O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...Finland Eli Lilly Italia S.p.A. Oy Eli Lilly Finland Ab Tel: + 39- 055 42571 Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250 Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: +39 02 5355 1 ?????? Sverige Phadisco Ltd Eli Lilly Sweden AB ???: +357 22 715000 Tel: + 46-(0) 8 7378800 Latvija United Kingdom Eli Lilly Holdings Limited p?rst?vniec?ba Latvij? Eli Lilly and...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...Lietuva Takeda Belgium Eli Lilly Holdings Limited atstovyb? Tél/Tel: +32 2 464 06 11 Tel. +370 (5) 2649600 takeda-belgium@takeda.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ?????? ???????? Takeda Belgium ???.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29 Tél/Tel: +32 2 464 06 11 takeda-belgium@takeda.com ?eskį republika Magyarorszįg ELI LILLY ?R, s.r.o. Lilly Hungįria Kft...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...440 33 00 France Portugal Lilly France SA Lilly Portugal Produtos Farmacźuticos, Lda Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 Tel: + 351 21 412 66 00 Hrvatska Romānia Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Eli Lilly Romānia S.R.L. Tel: +385 1 2350 999 Tel: + 40 21 4023000 Ireland Slovenija Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Eli Lilly farmacevtska dru?ba, d.o...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. subs. inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. subs.
...356 25600 500 Danmark Nederland Eli Lilly Danmark A/S Eli Lilly Nederland B.V. Tlf: +45 45 26 6000 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 Deutschland Norge Lilly Deutschland GmbH Eli Lilly Norge A.S. Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Tlf: + 47 22 88 18 00 Eesti Österreich Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 10 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 2 szt. tabl. powl.; 20 mg, 4 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...22 440 33 00 France Portugal Lilly France SAS Lilly Portugal Produtos Farmacźuticos, Lda. Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34 Tel: +351-21-4126600 Hrvatska Romānia Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Eli Lilly Romānia S.R.L. Tel: +385 1 2350 999 Tel: + 40 21 4023000 Ireland Slovenija Eli Lilly and Company (Ireland) Limited. Eli Lilly farmacevtska dru?ba, d.o.o...
Prasugrel | ATC: B 01 AC 22
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...i 98 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holandia. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/08/503/001 EU/1/08/503/002 EU/1...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...356 25600 500 Danmark Nederland Eli Lilly Danmark A/S Eli Lilly Nederland B.V. Tlf: +45 45 26 6100 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 206 Deutschland Norge Lilly Deutschland GmbH Eli Lilly Norge A.S. Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Tlf: + 47 22 88 18 00 Eesti Österreich Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Eli Lilly Ges. m.b.H...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...miejsce nie by?o wykorzystywane cz??ciej ni? oko?o raz w miesi?cu. Ka?de opakowanie zawiera Ulotk? dla pacjenta z instrukcj? dotycz?c? sposobu wykonania iniekcji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Humulin R: 1724/Z, R/2470 Humulin N: 1726/Z, R/2467 Humulin...
tabl. powl.; 2,5/850 mg, 14 szt.
...40 21 302 2800 Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Eli Lilly Romānia S.R.L. Tel: +385 1 2350 999 Tel: +40 21 402 30 00 Ireland Slovenija Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +353 1 295 9620 Podru?nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00 Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Eli Lilly farmacevtska dru?ba, d.o...
Atomoxetine | ATC: N 06 BA 09
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 10 mg, 7 szt. kaps. twarde; 18 mg, 28 szt. kaps. twarde; 18 mg, 7 szt. kaps. twarde; 25 mg, 28 szt. kaps. twarde; 25 mg, 7 szt. kaps. twarde; 40 mg, 28 szt. kaps. twarde; 40 mg, 7 szt. kaps. twarde; 60 mg, 28 szt.
...oka, nale?y natychmiast przemy? je wod? i zasi?gn?? porady lekarskiej. Nale?y równie? niezw?ocznie umy? d?onie i inne potencjalnie ska?one powierzchnie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eli Lilly and Company Limited Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STRATTERA 10 mg kapsu?ki twarde: 12043 STRATTERA 18 mg kapsu?ki twarde: 12044 STRATTERA...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 210 mg, 1 fiol. prosz. 0,21 g+ fiol. rozp. 3 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 300 mg, 1 fiol. prosz. 0,3 g+ fiol. rozp. 3 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 405 mg, 1 fiol. prosz. 0,405 g+ fiol. rozp. 3 ml
...Eli Lilly Italia S.p.A. Oy Eli Lilly Finland Ab Tel: + 39 055 42571 Puh/Tel: +358 (0)9 8545 250 ?????? Sverige Phadisco Ltd Eli Lilly Sweden AB ???: +357 22 715000 Tel: + 46 (0)8 7378800 Latvija United Kingdom Eli Lilly Holdings Limited, p?rst?vniec?ba Latvij? Eli Lilly and Company Limited Tel: + 371 67364000 Tel: +44 (0) 1256 315000 Lietuva Eli Lilly...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol.
...natychmiast, w ci?gu 1 godziny po przygotowaniu. Przed podaniem parenteralnym leku nale?y sprawdzi?, czy roztwór nie zawiera widocznych go?ym okiem cz?stek sta?ych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holandia. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/96/022/016 ? ZYPREXA - proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?...