inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 1 wor. 100 ml
...w p?ynie Ringera. Niezgodno?ci, patrz punkt 6.2. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaprojects S.A., Santa Eul_lia 240-242, 08902-L?Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Pozwolenie nr: 17355 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Ka?dy niewykorzystany produkt lub zu?yty materia? medyczny nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaprojects S.A, Santa Eulalia 240-242, 08902 L?Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Hiszpania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14642 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Ka?dy niewykorzystany produkt lub zu?yty materia? medyczny nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaprojects S.A, Santa Eulalia 240-242, 08902 L?Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Hiszpania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14642 30 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Ka?dy niewykorzystany produkt lub zu?yty materia? medyczny nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaprojects S.A, Santa Eulalia 240-242, 08902 L?Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Hiszpania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14642 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...