O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Ferrous gluconate | ATC: B 03 AA 03
tabl. powl.; 200 mg, 50 szt.
...po 25 sztuk) 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMERY POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Certyfikat Rejestracyjny nr 274 Pozwolenie nr R/3253 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; , 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPAR ESPEFA ( 250 mg + 250 mg ), tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY i ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera 250 mg Magnesii hydroaspartas (magnezu wodoroasparaginianu) oraz 250 mg Kalii hydroaspartas (potasu wodoroasparaginianu), co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 54 mg jonów potasu. Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
tabl.; 150 mg+ 21 mg, 50 szt.
...w tekturowym kartoniku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 5010 ?wiadectwo Rejestracji R/0116 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Estazolam | ATC: N 05 CD 04
tabl.; 2 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Estazolam Espefa, 2 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 2 mg estazolamu (Estazolamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Dora?ne i krótkotrwa?e leczenie zaburze? snu (trudno?ci z zasypianiem, cz?ste przebudzenia nocne...
Guaifenesin | ATC: R 05 CA 03
syrop; 125 mg/5 ml, 1 but. 150 g syrop; 125 mg/5 ml, 1 but. 200 g
...200 g syropu. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produku leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemiczno - Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cert. Rej. Nr 358 R/1291 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
syrop; 10 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
...razie jednoczesnego stosowania produktu Hydroxyzinum Espefa lekami dzia?aj?cymi z depresyjnie OUN lub lekami dzia?aniu przeciwcholinergicznym nale?y rozwa?y? na z o mo?liwo?? nasilenia dzia?ania, dawkowanie dostosowa? indywidualnie. a Alkohol nasila dzia?anie produktu Hydroxyzinum Espefa. Produkt Hydroxyzinum Espefa dzia?a antagonistycznie w stosunku do betahistyny oraz inhibitorów cholinoesterazy. Nale?y unika? jednoczesnego podawania produktu Hydroxyzinum Espefa inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). z Produkt Hydroxyzinum Espefa os?abia zwi?kszaj ?ce ci?nienie krwi...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...dzia?anie przeciwcholinergiczne) (patrz punkty 4.2 i 4.8). Ze wzgl?du na potencjalne dzia?anie przeciwcholinergiczne, Hydroxyzinum Espefa nale?y stosowa? ostro?nie u pacjentów z jaskr?, u pacjentów z utrudnionym odp?ywem moczu z p?cherza moczowego, os?abion? perystaltyk? przewodu pokarmowego, nu?liwo?ci? mi??ni, ot?pieniem. 2 Dostosowanie dawkowania mo?e by? konieczne, je?li Hydroxyzinum Espefa jest stosowany jednocze?nie z innymi lekami dzia?aj?cymi depresyjnie na o?rodkowy uk?ad nerwowy lub z lekami...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...punkty 4.2 i 4.8). Ze wzgl?du na potencjalne dzia?anie przeciwcholinergiczne, produkt leczniczy Hydroxyzinum Espefa nale?y stosowa? ostro?nie u pacjentów z jaskr?, u pacjentów z utrudnionym odp?ywem moczu z p?cherza moczowego, os?abion? perystaltyk? przewodu pokarmowego, nu?liwo?ci? mi??ni lub ot?pieniem. Dostosowanie dawkowania mo?e by? konieczne, je?li produkt Hydroxyzinum Espefa jest stosowany jednocze?nie z innymi produktami leczniczymi dzia?aj?cymi depresyjnie na o?rodkowy uk?ad nerwowy lub z...
tabl.; 500 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Methocarbamol Espefa, 500 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg metokarbamolu (Methocarbamolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie objawowe zaburze? mi??niowo-szkieletowych z bólem w wyniku zwi?kszonego napi?cia mi??ni (zapalenia mi??ni, stawów, ?ci?gien, zespó? dyskowo-korzonkowy...
Oxazepam | ATC: N 05 BA 04
tabl.; 10 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OXAZEPAM ESPEFA, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 10 mg oksazepamu (Oxazepamum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna, sacharoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - Stany l?kowe - Niepokój zwi?zany z depresj? - Podniecenie zwi?zane z ostrym alkoholowym...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Piracetam Espefa, 1200 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu (Piracetamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: karmoizyna, lak (E 122). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki s? koloru ró?owego, pod?u?ne. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Piracetam Espefa jest wskazany w...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Piracetam Espefa, 800 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 800 mg piracetamu (Piracetamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa, lak (E 104). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki s? koloru ?ó?tego, pod?u?ne. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Piracetam Espefa jest wskazany...
tabl.; 5 mg, 100 szt. tabl.; 5 mg, 50 szt.
QH Spraw/:?ao? mBVYlOWCWYVl/M l Wd ??gl?defil CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ?UUS 'U9' l 8 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO VINPOCETINE ESPEFA 5 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH l tabletka zawiera 5 mg winpocetyny (Vinpocetinum). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie uzupe?niaj ?ce zaburze? czynno?ci o?rodkowego...