O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
roztw. doust. [prosz.]; 3 g, 1 sasz. 8 g
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawarto?? jednej saszetki nale?y wsypa? do szklanki wody, tak aby uzyska? jednorodny, opalizuj?cy roztwór. W razie potrzeby roztwór mo?na zamiesza?. Nale?y go wypi? natychmiast po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER(-Y...
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14071 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.08.2007 r. Data ostatniego przed?u?enia pozwolenia: 09.09.2013 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI...
tabl.; 100 mg, 2 szt.
...szt.) 6 szt. (3 blistry po 2 szt.) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AMIGRENEX...
aerozol wziewny; 100 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek
...inhalator: 1. Zdj?? nasadk? ochronn? z ustnika. 2. Nie wyjmowa? inhalatora z plastikowej obudowy w czasie czyszczenia ani w innych sytuacjach. 3. Oczy?ci? ustnik wewn?trz i z zewn?trz oraz plastikow? obudow? z zewn?trz such? ?ciereczk? lub chusteczk? 4. Za?o?y? nasadk? ochronn? na ustnik. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16628 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.03.2010 Data ostatniego przed?u?enia pozwolenia: 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Opakowanie bezpo?rednie typu blister, wykonane z folii Aluminium/PVC/PVDC, zawiera 21 tabletek powlekanych. Tekturowe pude?ko zawiera 1, 3 lub 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 28 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 84 szt.
...mog? by? dodatkowo opakowane. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16627 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.03.2010 Data ostatniego przed?u?enia pozwolenia: 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20615 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02.10.2012 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
kaps. dojelitowe, twarde; 15 mg, 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 30 mg, 28 szt.
...po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na opakowaniu. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blistry z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pude?ku Zalanzo 15 mg: 28 szt. Zalanzo 30 mg: 28 szt. 10 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zaj?czka 9 01-518 Warszawa...