O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; , 20 amp. 10 ml
...od przygotowania roztworu, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów. Zawarto?? pozosta?? w ampu?kach po otwarciu nale?y zniszczy?; nie wolno jej przechowywa? do pó?niejszego wykorzystania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi AB S- 751 74 Uppsala Szwecja Zmiana typ II + typ I nr 20 4 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2718 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; , 10 fiol. 20 ml
...stosowania. Dane dotycz?ce stabilno?ci i zgodno?ci farmaceutycznej z produktami leczniczymi stosowanymi do ?ywienia pozajelitowego s? dost?pne na ?yczenie u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2717 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
inf. [roztw.]; , 4 wor. 1500 ml inf. [roztw.]; , 4 wor. 2000 ml inf. [roztw.]; , 6 wor. 1000 ml
...takie jak t?uszcze, dodatkowe roztwory zawieraj?ce elektrolity, mikroelementy i witaminy. Nale?y zwróci? uwag? na dobre wymieszanie oraz, w szczególno?ci, na zgodno?? farmaceutyczn?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Niemcy DE/H/0418/001/IB/114 8 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11867 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inf. [roztw.]; , 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 250 ml
...podawa? pacjentowi tak?e niezb?dne kwasy t?uszczowe, witaminy i pierwiastki ?ladowe. Dane dotycz?ce zgodno?ci farmaceutycznej s? dost?pne na ?yczenie u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H. Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4794 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
rozp. do sporz. leków parenteralnych; , 50 amp. 10 ml
...ampu?k? ze strzykawk? typu Luer lub Luer-Lock jak pokazano na rysunku (4). Nie ma konieczno?ci u?ywania ig?y. Stosowa? zawsze po rozcie?czeniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16015 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 25 mg
...obj?to?ci oko?o 500 ml. Bendamustine Kabi nale?y rozcie?cza? 0,9% roztworem NaCl, a nie jakimkolwiek innym roztworem do wstrzykiwa?. 3. Podanie Roztwór nale?y podawa? w infuzji do?ylnej przez 30-60 minut. Wy??cznie do jednorazowego u?ycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18282 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Capecitabine Fresenius Kabi, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Fresenius Kabi, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Capecitabine Fresenius Kabi, 150 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 12 mg laktozy jednowodnej (tabletka 150 mg). Capecitabine Fresenius Kabi, 500 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza...
Cefepime | ATC: J 01 DE 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 20 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. 20 ml
...002/IA/008/G 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cefepime Kabi, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? lub infuzji Pozwolenie nr 18483 Cefepime Kabi, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? lub infuzji Pozwolenie nr 18484...
inf. [roztw.]; 100 mg/50 ml, 1 wor. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/100 ml, 1 wor. 100 ml inf. [roztw.]; 400 mg/200 ml, 1 wor. 200 ml
...ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H. Niemcy NL/H/0695/001-003/IB/016/G 20 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji: 12931 Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji: 12932 Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...Pozosta?o?ci produktów leczniczych jak równie? wszystkie materia?y u?yte do rozcie?czenia i podania musz? zosta? zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi odpadów niebezpiecznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 4 ml inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 6 ml
...40 minut Clindamycin Kabi mo?na rozcie?czy? w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami lub 5% roztworze glukozy. Podanie domi??niowe jest wskazane, je?li podanie do?ylne nie jest mo?liwe z jakiejkolwiek przyczyny. Do jednorazowego u?ycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z...
inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...nieprzepuszczalnym pojemniku, po czym spali? w temperaturze 1100°C. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 250 ml
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 500 ml
inj. do?. [roztw. aminokwasów]; 200 mg/ ml, 1 but. 50 ml
...zniszczy?. Dipeptiven podaje si? z roztworem no?nikowym. Szczegó?owe informacje, patrz punkt 4.2. Rerejestracja 2012+zmiana typu II SmPC 11-391 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H. Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7330 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...porady lekarskiej. _ Nale?y zawsze umy? r?ce po zdj?ciu r?kawiczek. Usuwanie Niezu?yty produkt leczniczy oraz wszystkie odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16728 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 100 ml
...posiada widocznych cz?stek. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. UK/H/1554/IB/002 19 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18251 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf./inj. [roztw.]; 0,1 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...dekstrozy 25 mg/ml (2,5%) (10, 20, 50 ml produktu leczniczego Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml w 500 ml roztworu). Zgodno?? flumazenilu z innymi roztworami do wstrzykiwa? nie zosta?a ustalona. Roztwory do infuzji do?ylnej nale?y usun?? po 24 godzinach. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H. Niemcy 8. NUMER...
inj. [roztw.]; 20 mg/2 ml, 50 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 20 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml
...jest do jednorazowego stosowania, niewykorzystany roztwór nale?y usun??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zmiana_podmiotu_odpowiedzialnego 14 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14348 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inf. [roztw.]; , 15 wor. 500 ml
...opakowanie, które jest uszkodzone lub z którego pobrano cz??? p?ynu. W ?adnym wypadku nie wolno ponownie u?y? reszty roztworu pozosta?ej po infuzji. 5 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi France 5, place du Marivel 92316 S_vres Cedex Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12422 9. DATA...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 100 ml
...Po zako?czeniu infuzji zdj?? worek ze stojaka i od??czy? zestaw do infuzji. Uwaga: Porty s? ja?owe, nie wymagaj? dezynfekcji przed pierwszym u?yciem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2314 R/2499 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Dextrose | ATC: B 05 BA 03
inf. do?. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fl. 250 ml
...Po zako?czeniu infuzji zdj?? worek ze stojaka i od??czy? zestaw do infuzji. Uwaga: Porty s? ja?owe, nie wymagaj? dezynfekcji przed pierwszym u?yciem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2313 R/3400 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [roztw.]; (25 mg+ 4,5 mg)/ml, 1 poj. 500 ml
inf. [roztw.]; (33,3 mg+ 3 mg)/ml, 1 poj. 100 ml
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GLUCOSUM 5% ET NATRIUM CHLORATUM 0,9% 2:1 FRESENIUS, (33,3 mg + 3,0 mg)/ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD ILO?CIOWY I JAKO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera glukoz? (Glucosum) w ilo?ci odpowiadaj?cej 33,3 mg glukozy bezwodnej (Glucosum anhydricum) i 3...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 216 m/ml, 10 fiol. 20 ml
...zniszczy?, nie wolno jej przechowywa? do dalszego stosowania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9719 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg+ 500 mg, 10 fiol.
...?ó?tego) nie wp?ywaj? na si?? dzia?ania produktu leczniczego. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17381 UK/H/1334/002/R/001 14 9. DATA WYDANIA...
inf. do?. [emulsja]; 200 mg/ml, 1 but. 100 ml
...roztworami i dodatkami oraz okresów przechowywania sporz?dzonych mieszanin. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2719 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...W razie dostania si? produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji do oczu nale?y dok?adnie przep?uka? je du?? ilo?ci? wody. Nale?y niezw?ocznie skontaktowa? si? z okulist?. Usuwanie pozosta?o?ci leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road...
inf. [konc.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...kontaktu produktu leczniczego Irinotecan Kabi z oczami, dok?adnie przemy? oczy du?? ilo?ci? wody. Niezw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem okulist?. Usuwanie Wszystkie materia?y stosowane do przygotowania, podania lub w inny sposób wchodz?ce w kontakt z irynotekanem, powinny by? usuwane zgodnie ze standardowymi procedurami post?powania dotycz?cymi usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court...