Crisantaspase | ATC: L 01 XX 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10000 j.m./fiol., 5 fiol
g?bka ?elatynowa przeciw krwotoczna; 5x20x0,5 cm, 1 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EUSA Pharma (UK) Limited Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead HP2 4TZ Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3222 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...