inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub 2. po co najmniej dwóch wcze?niejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie...obserwacji od podania pierwszej dawki wynosi?a 22,6 miesi?ca). Oceny badaczy generalnie by?y zgodne z niezale?nym przegl?dem bada? obrazowych. Spo?ród leczonych pacjentów...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Piramal Healthcare UK Ltd. Earls Road, Grangemouth Stirlingshire, Szkocja FK3 8XG Wielka...
AdvateRx-z
Octocog alpha | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 1 500 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 250 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 2 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 3 000 j.m., 1 zest. inj. [prosz.+ rozp.]; 500 j.m., 1 zest.
...2488911 Deutschland Norge Baxter Deutschland GmbH Baxter AS Tel: +49 89 31 701-0 Tlf: +47 22 58 4800 Eesti Österreich OÜ Baxter Estonia Baxter Healthcare GmbH Tel.: +372 6 515 120...VIII, przy czym ryzyko jest najwy?sze podczas pierwszych 20 dni ekspozycji, oraz od innych czynników 4 genetycznych i ?rodowiskowych. W rzadkich przypadkach, inhibitory mog? wytworzy? si? po pierwszych 100 dniach ekspozycji. U...
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49...królików dzia?anie toksyczne na embriony objawia?o si? zwi?kszeniem pó?nych resorpcji. W badaniach genotoksyczno?ci spe?niaj?cych kryteria zako?czenia bada? w zwi?zku z genotoksyczno?ci? nie zaobserwowano dzia?ania klastogennego i mutagennego. Podawanie ewerolimusu myszom i szczurom...
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...dobowej 40 mg leku Astrium przyjmowanej bez wchodz?cych w interakcje produktów leczniczych, na przyk?ad dawka leku Astrium 20 mg z gemfibrozylem (zwi?kszenie 1,9-krotne) oraz dawka leku Astrium 10 mg przy...stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...swoistego enzymu w?trobowego (gamma-GT) Niezbyt cz?sto: zwi?kszona aktywno?? transaminazy asparaginianowej (AST) w osoczu 3 6 Rzadko: ?ó?taczka , zapalenie w?troby Zaburzenia skóry...bezpiecze?stwie W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie? znaczenie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...aktywno?ci zapalenie ?ó?ciowych aminotransferazy aminotransferazy w?troby alaninowej (ALT) w asparaginianowej surowicy 3 (AST) w Zwi?kszenie surowicy 3 aktywno?ci GGT w surowicy 3...przeprowadzonych in vivo oraz in vitro badaniach dotycz?cych oceny genotoksyczno?ci nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie?...usuwania. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt.
...swoistego enzymu w?trobowego (gamma-GT) Niezbyt cz?sto: zwi?kszona aktywno?? transaminazy asparaginianowej (AST) w osoczu 3 6 Rzadko: ?ó?taczka , zapalenie w?troby Zaburzenia skóry...bezpiecze?stwie W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego dzia?ania kwetiapiny. U zwierz?t laboratoryjnych po dawkach mog?cych mie? znaczenie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...1-487 4100 Malta Alfred Gera & Sons Ltd Tel. +356-21 44 62 05 Nederland Bayer B.V. Tel. +31-(0)297-28 06 66 Norge Bayer AS Tlf: +47-24 11...Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Wiede?, Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street, Emeryville, CA 94608, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...szczególn? ostro?no?ci? w przypadku: - skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, choroby obturacyjne dróg oddechowych) - u pacjentów z astm? oskrzelowa lub z innymi przebiegaj?cymi objawowo...wyniki konwencjonalnych bada? farmakologicznych dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania, toksyczno?ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno?ci lub potencjalnego dzia?ania rakotwórczego nie ujawniaj? szczególnego zagro?enia dla ludzi...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF...
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL Tel: 1800 633 363 (toll free) Pfizer, podru?nica za svetovanje s...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Wielka Brytania Wytwórca Accord Healthcare Limited, Sage...wyst?pieniu odwodnienia albo je korygowa?, je?li wyst?pi. U pacjentów z jad?owstr?tem, asteni?, nudno?ciami, wymiotami lub biegunk? odwodnienie mo?e wyst?pi? w szybkim tempie...in vitro wobec bakterii (test Amesa) lub komórek ssaków (test mutacji genu chomika chi?skiego V79/HPRT). Jednak, podobnie do innych analogów nukleozydowych...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml
...lub zachodz? w ci?? podczas leczenia, naley zapewni? konsultacje genetyczne. Karboplatyna wykazuje w?a?ciwo?ci genotoksyczne. Zaleca si?, aby m?czy?ni leczeni karboplatyn? nie planowali...z prawid?owymi warto?ciami wyj?ciowymi. Aktywno?? fosfatazy alkalicznej jest cz??ciej zwi?kszona, ni AspAT, AlAT i st?enia bilirubiny ca?kowitej. Wi?kszo?? tych nieprawid?owo?ci cofa si?...odpowietrznikiem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka...
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...S ViiV Healthcare BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6986060 dk-info@gsk.com contact-nl@viivhealthcare.com Deutschland Norge ViiV Healthcare GmbH GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49...CELSENTRI wykorzystywano test Monogram Trofile (patrz punkt 4.4 i 5.1). Inne testy fenotypowe i genotypowe podlegaj? obecnie ocenie. Tropizm wirusów nie mo?e by? bezpiecznie okre?lany na podstawie historii dotychczasowego leczenia...
Influenza vaccine | ATC: J 07 BB 01
inj. [zaw.]; 7,5 µg/0,5 ml, 20 fiol.
...30 2488911 Deutschland Norge Baxter Deutschland GmbH Baxter AS Tel: + 49 89 31701-0 Tlf: + 47 22 58 4800 Eesti Österreich AS Oriola Baxter Healthcare GmbH Tel.: + 372 6 515 100 Tel...pocz?tkowa by?a ujemna lub wzrost o 50% obszaru SRH, je?li warto?? pocz?tkowa > 4 mm˛ *** wzrost ?redniej geometrycznej Wska?nik pacjentów po szczepieniu z mianem przeciwcia? neutralizuj?cych ? 40, wska?nik serokonwersji i wspó?czynnik serokonwersji...
Varenicline tartrate | ATC: N 07 BA 03
tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 25 szt. (11+14) tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 53 szt. (11+42) tabl. powl.; 1 mg, 112 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 56 szt.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055-51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0)21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za svetovanje s podro?ja farmacevtske dejavnosti, Tel: 1800 633...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...S ViiV Healthcare BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6986060 dk-info@gsk.com contact-nl@viivhealthcare.com Deutschland Norge ViiV Healthcare GmbH GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49...reprezentatywn? dla badanych grup leków. Leki wed?ug grupy Interakcja Zalecenia dotycz?ce terapeutycznej Zmiana ?rednich jednoczesnego podawania geometrycznych (%) (Mo?liwy mechanizm) PRZECIWRETROWIRUSOWE PRODUKTY LECZNICZE Dydanozyna/Lamiwudyna Nie ma bada? interakcji Nie ma konieczno?ci leków...
inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
...u których wyst?pi?o zwi?kszenie aktywno?ci aminotransferaz alaninowej i (lub) asparaginowej (AlAT i (lub) AspAT) w surowicy krwi powy?ej 1,5- krotnej warto?ci...raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazuj? nadekspresj? genu HER2 i którzy wcze?niej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1...
tabl. powl.; 10 mg, 84 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...cholinomimetyczne nale?y zachowa? ostro?no?? w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astm? lub obturacyjn? chorob? p?uc w wywiadzie. Nale?y unika? podawania leku...te?cie mikroj?derkowym in vivo u myszy nie obserwowano dzia?a? klastogennych ani genotoksycznych. W d?ugoterminowych badaniach rakotwórczo?ci nie stwierdzono dzia?ania onkogennego u szczurów...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...cholinomimetyczne naley zachowa? ostrono?? w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astm? lub obturacyjn? chorob? p?uc w wywiadzie. Naley unika? podawania leku...te?cie mikroj?drowym in vivo u myszy nie obserwowano dzia?a? klastogennych ani genotoksycznych. W d?ugoterminowych badaniach rakotwórczo?ci nie stwierdzono dzia?ania onkogennego u szczurów...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...w?troby z zastosowaniem standardowych testów, takich jak badanie aktywno?ci aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), alkalicznej fosfatazy, st??enia bilirubiny, a tak?e czynno?ci...przekracza? dawki skumulowanej 400 mg/m_. Niep?odno?? Doksorubicyna mo?e wykazywa? dzia?anie genotoksyczne. Podczas okresu przyjmowania leku, doksorubicyna mo?e powodowa? bezp?odno??. U kobiet...?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex , HA14HF...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...w?troby z zastosowaniem standardowych testów, takich jak badanie aktywno?ci aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), alkalicznej fosfatazy, st?enia bilirubiny, a take czynno?ci...przekracza? dawki skumulowanej 400 mg/m_. Niep?odno?? Doksorubicyna moe wykazywa? dzia?anie genotoksyczne. Podczas okresu przyjmowania leku, doksorubicyna moe powodowa? bezp?odno??. U kobiet...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA14HF...
Parecoxib | ATC: M 01 AH 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 20 mg, 1 fiol. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA Wielka Brytania lub Pfizer Manufacturing Belgium NV...
Anidulafungin | ATC: J 02 AX 06
inf. [prosz.+ rozp.]; 100 mg, 1 fiol.+ 1 fiol.
...Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0) 30 550055-51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel...0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0)21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podru?nica za svetovanje s podro?ja Tel: 1800 633 363 (toll...
Etanercept | ATC: L 04 AB 01
inj. [roztw.]; 50 mg, 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem) inj. [roztw.]; 50 mg, 4 wstrzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem)
...?????????? ????, ???? ???????? Pfizer AS Te?: +359 2 970 4333 Tlf: +47 67 526 100 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372...0) 1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za Tel: +1800 633 363 (toll free) svetovanje s...
Etanercept | ATC: L 04 AA 11
inj. [prosz.+ rozp.]; 10 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.) inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyl.+ 4 ig?y+ 8 gaz.) inj. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk.
...?????????? ????, ???? ???????? Pfizer AS Te?: +359 2 970 4333 Tlf: +47 67 526 100 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372...1 58 07 34 40 Tel: +40 (0) 21 207 28 00 365 Ireland Slovenija Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru?nica za Tel: +1800 633 363 (toll free) svetovanje s...
prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
...Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 35 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49...jako?? ?ycia zwi?zan? ze stanem zdrowia, ocenian? za pomoc? Kwestionariusza Szpitala ?w. Jerzego (SGRQ, ang. St. George?s Respiratory Questionnaire). Analiza danych ??czonych pochodz?cych z bada? rejestracyjnych trwaj?cych 6 i 12 miesi?cy wykaza?a...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...ml > 4 razy wi?ksza od górnej 75% granicy normy *AspAT ? aminotransferaza asparaginianowa Zaburzenia czynno?ci nerek Umiarkowane zaburzenia czynno?ci nerek nie wymagaj?...Patrz punkt 4.5). Zaburzenia uk?adu rozrodczego. Epirubicyna moe mie? dzia?anie genotoksyczne. Zarówno m?czy?ni, jak i kobiety, leczeni epirubicyn?, powinni stosowa? skuteczne...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1...
EpivirRx-z
Lamivudine | ATC: J 05 AF 05
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...S ViiV Healthcare BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6986060 dk-info@gsk.com contact-nl@viivhealthcare.com Deutschland Norge ViiV Healthcare GmbH GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49...aktywnej pochodnej 5?-trójfosforanu lamiwudyny. G?ówny mechanizm jej dzia?ania polega na zablokowaniu budowy ?a?cucha wirusowego materia?u genetycznego poprzez hamowanie odwrotnej transkryptazy wirusa. Trójfosforan hamuje selektywnie replikacj? wirusa HIV-1 i HIV-2...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. 51 Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49...Nie ustalono wielko?ci dawki nie powoduj?cej tych dzia?a?. Wildagliptyna nie wykazywa?a dzia?ania mutagennego w konwencjonalnych badaniach genotoksyczno?ci in vitro i in vivo. Badania wp?ywu na p?odno?? i wczesny rozwój zarodka szczurów nie...
tabl. powl.; 10/160/25 mg, 14 szt. tabl. powl.; 5/160/25 mg, 14 szt.
...Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 153 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49...dzia?a? farmakologicznych. Leczenie skojarzone amlodypin? z walsartanem i hydrochlorotiazydem nie by?o badane w kierunku ewentualnego dzia?ania genotoksycznego lub rakotwórczego z uwagi na brak dowodów na wyst?powanie jakichkolwiek interakcji pomi?dzy tymi substancjami, które...