O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...12 do 15 g. Niektórzy pacjenci otrzymywali dawk? ca?kowit? do 30 g, przy maksymalnej dawce dobowej wynosz?cej 1 g. Leczenie nale?y przerwa?...? Ci??kie wyniszczenie ? St??enie bilirubiny w osoczu powy?ej 85 µmol/l ? Ci??a i karmienie piersi? Podczas leczenia 5-fluorouracylem nale?y...cytostatyków. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866...
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...hipoglikemii 1. Nie wstrzykiwa? insuliny. Natychmiast nale?y spo?y? 10 g do 20 g cukru, na przyk?ad glukozy, kostek cukru lub pos?odzonego cukrem...273 2222 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900...Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Eli Lilly România S.R.L. Tel: +385 1 2350 999 Tel: + 40 21 4023000 Ireland...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +39 02 00 63 27 10 Puh/Tel: +46 854 528 660 ?????? Sverige Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Otsuka Pharma Scandinavia...nale?y obj?? ?cis?? kontrol? pacjenta i obserwowa? go do czasu poprawy jego stanu. Aktywowany w?giel (50 g), podany w godzin? po za?yciu arypiprazolu, obni?a Cmax leku o oko?o 13 41 %, a AUC...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...si? podawanie p?ynów w ilo?ci nie mniejszej ni? 1 litr/1 g podanego acyklowiru na dob?. Acyklowir podawany we wlewie do?ylnym mo?e...i 500 mg/m 2 pc. Obj?to?? dystrybucji wynosi 0,8 l/kg. St??enia acyklowiru w p?ynie mózgowo-rdzeniowym si?gaj? 50% st??e?...jego up?ywie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acnelec, 1 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l g kremu zawiera l mg adapalenu (Adapalenum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: metylu parahydroksybenzoesan...g kremu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 op. 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acnelec, 1 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l g ?elu zawiera l mg adapalenu (Adapalenum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: metylu parahydroksybenzoesan...g ?elu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...o. Sími: +354 550 3300 Tel: +421 2 3255 3800 Italia Suomi/Finland Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Actavis Oy Tel: +39 0296392601 Puh/Tel: +358 (0)9 348 233 ??????...potasu i hipokaliemi? (np. inne diuretyki kaliuretyczne, ?rodki przeczyszczaj?ce, kortykosteroidy, ACTH, amfoterycyna, karbenoksolon, sól sodowa penicyliny G, kwas salicylowy i jego pochodne) Je?eli istnieje konieczno?? stosowania tych substancji jednocze?nie z produktem zawieraj?cym...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...l) lub ze skurczowym ci?nieniem krwi < 90 mmHg, przyjmuj?cy du?e dawki leków rozszerzaj?cych naczynia, ze st??eniem kreatyniny w surowicy > 150 µmol/l...w?trobowych, zwi?kszenie st??enia bilirubiny we krwi. U pacjentów z wrodzonym niedoborem G- 6-PDH, zg?aszano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej. Zaka?enia i zara?enia...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...l) lub ze skurczowym ci?nieniem krwi < 90 mmHg, przyjmuj?cy du?e dawki leków rozszerzaj?cych naczynia, ze st??eniem kreatyniny w surowicy > 150 µmol/l...w?trobowych, zwi?kszenie st??enia bilirubiny we krwi. U pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6- PDH, zg?aszano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej. Zaka?enia i zara?enia...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00...
inj. [roztw.]; 200 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...4 Wyrównywanie zaburze? elektrolitowych: Hiperkaliemia. St??enie potasu powy?ej 6,5 mmol/l mo?e by? niebezpieczne! Post?powanie 1. Sód W sytuacjach nag?ych poda?...w osoczu. Podawany roztwór powinien zawiera? 1 jednostk? insuliny na 3 g glukozy. Nale?y poda? 250 ml 40% roztworu glukozy z dodatkiem...roztwór. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Riemser Pharma GmbH, An der Wiek 7, 17493 Greifswald - Insel Riems, Niemcy...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Ver.5/ July 2004 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALEXAN ® , 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY...dawkami W leczeniu du?ymi dawkami stosuje si? zwykle 1 do 3 g cytarabiny/m 2 pc. we wlewie do?ylnym trwaj?cym od 1...wy?ej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
Ver.5/ July 2004 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALEXAN ® , 50 mg/ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY...dawkami W leczeniu du?ymi dawkami stosuje si? zwykle 1 do 3 g cytarabiny/m 2 pc. we wlewie do?ylnym trwaj?cym od 1...wy?ej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
...w tekturowym pude?ku 40 g 75 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s...nie mo?na wykluczy? ryzyka hiperaluminemii i hipofosfatemii. 4.9. Przedawkowanie Brak danych. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.l. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki o dzia?aniu ?ci?gaj?cym, stosowane miejscowo, numer kodu ATC: nie nadano...
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...opakowania 0,5 g saszetka z folii aluminiowej. 12 saszetek w tekturowym pude?ku. 5 g, 10 g lub 15 g aluminiowa tuba...podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32...PT@gsk.com France România Laboratoire GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 Tel: + 4021...
tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...doustne lub przez sond? ?o??dkow? w?gla aktywowanego w ilo?ci 20-30 g co 4-6 godzin. Nale?y prowadzi? leczenie objawowe w zale?no?ci...pierwszego przej?cia" przez w?trob?. Dystrybucja Wspó?czynnik dystrybucji amitryptyliny wynosi oko?o 15 l/kg. W oko?o 92-95% wi??e si? z bia?kami surowicy...szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00...
tabl. powl.; 25 mg, 60 szt.
...doustne lub przez sond? ?o??dkow? w?gla aktywowanego w ilo?ci 20-30 g co 4-6 godzin. Nale?y prowadzi? leczenie objawowe w zale?no?ci...pierwszego przej?cia" przez w?trob?. Dystrybucja Wspó?czynnik dystrybucji amitryptyliny wynosi oko?o 15 l/kg. W oko?o 92-95% wi??e si? z bia?kami surowicy...szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00...
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol.
...3,5 g, ?redni czas trwania leczenia wynosil 16 dni. Oko?o 10% dotychczas leczonych pacjentów otrzyma?o dawk? 13,0 g produktu leczniczego...mg/kg mc. wynosi?y odpowiednio: Vss 2,25 l/kg mc., Cl, 0,0855 l/godz/kg mc., Tm 22,1 godz...z cz??ciowo zu?ytym roztworem nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Torrex Chiesi Pharma GmbH Gonzagagassc 16/16, A 1010 Wiede?, Austria - tel: +43...
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 10 fiol.
...3,5 g, ?redni czas trwania leczenia wynosi? 16 dni. Oko?o 10% dotychczas leczonych pacjentów otrzyma?o dawk? 13,0 g produktu leczniczego...mc. wano?ci te wynosi?y odpowiednio: Vss 3,61 l/kg mc., Cl. 0,116 l/godL/kg - mc. - i T1,; 27,2...z cz??ciowo zu?ytym roztworem nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Torrex Chiesi Pharma GmbH Gonzagagasse 16/16, A 1010 Wiede?, Austria - teI:+431407...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...4@ Zaburzenia nastroju 597l1_9,3%) 554ll_7,9?} Zm?czenie/os?abienie 575 18,6%} 544 l g g 17,6%} Nudno?ci i wymioty 393 (12,7%} 3 84 (12,4%} Z?amania 315...leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lek Pharmaceuticals d.d. Verov?kova 5 7 SI-1526 Ljubljana, S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA...
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
...spadek st??enia hemoglobiny ? 4 g/dl bez wyra?nego ?ród?a krwawienia; spadek st??enia hemoglobiny ? 3 g/dl z wyra?nym ?ród?em krwawienia...p?ynu pozakomórkowego. Obj?to?? dystrybucji biwalirudyny w stanie stacjonarnym wynosi 0,1 l/kg masy cia?a. Biwalirudyna nie wi??e si? z bia?kami osocza...ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii. Hälsa Pharma GmbH, Nikolaus Dürkopp-Str. 4A, 33602 Bielefeld, Niemcy B. WARUNKI...
tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 50 szt.
...i ?ó?taczk?. W ka?dym przypadku przyj?cia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub wi?cej trzeba sprowokowa? wymioty, je?li od za?ycia nie up?yn??o...podobne do st??e? w surowicy. Obj?to?? dystrybucji (0,4-0,6 l/kg mc.). Pocz?tek dzia?ania obserwuje si? po 15-45 min...produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o. o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...Obj?to?? dystrybucji dla pierwszej z nich wynosi 13 l, a dla drugiej ? 22 l, podczas gdy okres pó?trwania wynosi odpowiednio 13...hipoglikemii? 1. Nie wstrzykiwa? insuliny. Natychmiast nale?y spo?y? 10 g do 20 g cukru, na przyk?ad glukozy, kostek cukru lub pos?odzonego napoju...1 560 48 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
...w st??eniach od poziomu prawid?owego (<5,18 mmol/l) do wysokiego (?6,22 mmol/l) wynosi?a 2,5% dla arypiprazolu i 2...i obserwowa? go do czasu poprawy jego stanu. Aktywny w?giel (50 g), podany w godzin? po za?yciu arypiprazolu, obni?a Cmax leku o...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...w st??eniach od poziomu prawid?owego (<5,18 mmol/l) do wysokiego (?6,22 mmol/l) wynosi?a 2,5% dla arypiprazolu i 2...i obserwowa? go do czasu poprawy jego stanu. Aktywny w?giel (50 g), podany w ci?gu godziny od za?ycia arypiprazolu, obni?a C leku...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aricogan 5 mg pozwolenie numer: 23035 Aricogan 10 mg pozwolenie numer: 23036 Aricogan 15 mg pozwolenie numer...
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...stosowania Aripiprazole +pharma jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros?ych i u m?odzie?y w wieku 15 lat i starszej. Aripiprazole +pharma jest...st??eniach od poziomu prawid?owego (< 5,18 mmol/l) do wysokiego (? 6,22 mmol/l) wynosi?a 2,5% dla arypiprazolu i 2...i obserwowa? go do czasu poprawy jego stanu. Aktywowany w?giel (50 g), podany w godzin? po za?yciu arypiprazolu, obni?a Cmax leku o...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...Tel: +43 1 416 2418 Espańa Polska Mylan Pharmaceuticals, S.L Mylan Sp. z.o.o. Tel: + 34 93 37 86 400 Tel: + 48 22 546 64 00 France Portugal Mylan S.A.S Mylan, Lda. Tel: +33 4 37 25 75 00 Tel: + 351 21 412 72 26 Hrvatska România Generics [UK] Ltd A&G Med Trading SRL Tel: +44 1707 853000 Tel...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...za zwolnienie serii Lek Pharmaceuticals d.d. Verov?kova 57 1526 Ljubljana S?owenia Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Polska S.C. Sandoz, S.R.L. Str. Livezeni nr...nale?y obj?? ?cis?? kontrol? pacjenta i obserwowa? go do czasu poprawy jego stanu. Aktywowany w?giel (50 g), podany w godzin? po za?yciu arypiprazolu, obni?a C leku o oko?o max 41%, a AUC...