tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 20 mg+ 40 mg, 20 szt.
inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 10 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...do?ylny, przed podaniem i po podaniu preparatu nale?y przep?uka? cewnik roztworem fizjologicznym chlorku sodu. Wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Stosowa? wy??cznie klarowne, bursztynowe roztwory. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 A-4866 Unterach, Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 8135 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl. do przyg. zaw. doust.; 0,25 mg, 60 szt.
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,25 mg, 60 szt. tabl.; 0,5 mg, 60 szt. tabl.; 0,75 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU USV EUROPE LIMITED The Podium, 1 Eversholt Street, Euston, London NW1 2DN, Wielka Brytania 8 NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 5 ml
...zale?nie od indywidualnych potrzeb pacjenta. Produkt Dacepton 10 mg/ml jest zgodny z roztworem chlorku sodu o st??eniu 0,9 % (9 mg/ml). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19889 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20...
tabl.; 135 mg, 30 szt.
kaps.; 200 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 60 szt.
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 szt. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Evertas, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Evertas, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Z ka?dego systemu transdermalnego uwalnia si? 4,6 mg rywastygminy przez 24 godziny. Ka?dy system transdermalny o powierzchni 4,6 cm 2 zawiera 6,9 mg rywastygminy. Z ka?dego systemu transdermalnego uwalnia si? 9...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 0,5 ml (1 dawka), 1 amp.-strzyk.
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.