Ferrous gluconate | ATC: B 03 AA 03
tabl. powl.; 200 mg, 50 szt.
...po 25 sztuk) 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMERY POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Certyfikat Rejestracyjny nr 274 Pozwolenie nr R/3253 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Potassium hydroaspartate | ATC: A 12 BA, A 12 CC
tabl.; , 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPAR ESPEFA ( 250 mg + 250 mg ), tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY i ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera 250 mg Magnesii hydroaspartas (magnezu wodoroasparaginianu) oraz 250 mg Kalii hydroaspartas (potasu wodoroasparaginianu), co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 54 mg jonów potasu. Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
tabl.; 150 mg+ 21 mg, 50 szt.
...w tekturowym kartoniku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 5010 ?wiadectwo Rejestracji R/0116 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Estazolam | ATC: N 05 CD 04
tabl.; 2 mg, 20 szt.
SPRÄWD?ÓNÓ POD WZGL?DEM? MERYTORYCZNW?? 2009 -11- U2 %b .l c. CHARA KTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacf 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Estazolam Espefa, 2 mg, tabletki L 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 2 mg estazolamu (Estazolamum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 52,9 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
Guaifenesin | ATC: R 05 CA 03
syrop; 125 mg/5 ml, 1 but. 150 g syrop; 125 mg/5 ml, 1 but. 200 g
...200 g syropu. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produku leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cert. Rej. Nr 358 R/1291 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...razie jednoczesnego stosowania produktu Hydroxyzinum Espefa z lekami dzia?aj?cymi depresyjnie lekami dzia?aniu przeciwcholinergicznym nale?y rozwa?y? mo?liwo?? nasilenia na OUN lub z 0 9 dzia?ania, dawkowanie dostosowa? indywidualnie. a Alkohol nasila dzia?anie produktu Hydroxyzinum Espefa. Produkt Hydroxyzinum Espefa dzia?a antagonistycznie stosunku do betahistyny inhibitorów W oraz cholinoesterazy. Nale?y unika? jednoczesnego podawania produktu Hydroxyzinum Espefa inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). z Produkt Hydroxyzinum Espefa os?abia zwi?kszaj?ce ci?nienie krwi...
syrop; 10 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
...razie jednoczesnego stosowania produktu Hydroxyzinum Espefa lekami dzia?aj?cymi z depresyjnie OUN lub lekami dzia?aniu przeciwcholinergicznym nale?y rozwa?y? na z o mo?liwo?? nasilenia dzia?ania, dawkowanie dostosowa? indywidualnie. a Alkohol nasila dzia?anie produktu Hydroxyzinum Espefa. Produkt Hydroxyzinum Espefa dzia?a antagonistycznie w stosunku do betahistyny oraz inhibitorów cholinoesterazy. Nale?y unika? jednoczesnego podawania produktu Hydroxyzinum Espefa inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). z Produkt Hydroxyzinum Espefa os?abia zwi?kszaj ?ce ci?nienie krwi...
tabl.; 5 mg, 100 szt. tabl.; 5 mg, 50 szt.
QH Spraw/:?ao? mBVYlOWCWYVl/M l Wd ??gl?defil CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ?UUS 'U9' l 8 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO VINPOCETINE ESPEFA 5 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH l tabletka zawiera 5 mg winpocetyny (Vinpocetinum). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie uzupe?niaj ?ce zaburze? czynno?ci o?rodkowego...