syrop; 35 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...pozosta?o?ci Zgodnie z zaleconym dawkowaniem, Syrop nie zawiera cukru i mo?e by? stosowany przez diabetyków. Syrop nie zawiera alkoholu. Wstn?sn?c' przed u?yciem! 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstrańe 3 6l l 38 Niederdorfelden Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 815l 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15062000 r...
pastylki twarde; 8 mg, 20 szt.