Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...poni?ej 12 lat. W przypadku ci??kiej niewydolno?ci nerek produkt Dynid nale?y stosowa? ostro?nie (patrz punkt 5.2). Produkt leczniczy zawiera laktoz?. Pacjenci z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmowa? tego produktu leczniczego. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji W badaniach klinicznych, w których desloratadyn? podawano równocze?nie z...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na lewocetyryzyn?, inne pochodne piperazyny lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Produktu leczniczego Lirra nie nale?y stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy- galaktozy. Ci??kie zaburzenia czynno?ci nerek z klirensem kreatyniny mniejszym ni? 10 ml/min. 2 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Nie zaleca si? stosowania...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Tabletki ACC MAX zawieraj? laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 1 tabletka zawiera mniej ni? 0,01WW. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji _ Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz.
...podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa? produktu leczniczego. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 2,717 g sacharozy. 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 0...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
...leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera laktoz?. Nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. _ Preparat zawiera sód, co nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów z os?abion? czynno?ci? nerek i u pacjentów kontroluj?cych zawarto?? sodu w diecie. Informacja dla chorych na...
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
...podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmowa? produktu leczniczego. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 3 g granulatu (1 saszetka) zawieraj? 2,507 g sacharozy. 3 g granulatu (1 saszetka) zawieraj? 0...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg/3 g, 20 sasz. 3 g
...podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmowa? produktu leczniczego. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 2,045 g sacharozy. 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 0...
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt.
...wywo?a? objawy nietolerancji (np. ból g?owy, naczynioruchowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa, ?wi?d). _ Produkt leczniczy zawiera laktoz?. Nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. _ Produkt leczniczy zawiera sód, co nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów z os?abion? czynno?ci? nerek i u pacjentów kontroluj?cych zawarto?? sodu w diecie. Informacja dla chorych...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 100 mg, 20 szt.
...w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Tabletki ACC mini zawieraj? laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 1 tabletka zawiera mniej ni? 0,01WW. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji _ Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
...histaminy i mo?e wywo?a? objawy nietolerancji (np. ból g?owy, naczynioruchowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa, ?wi?d). _ Produkt leczniczy zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa? produktu leczniczego. Informacja dla chorych na cukrzyc?: 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 2,829 g sacharozy. 3 g proszku (1 saszetka) zawieraj? 0...
tabl. mus.; 100 mg, 20 szt.
...np. ból g?owy, naczynioruchowe zapalenie b?ony ?luzowej nosa, ?wi?d). _ Tabletki musuj?ce ACC mini zawieraj? laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. _ Jedna tabletka musuj?ca ACC mini zawiera 80,5 mg sodu, co nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów z os?abion? czynno?ci? nerek i u pacjentów kontroluj?cych zawarto??...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...pacjentów z czynnikami predysponuj?cymi do zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kr?gowego, rozrost gruczo?u krokowego), poniewa? lewocetyryzyna mo?e zwi?ksza? ryzyko zatrzymania moczu. Pacjenci z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmowa? tego leku. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych interakcji lewocetyryzyny (w tym bada? z...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...Odnotowano przypadki wyd?u?onego odst?pu QT podczas stosowania innych leków z grupy fluorochinolonów. Tabletki Abaktal zawieraj? laktoz?. Nie nale?y ich stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leki zoboj?tniaj?ce kwas solny w ?o??dku (zawieraj?ce glin, wap? lub magnez), preparaty ?elaza lub cynku...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
...Arypiprazol i inne przeciwpsychotyczne substancje czynne nale?y stosowa? ostro?nie u pacjentów z ryzykiem wyst?pienia zach?ystowego zapalenia p?uc. Laktoza: ABILIFY tabletki zawieraj? laktoz?. Pacjenci z rzadk?, wrodzon? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wch?aniania glukozy-galaktozy nie powinni stosowa? tego produktu leczniczego. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ze wzgl?du na antagonistyczne dzia?anie na receptor adrenergiczny ? 1...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
...Abrea przyjmowany w za du?ych dawkach mo?e nasila? dzia?anie hipoglikemizuj?ce sulfonylomocznika i insuliny (patrz punkt 4.5). Ten produkt leczniczy zawiera laktoz?. Pacjenci z rzadk? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmowa? tego leku. Produkt Abrea 75 mg zawiera ?ó?cie? pomara?czow? (E 110), która mo?e powodowa? reakcje alergiczne. Produkt Abrea 160 mg zawiera lecytyn? sojow?...
tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 12 szt. tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 4 szt.
...u osób ze zw??eniem od?wiernika, astm? oskrzelow?, przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc. Ze wzgl?du na zawarto?? laktozy preparatu nie nale?y stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. Mimo, ?e u pacjentów z prawid?owym ci?nieniem krwi pseudoefedryna praktycznie nie wykazuje dzia?ania hipertensyjnego, nie nale?y stosowa? preparatu bez porozumienia z lekarzem u pacjentów przyjmuj?cych leki przeciwnadci?nieniowe...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...na naczynia krwiono?ne b?on ?luzowych), leki zmniejszaj?ce apetyt, amfetaminopodobne, leki psychotropowe. Ze wzgl?du na zawarto?? sacharozy w produkcie leczniczym pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa? tego produktu. Preparat zawiera substancje pomocnicze biologicznie czynne. Obecno?? ?ó?cieni pomara?czowej (E110) mo?e powodowa? reakcje alergiczne. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i...
Zafirlukast | ATC: R 03 DC 01
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...nie powinni ponownie stosowa? produktu. Produkt zawiera 45 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce, dlatego nie nale_y go stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkt Accolate mo_e by? stosowany jednocze?nie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy i...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...zastosowa? inne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6). Laktoza Produkt Accupro zawiera laktoz?, dlatego nie nale?y go stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Tetracyklina i inne produkty lecznicze wchodz?ce w interakcj? z magnezem Poniewa? w sk?adzie produktu Accupro...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...ich spo?ywania w nadmiernej ilo?ci (patrz punkt 4.5). 1 Ze wzgl?du na zawarto?? laktozy, produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkty z grupy pochodnych kumaryny mog? wchodzi? w interakcje z wieloma lekami. Mechanizm powstawania tych...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...ich spo?ywania w nadmiernej ilo?ci (patrz punkt 4.5). 1 Ze wzgl?du na zawarto?? laktozy, produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkty z grupy pochodnych kumaryny mog? wchodzi? w interakcje z wieloma lekami. Mechanizm powstawania tych...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt.
...móg?by on z?agodzi? objawy hematologiczne przy dalszym rozwoju objawów neurologicznych. Ze wzgl?du na zawarto?? laktozy produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Leki przeciwpadaczkowe, doustne ?rodki antykoncepcyjne, leki przeciwgru?licze, alkoholi antagoni?ci kwasu foliowego, jak aminopteryna, metotreksat, pirymetamina, trymetoprym...
p?yn forte na skór?; , 1 but. 30 ml
...g roztwór na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100 g roztworu zawiera: kwas borowy (Acidum boricum) 4,024 g kwas salicylowy (Acidum salicylicum) 0,966 g kwas galusowy bezwodny (Acidum gallicum anhydricum) 1,610 g kwas octowy lodowaty (Acidum aceticum glaciale) 2,000 g tanina (Tanninum) 4,400 g metylu salicylan (Methylis salicylas) 1,000 g Substancje pomocnicze patrz punkt 6...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...wyst?puje nadwra?liwo?? ona zarezerwowana u lub brak wystarczaj?cej reakcji kwas acetylosalicylowy. na Produkt Aclotin zawiera laktoz?. Nie powinien by? stosowany u pacjentów rzadko wyst?puj?c? z dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 4.5 Interakcje innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji z Tyklopidyn? nale?y stosowa? ostro?nie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, heparyn?, wraz z lekami fibrynolitycznymi, kwasem acetylosalicylowym, niesteroidowymi...
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...spo?ywa? napojów alkoholowych czasie stosowania dekstrometorfanu. w - Dekstrometorfan nasila hamuj?cy wp?yw alkoholu o?rodkowy uk?ad na nerwowy. Produkt leczniczy zawiera sacharoz?. Pacjenci rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z - nietolerancj? ńuktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy~galaktozy lub niedoborem z sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa? tego produkt leczniczego. 4.5. Interakcje produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji z innymi Dekstrometrofanu nie nale?y stosowa? równocze?nie lekami grupy inhibitorów MAO...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...z zwi?kszy? odst?py pomi?dzy nimi. IVEENESTERSTWÄ/'O ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji Oil-952 Warszawa ul, ivliodowa 15 -Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy~galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy, nie powinni przyjmowa? tego preparatu. 4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie nale?y stosowa? równocze?nie dekstrometorfanu i leków z grupy inhibitorów MAO. Jednoczesne...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...u kobiet, które rozpoczynaj? stosowanie ci?g?ej z?o?onej lub wy??cznie estrogenowej HTZ w wieku powy?ej 65 lat. Tabletki Activelle zawieraj? laktoz? jednowodn?. Pacjentki z rzadko wyst?puj?c?, dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy- galaktozy, nie powinny stosowa? tego produktu leczniczego. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Metabolizm estrogenów i progestagenów mo?e by? zwi?kszony w przypadku...