O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub 2. po co najmniej dwóch wcze?niejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie...obserwacji od podania pierwszej dawki wynosi?a 22,6 miesi?ca). Oceny badaczy generalnie by?y zgodne z niezale?nym przegl?dem bada? obrazowych. Spo?ród leczonych pacjentów...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Piramal Healthcare UK Ltd. Earls Road, Grangemouth Stirlingshire, Szkocja FK3 8XG Wielka...
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...2488911 Deutschland Norge Baxter Deutschland GmbH Baxter AS Tel: +49 89 31 701-0 Tlf: +47 22 58 4800 Eesti Österreich OÜ Baxter Estonia Baxter Healthcare GmbH Tel.: +372 6 515 120...VIII, przy czym ryzyko jest najwy?sze podczas pierwszych 20 dni ekspozycji, oraz od innych czynników 4 genetycznych i ?rodowiskowych. W rzadkich przypadkach, inhibitory mog? wytworzy? si? po pierwszych 100 dniach ekspozycji. U...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49...królików dzia?anie toksyczne na embriony objawia?o si? zwi?kszeniem pó?nych resorpcji. W badaniach genotoksyczno?ci spe?niaj?cych kryteria zako?czenia bada? w zwi?zku z genotoksyczno?ci? nie zaobserwowano dzia?ania klastogennego i mutagennego. Podawanie ewerolimusu myszom i szczurom...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...nie powinno by? kontynuowane. Zaburzenia po?ykania Notowano przypadki zaburze? po?ykania i aspiracji u pacjentów przyjmuj?cych kwetiapin?. Dlatego naley zachowa? ostrono?? u pacjentów...bezpiecze?stwie W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie? znaczenie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...w?troby ?ó?ciowych ?ó?taczka Zwi?kszona aktywno?? aminotransferazy alaninowej (AlAT) Zwi?kszenie aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) Zwi?kszenie gammaglutamylotransferazy (GGTP) Zwi?kszenie aktywno?ci fosfatazy alkalicznej Zaburzenia skóry Wysypka...Wyniki przeprowadzonych w pe?nym zakresie standardowych bada? genotoksyczno?ci wskazuj?, ?e arypiprazol nie ma w?a?ciwo?ci genotoksycznych. Arypiprazol nie zaburza? p?odno?ci w badaniach toksycznego...Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania Wytwórca Accord Healthcare Limited Sage...
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...dobowej 40 mg leku Astrium przyjmowanej bez wchodz?cych w interakcje produktów leczniczych, na przyk?ad dawka leku Astrium 20 mg z gemfibrozylem (zwi?kszenie 1,9-krotne) oraz dawka leku Astrium 10 mg przy...stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...swoistego enzymu w?trobowego (gamma-GT) Niezbyt cz?sto: zwi?kszona aktywno?? transaminazy asparaginianowej (AST) w osoczu 3 6 Rzadko: ?ó?taczka , zapalenie w?troby Zaburzenia skóry...bezpiecze?stwie W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie? znaczenie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...aktywno?ci zapalenie ?ó?ciowych aminotransferazy aminotransferazy w?troby alaninowej (ALT) w asparaginianowej surowicy 3 (AST) w Zwi?kszenie surowicy 3 aktywno?ci GGT w surowicy 3...przeprowadzonych in vivo oraz in vitro badaniach dotycz?cych oceny genotoksyczno?ci nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie?...usuwania. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt.
...swoistego enzymu w?trobowego (gamma-GT) Niezbyt cz?sto: zwi?kszona aktywno?? transaminazy asparaginianowej (AST) w osoczu 3 6 Rzadko: ?ó?taczka , zapalenie w?troby Zaburzenia skóry...bezpiecze?stwie W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie? znaczenie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1...
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...4). ? Choroby dróg oddechowych z nadreaktywno?ci?, w tym astma oskrzelowa lub astma oskrzelowa w wywiadzie lub ci??ka obturacyjna choroba p?uc. ?...wynikaj?ce z konwencjonalnych bada? farmakologicznych dotycz?cych bezpiecze?stwa, toksyczno?ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno?ci i rakotwórczo?ci, nie ujawniaj? wyst?powania szczególnego zagro?enia dla cz?owieka podczas...775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16...
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...drogach oddechowych, przekrwienie zatok, nie?yt nosa, kaszel, sucho?? nosa Cz?sto?? nieznana: astma Zaburzenia ?o??dka i jelit Cz?sto: zaburzenia smaku Niezbyt cz?sto: zapalenie...konwencjonalnych bada? farmakologicznych dotycz?cych 9 bezpiecze?stwa, bada? toksyczno?ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno?ci i potencjalnego dzia?ania rakotwórczego nie ujawniaj? ?adnego szczególnego zagro?enie dla...775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...1-487 4100 Malta Alfred Gera & Sons Ltd Tel. +356-21 44 62 05 Nederland Bayer B.V. Tel. +31-(0)297-28 06 66 Norge Bayer AS Tlf: +47-24 11...Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Wiede?, Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street, Emeryville, CA 94608, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...szczególn? ostro?no?ci? w przypadku: - skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, choroby obturacyjne dróg oddechowych) - u pacjentów z astm? oskrzelowa lub z innymi przebiegaj?cymi objawowo...wyniki konwencjonalnych bada? farmakologicznych dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania, toksyczno?ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno?ci lub potencjalnego dzia?ania rakotwórczego nie ujawniaj? szczególnego zagro?enia dla ludzi...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 3,5 mg, 1 fiol.
...Rzadko aplazja, wady rozwojowe ?o??dka i jelit, rybia ?uska choroby rodzinne i genetyczne Zaburzenia ogólne Bardzo cz?sto gor?czka*, zm?czenie, astenia i stany w miejscu Cz?sto obrz?ki (w tym obwodowe), dreszcze, ból*, z?e...aluminiowym uszczelnieniem i czerwonym zamkni?ciem. Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania Wytwórca Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North...
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL Tel: 1800 633 363 (toll free) Pfizer, podru?nica za svetovanje s...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Wielka Brytania Wytwórca Accord Healthcare Limited, Sage...wyst?pieniu odwodnienia albo je korygowa?, je?li wyst?pi. U pacjentów z jad?owstr?tem, asteni?, nudno?ciami, wymiotami lub biegunk? odwodnienie mo?e wyst?pi? w szybkim tempie...in vitro wobec bakterii (test Amesa) lub komórek ssaków (test mutacji genu chomika chi?skiego V79/HPRT). Jednak, podobnie do innych analogów nukleozydowych...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml
...lub zachodz? w ci?? podczas leczenia, naley zapewni? konsultacje genetyczne. Karboplatyna wykazuje w?a?ciwo?ci genotoksyczne. Zaleca si?, aby m?czy?ni leczeni karboplatyn? nie planowali...z prawid?owymi warto?ciami wyj?ciowymi. Aktywno?? fosfatazy alkalicznej jest cz??ciej zwi?kszona, ni AspAT, AlAT i st?enia bilirubiny ca?kowitej. Wi?kszo?? tych nieprawid?owo?ci cofa si?...odpowietrznikiem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka...
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...S ViiV Healthcare BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6986060 dk-info@gsk.com contact-nl@viivhealthcare.com Deutschland Norge ViiV Healthcare GmbH GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49...CELSENTRI wykorzystywano test Monogram Trofile (patrz punkt 4.4 i 5.1). Inne testy fenotypowe i genotypowe podlegaj? obecnie ocenie. Tropizm wirusów nie mo?e by? bezpiecznie okre?lany na podstawie historii dotychczasowego leczenia...
Varenicline tartrate | ATC: N 07 BA 03
tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 25 szt. (11+14) tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 53 szt. (11+42) tabl. powl.; 1 mg, 112 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 56 szt.
...Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Norge AS Tel: +372 666 7500 Tlf: +47 67 52 61 00 ?????? Österreich PFIZER ????? ?.?., Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. ???.: +30...L. Tel: + 385 1 3908 777 Tel: +40 (0)21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za Tel: 1800 633 363 (toll free) svetovanje s...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...S ViiV Healthcare BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6986060 dk-info@gsk.com contact-nl@viivhealthcare.com Deutschland Norge ViiV Healthcare GmbH GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49...reprezentatywn? dla badanych grup leków. Leki wed?ug grupy Interakcja Zalecenia dotycz?ce terapeutycznej Zmiana ?rednich jednoczesnego podawania geometrycznych (%) (Mo?liwy mechanizm) PRZECIWRETROWIRUSOWE PRODUKTY LECZNICZE Dydanozyna/Lamiwudyna Nie ma bada? interakcji Nie ma konieczno?ci leków...
Entacapone | ATC: N 04 BX 02
tabl. powl.; 200 mg, 100 szt. tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...si? dokonanie oceny prowadzonego leczenia. 4 U pacjentów z post?puj?c? anoreksj?, asteni? i zmniejszeniem masy cia?a w stosunkowo krótkim czasie, nale?y rozwa?y?...z konwencjonalnych bada? farmakologicznych dotycz?cych bezpiecze?stwa, bada? toksyczno?ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno?ci oraz potencjalnego dzia?ania rakotwórczego nie ujawniaj? ?adnego szczególnego zagro?enie dla...775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16...
Secukinumab | ATC: L 04 AC 10
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 150 mg, 1 wstrzyk. inj. [roztw.]; 150 mg, 2 amp.-strzyk.
...zapalenie stawów kr?gos?upa (AS) Produkt leczniczy Cosentyx oceniano w dwóch badaniach kontrolowanych placebo dotycz?cych zesztywniaj?cego zapalenia stawów kr?gos?upa (AS), w których uczestniczy?o...TRANSFIGURE, 198 pacjentów), jak i ?uszczycy plackowatej d?oni i stóp (badanie GESTURE, 205 pacjentów). W badaniu TRANSFIGURE, sekukinumab mia? przewag? nad placebo...775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16...
inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
...u których wyst?pi?o zwi?kszenie aktywno?ci aminotransferaz alaninowej i (lub) asparaginowej (AlAT i (lub) AspAT) w surowicy krwi powy?ej 1,5- krotnej warto?ci...raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazuj? nadekspresj? genu HER2 i którzy wcze?niej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1...
tabl. powl.; 10 mg, 84 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...cholinomimetyczne nale?y zachowa? ostro?no?? w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astm? lub obturacyjn? chorob? p?uc w wywiadzie. Nale?y unika? podawania leku...te?cie mikroj?derkowym in vivo u myszy nie obserwowano dzia?a? klastogennych ani genotoksycznych. W d?ugoterminowych badaniach rakotwórczo?ci nie stwierdzono dzia?ania onkogennego u szczurów...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...w?troby z zastosowaniem standardowych testów, takich jak badanie aktywno?ci aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), alkalicznej fosfatazy, st??enia bilirubiny, a tak?e czynno?ci...przekracza? dawki skumulowanej 400 mg/m_. Niep?odno?? Doksorubicyna mo?e wykazywa? dzia?anie genotoksyczne. Podczas okresu przyjmowania leku, doksorubicyna mo?e powodowa? bezp?odno??. U kobiet...?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex , HA14HF...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...w?troby z zastosowaniem standardowych testów, takich jak badanie aktywno?ci aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), alkalicznej fosfatazy, st?enia bilirubiny, a take czynno?ci...przekracza? dawki skumulowanej 400 mg/m_. Niep?odno?? Doksorubicyna moe wykazywa? dzia?anie genotoksyczne. Podczas okresu przyjmowania leku, doksorubicyna moe powodowa? bezp?odno??. U kobiet...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA14HF...
Parecoxib | ATC: M 01 AH 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 20 mg, 1 fiol. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA Wielka Brytania lub Pfizer Manufacturing Belgium NV...
Anidulafungin | ATC: J 02 AX 06
inf. [prosz.+ rozp.]; 100 mg, 1 fiol.+ 1 fiol.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0) 30 550055-51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0)21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podru?nica za svetovanje s podro?ja Tel: 1800 633 363 (toll...
Etanercept | ATC: L 04 AB 01
inj. [roztw.]; 50 mg, 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem) inj. [roztw.]; 50 mg, 4 wstrzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem)
...?????????? ????, ???? ???????? Pfizer AS Te?: +359 2 970 4333 Tlf: +47 67 526 100 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372...0) 1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za Tel: +1800 633 363 (toll free) svetovanje s...
Etanercept | ATC: L 04 AA 11
inj. [prosz.+ rozp.]; 10 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.) inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyl.+ 4 ig?y+ 8 gaz.) inj. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk.
...?????????? ????, ???? ???????? Pfizer AS Te?: +359 2 970 4333 Tlf: +47 67 526 100 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372...1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 365 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za Tel: +1800 633 363 (toll free) svetovanje s...