjenci z powy?szymi objawami mog? tak?e odczuwa? smutek, l?k lub napi?cie, a tak?e mie? poczucie...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...p?ci na farmakokinetyk? leku u pacjentów ze schizofreni?. Palenie tytoniu Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o ?adnych istotnych klinicznie wp?ywów na farmakokinetyk? arypiprazolu, zale?nych od palenia tytoniu. Rasa Populacyjne badanie farmakokinetyczne nie wykaza?o...czucie rzeczy w rzeczywisto?ci nieistniej?cych, podejrzliwo??, sprzeczne z rzeczywisto?ci? przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz ot?pienie emocjonalne. Pacjenci z powy?szymi objawami mog? tak?e odczuwa? smutek, l?k lub napi?cie, a tak?e mie? poczucie...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...p?ci na farmakokinetyk? leku u pacjentów ze schizofreni?. Palenie tytoniu Populacyjne badania farmakokinetyczne nie wykaza?y ?adnych istotnych klinicznie ró?nic w farmakokinetyce arypiprazolu, zale?nych od palenia tytoniu. Rasa Populacyjne badania farmakokinetyczne nie wykaza?y...s?yszenie i czucie rzeczy w rzeczywisto?ci nieistniej?cych, podejrzliwo??, b??dne przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz ot?pienie emocjonalne. Pacjenci z powy?szymi objawami mog? tak?e czu? si? smutni, doznawa? poczucia winy i l?ku lub...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...przypadkach, ze wzgl?du na znaczny stopie? wi?zania arypiprazolu z bia?kami osocza. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwpsychotyczne, kod ATC: N05AX12 Mechanizm dzia?ania Uwa?a si?, ?e skuteczno??...s?yszenie i czucie rzeczy w rzeczywisto?ci nieistniej?cych, podejrzliwo??, b??dne przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz ot?pienie emocjonalne. Pacjenci z powy?szymi objawami mog? tak?e czu? si? smutni, doznawa? poczucia winy i l?ku lub...
Paroxetine | ATC: N 06 AB 05
tabl.; 20 mg, 30 szt.
...leczenia podtrzymuj?cego z wnikliw? obserwacj? pacjenta i monitorowaniem podstawowych czynno?ci ?yciowych. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwdepresyjne ? selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kod ATC: N06AB05 Mechanizm...pobudzenie, chwiejno?? emocjonalna (w tym p?aczliwo?? i wahania nastroju), dzia?ania niepo??dane zwi?zane z krwawieniem g?ównie w obr?bie skóry i b?on ?luzowych. Zdarzenia obserwowane po odstawieniu/zmniejszeniu dawki paroksetyny: chwiejno?? emocjonalna (w tym...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...jest prawdopodobie?stwo skuteczno?ci wymuszonej diurezy, dializy, hemoperfuzji i transfuzji wymiennej. 16 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); kod ATC: N06AB06 Mechanizm dzia?ania Sertralina...15%). Cz?sto (?1/100 do <1/10): Bóle w klatce piersiowej, mania, gor?czka, wymioty, anoreksja, labilno?? emocjonalna, agresja, pobudzenie, nerwowo??, zaburzenia uwagi, zawroty g?owy, hiperkinezja, migrena, senno??, dr?enia, zaburzenia widzenia, sucho?? w...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...dystrybucji sertraliny, skuteczno?? wymuszonej diurezy, dializy, hemoperfuzji i przetoczenia jest w?tpliwa. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeciwdepresyjny, selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Kod ATC: N06AB06 Sertralina...15%). Cz?sto (?1/100 do <1/10): Bóle w klatce piersiowej, mania, gor?czka, wymioty, jad?owstr?t, labilno?? emocjonalna, agresja, pobudzenie, nerwowo??, zaburzenia uwagi, zawroty g?owy, hiperkinezja, migrena, senno??, dr?enia, zaburzenia widzenia, sucho?? w...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...czy emtrycytabina lub tenofowir mog? zosta? usuni?te za pomoc? dializy otrzewnowej. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zaka?e? HIV, preparaty z?o?one. Kod ATC: J05AR06...6%), l?ki, niezwyk?e sny, bezsenno?? Niezbyt cz?sto próba samobójcza, samobójcze my?li, mania, paranoja, omamy, euforia, chwiejno?? emocjonalna, stan spl?tania ?wiadomo?ci, agresja Nieznane * dokonane samobójstwo, psychozy, urojenia, nerwica 24 * Wymienione dzia?ania niepo??dane zidentyfikowano...